วันอังคารที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564   หมายเหตุ 1. = มีข้อมูล 2. =ไม่มีข้อมูล
สถิติข้อมูลสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สถิติผลงานด้านปราบปราม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 สรุปคดีคุณภาพ
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สรุปคดีคุณภาพ
3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
5.สรุปการออกใบอนุญาต
ช่องทางให้บริการประชาชน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ส่วนกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2564 รายได้
ปีงบประมาณ 2564  ปราบปราม
ปีงบประมาณ 2564  คดีคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2564 ทะเบียนสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2564  สุรา
ปีงบประมาณ 2564 ใบอนุญาต
ปีงบประมาณ 2564 คดีรถยนต์คันแรก
ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้
ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้
ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้สรุปคดีคุณภาพตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันนี้
สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ถึงวันนี้สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิตถึงวันนี้
สรุปผู้จดทะเบียนสุรา ถึงวันนี้สรุปผู้จดทะเบียนสุรา วันนี้
สรุปรถยนต์คันแรก ถึงวันนี้สรุปรถยนต์คันแรก วันนี้
กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564 กันยายน 2564
สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564 สิงหาคม 2564
กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2564
มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564 มิถุนายน 2564
พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564
เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564 เมษายน 2564
มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564 มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564 กุมภาพันธ์ 2564   update วันที่ 1 มี.ค. 2564, 14:33
มกราคม 2564 มกราคม 2564 มกราคม 2564 มกราคม 2564 มกราคม 2564 มกราคม 2564   update วันที่ 4 ก.พ. 2564, 15:33 มกราคม 2564   update วันที่ 1 ก.พ. 2564, 14:17
ธันวาคม 2563   update วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 10:34 ธันวาคม 2563   update วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 11:19 ธันวาคม 2563   update วันที่ 14 ม.ค. 2564, 14:28 ธันวาคม 2563   update วันที่ 25 ธ.ค. 2563, 11:30 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563   update วันที่ 5 ม.ค. 2564, 08:48 ธันวาคม 2563   update วันที่ 4 ม.ค. 2564, 16:29
พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 8 ธ.ค. 2563, 11:15 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 8 ธ.ค. 2563, 12:56 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 18 ธ.ค. 2563, 10:08 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 8 ธ.ค. 2563, 13:02 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:01 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 14:27 พฤศจิกายน 2563   update วันที่ 27 พ.ย. 2563, 15:58
ตุลาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 11:51 ตุลาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:41 ตุลาคม 2563   update วันที่ 18 ธ.ค. 2563, 10:08 ตุลาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:52 ตุลาคม 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 14:26 ตุลาคม 2563   update วันที่ 23 พ.ย. 2563, 11:02 ตุลาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:00
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สถิติผลงานด้านปราบปราม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
5.สรุปการออกใบอนุญาต
ช่องทางให้บริการประชาชน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ส่วนกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563
กันยายน 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:29 กันยายน 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:46 กันยายน 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:57 กันยายน 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:01 กันยายน 2563   update วันที่ 23 พ.ย. 2563, 08:42 กันยายน 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:00
สิงหาคม 2563   update วันที่ 26 ส.ค. 2563, 15:14 สิงหาคม 2563   update วันที่ 16 พ.ย. 2563, 13:46 สิงหาคม 2563   update วันที่ 26 ส.ค. 2563, 15:15 สิงหาคม 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:01 สิงหาคม 2563   update วันที่ 23 พ.ย. 2563, 08:42 สิงหาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:00
กรกฎาคม 2563   update วันที่ 4 ส.ค. 2563, 16:46 กรกฎาคม 2563   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 17:06 กรกฎาคม 2563   update วันที่ 4 ส.ค. 2563, 16:46 กรกฎาคม 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:01 กรกฎาคม 2563   update วันที่ 23 พ.ย. 2563, 08:42 กรกฎาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:00
มิถุนายน 2563   update วันที่ 21 ก.ค. 2563, 12:01 มิถุนายน 2563   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 17:10 มิถุนายน 2563   update วันที่ 21 ก.ค. 2563, 12:00 มิถุนายน 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:00 มิถุนายน 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:26 มิถุนายน 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 15:59
พฤษภาคม 2563   update วันที่ 27 พ.ค. 2563, 15:14 พฤษภาคม 2563   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 17:12 พฤษภาคม 2563   update วันที่ 2 มิ.ย. 2563, 16:53 พฤษภาคม 2563   update วันที่ 9 ธ.ค. 2563, 16:00 พฤษภาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:26 พฤษภาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 15:47
เมษายน 2563   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:35 เมษายน 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:36 เมษายน 2563   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 เมษายน 2563   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 15:06 เมษายน 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:23 เมษายน 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:19
มีนาคม 2563   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:35 มีนาคม 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:34 มีนาคม 2563   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 มีนาคม 2563   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 มีนาคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:23 มีนาคม 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:23
กุมภาพันธ์ 2563   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 18:06 กุมภาพันธ์ 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:35 กุมภาพันธ์ 2563   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 กุมภาพันธ์ 2563   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 กุมภาพันธ์ 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:23 กุมภาพันธ์ 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:19
มกราคม 2563   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 18:07 มกราคม 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:35 มกราคม 2563   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 มกราคม 2563   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 มกราคม 2563   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:22 มกราคม 2563   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:19
ธันวาคม 2562   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 18:06 ธันวาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:35 ธันวาคม 2562   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 ธันวาคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 ธันวาคม 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:16 ธันวาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
พฤศจิกายน 2562   update วันที่ 10 ก.ค. 2563, 18:06 พฤศจิกายน 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:35 พฤศจิกายน 2562   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 พฤศจิกายน 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 พฤศจิกายน 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:14 พฤศจิกายน 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
ตุลาคม 2562   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:35 ตุลาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 13:35 ตุลาคม 2562   update วันที่ 7 พ.ค. 2563, 15:34 ตุลาคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 ตุลาคม 2562   update วันที่ 23 มิ.ย. 2563, 09:59 ตุลาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
กฏหมายใหม่สรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบสุราต้องเข้าระบบจดทะเบียน เริ่ม 16 กันยายน 2560
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สถิติผลงานด้านปราบปราม
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
5.สรุปการออกใบอนุญาต
ช่องทางให้บริการประชาชน
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ส่วนกฎหมาย
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2562
กันยายน 2562   update วันที่ 29 ก.ย. 2562, 13:04 กันยายน 2562   update วันที่ 29 ก.ย. 2562, 13:03 กันยายน 2562   update วันที่ 29 ก.ย. 2562, 13:04 กันยายน 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 กันยายน 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:10 กันยายน 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
สิงหาคม 2562   update วันที่ 10 ก.ย. 2562, 14:58 สิงหาคม 2562   update วันที่ 10 ก.ย. 2562, 14:58 สิงหาคม 2562   update วันที่ 10 ก.ย. 2562, 14:58 สิงหาคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 สิงหาคม 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:09 สิงหาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
กรกฏาคม 2562   update วันที่ 7 ส.ค. 2562, 11:21 กรกฏาคม 2562   update วันที่ 7 ส.ค. 2562, 11:20 กรกฏาคม 2562   update วันที่ 7 ส.ค. 2562, 11:21 กรกฏาคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 กรกฎาคม 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:09 กรกฎาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
มิถุนายน 2562   update วันที่ 7 ส.ค. 2562, 11:21 มิถุนายน 2562   update วันที่ 7 ส.ค. 2562, 11:20 มิถุนายน 2562   update วันที่ 7 ส.ค. 2562, 11:21 มิถุนายน 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 มิถุนายน 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:09 มิถุนายน 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
พฤษภาคม 2562   update วันที่ 31 พ.ค. 2562, 14:23 พฤษภาคม 2562   update วันที่ 31 พ.ค. 2562, 14:23 พฤษภาคม 2562   update วันที่ 31 พ.ค. 2562, 14:24 พฤษภาคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 พฤษภาคม 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:02 พฤษภาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:20
เมษายน 2562   update วันที่ 31 พ.ค. 2562, 14:23 เมษายน 2562   update วันที่ 31 พ.ค. 2562, 14:22 เมษายน 2562   update วันที่ 31 พ.ค. 2562, 14:22 เมษายน 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 เมษายน 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 16:01 เมษายน 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:19
มีนาคม 2562   update วันที่ 1 เม.ย. 2562, 14:18 มีนาคม 2562   update วันที่ 1 เม.ย. 2562, 14:18 มีนาคม 2562   update วันที่ 1 เม.ย. 2562, 14:18 มีนาคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 มีนาคม 2562   update วันที่ 17 พ.ย. 2563, 15:59 มีนาคม 2562   update วันที่ 13 พ.ค. 2563, 16:19
กุมภาพันธ์ 2562   update วันที่ 8 มี.ค. 2562, 17:05 กุมภาพันธ์ 2562   update วันที่ 8 มี.ค. 2562, 17:05 กุมภาพันธ์ 2562   update วันที่ 8 มี.ค. 2562, 17:05 กุมภาพันธ์ 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 กุมภาพันธ์ 2562   update วันที่ 12 มี.ค. 2562, 09:35 กุมภาพันธ์ 2562   update วันที่ 22 ก.พ. 2562, 09:34
มกราคม 2562   update วันที่ 1 ก.พ. 2562, 16:31 มกราคม 2562   update วันที่ 1 ก.พ. 2562, 16:30 มกราคม 2562   update วันที่ 1 ก.พ. 2562, 16:31 มกราคม 2562   update วันที่ 14 พ.ค. 2563, 12:31 มกราคม 2562   update วันที่ 12 มี.ค. 2562, 09:32 มกราคม 2562   update วันที่ 22 ก.พ. 2562, 09:34
ธันวาคม 2561   update วันที่ 3 ม.ค. 2562, 16:16 ธันวาคม 2561   update วันที่ 3 ม.ค. 2562, 16:15 ธันวาคม 2561   update วันที่ 3 ม.ค. 2562, 16:16 ธันวาคม 2561   update วันที่ 11 ม.ค. 2562, 12:49 ธันวาคม 2561   update วันที่ 22 ม.ค. 2562, 13:41 ธันวาคม 2561   update วันที่ 11 ม.ค. 2562, 12:42
พฤศจิกายน 2561   update วันที่ 30 พ.ย. 2561, 16:10 พฤศจิกายน 2561   update วันที่ 30 พ.ย. 2561, 16:10 พฤศจิกายน 2561   update วันที่ 30 พ.ย. 2561, 16:10 พฤศจิกายน 2561   update วันที่ 11 ม.ค. 2562, 12:49 พฤศจิกายน 2561   update วันที่ 22 ม.ค. 2562, 13:41 พฤศจิกายน 2561   update วันที่ 6 ธ.ค. 2561, 09:34
ตุลาคม 2561   update วันที่ 25 ต.ค. 2561, 14:25 ตุลาคม 2561   update วันที่ 25 ต.ค. 2561, 14:24 ตุลาคม 2561   update วันที่ 8 ต.ค. 2561, 15:53 ตุลาคม 2561   update วันที่ 11 ม.ค. 2562, 12:49 ตุลาคม 2561   update วันที่ 22 ม.ค. 2562, 13:41 ตุลาคม 2561   update วันที่ 6 ธ.ค. 2561, 09:34
กฏหมายใหม่สรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบสุราต้องเข้าระบบจดทะเบียน เริ่ม 16 กันยายน 2560
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี 2.สถิติผลงานด้านปราบปราม 3.สรุปผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา 6.สรุป รถยนต์คันแรก(ส่วนกฏหมาย ฟ้องคดี)
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2561
กันยายน 2561   update วันที่ 1 ต.ค. 2561, 16:20 กันยายน 2561   update วันที่ 1 ต.ค. 2561, 16:19 กันยายน 2561   update วันที่ 1 ต.ค. 2561, 16:20 กันยายน 2561   update วันที่ 25 ต.ค. 2561, 14:22 กันยายน 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
สิงหาคม 2561   update วันที่ 19 ก.ย. 2561, 15:40 สิงหาคม 2561   update วันที่ 19 ก.ย. 2561, 15:40 สิงหาคม 2561   update วันที่ 19 ก.ย. 2561, 15:40 สิงหาคม 2561   update วันที่ 25 ต.ค. 2561, 14:22 สิงหาคม 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
กรกฏาคม 2561   update วันที่ 31 ก.ค. 2561, 16:56 กรกฏาคม 2561   update วันที่ 31 ก.ค. 2561, 16:56 กรกฏาคม 2561   update วันที่ 31 ก.ค. 2561, 16:56 กรกฏาคม 2561   update วันที่ 24 ต.ค. 2561, 10:02 กรกฏาคม 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
มิถุนายน 2561   update วันที่ 3 ก.ค. 2561, 17:13 มิถุนายน 2561   update วันที่ 3 ก.ค. 2561, 17:13 มิถุนายน 2561   update วันที่ 3 ก.ค. 2561, 17:13 มิถุนายน 2561   update วันที่ 19 ก.ค. 2561, 11:13 มิถุนายน 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
พฤษภาคม 2561   update วันที่ 30 พ.ค. 2561, 16:41 พฤษภาคม 2561   update วันที่ 30 พ.ค. 2561, 16:41 พฤษภาคม 2561   update วันที่ 30 พ.ค. 2561, 16:41 พฤษภาคม 2561   update วันที่ 19 ก.ค. 2561, 11:13 พฤษภาคม 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
เมษายน 2561   update วันที่ 8 พ.ค. 2561, 16:48 เมษายน 2561   update วันที่ 8 พ.ค. 2561, 16:48 เมษายน 2561   update วันที่ 8 พ.ค. 2561, 16:48 เมษายน 2561   update วันที่ 19 ก.ค. 2561, 11:13 เมษายน 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
มีนาคม 2561   update วันที่ 17 เม.ย. 2561, 16:05 มีนาคม 2561   update วันที่ 29 มี.ค. 2561, 15:21 มีนาคม 2561   update วันที่ 17 เม.ย. 2561, 16:05 มีนาคม 2561   update วันที่ 19 ก.ค. 2561, 14:07 มีนาคม 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
กุมภาพันธ์ 2561   update วันที่ 5 มี.ค. 2561, 16:42 กุมภาพันธ์ 2561   update วันที่ 5 มี.ค. 2561, 16:42 กุมภาพันธ์ 2561   update วันที่ 5 มี.ค. 2561, 16:42 กุมภาพันธ์ 2561   update วันที่ 9 มี.ค. 2561, 14:34 กุมภาพันธ์ 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
มกราคม 2561   update วันที่ 31 ม.ค. 2561, 14:06 มกราคม 2561   update วันที่ 31 ม.ค. 2561, 14:05 มกราคม 2561   update วันที่ 19 ก.ค. 2561, 14:08 มกราคม 2561   update วันที่ 5 ก.พ. 2561, 15:03 มกราคม 2561   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
ธันวาคม 2560   update วันที่ 5 ม.ค. 2561, 14:36 ธันวาคม 2560   update วันที่ 5 ม.ค. 2561, 14:36 ธันวาคม 2560   update วันที่ 5 ม.ค. 2561, 14:36 ธันวาคม 2560   update วันที่ 5 ก.พ. 2561, 15:03 ธันวาคม 2560   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
พฤศจิกายน 2560   update วันที่ 4 ธ.ค. 2560, 17:35 พฤศจิกายน 2560   update วันที่ 4 ธ.ค. 2560, 17:35 พฤศจิกายน 2560   update วันที่ 1 ธ.ค. 2560, 14:50 พฤศจิกายน 2560   update วันที่ 5 ก.พ. 2561, 15:02 พฤศจิกายน 2560   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
ตุลาคม 2560   update วันที่ 31 ต.ค. 2560, 16:20 ตุลาคม 2560   update วันที่ 31 ต.ค. 2560, 16:20 ตุลาคม 2560   update วันที่ 31 ต.ค. 2560, 16:21 ตุลาคม 2560   update วันที่ 5 ก.พ. 2561, 15:01 ตุลาคม 2560 (เริ่มมีการฟ้อง)   update วันที่ 16 ต.ค. 2561, 14:59
กฏหมายใหม่สรรพสามิต พ.ศ.2560 ผู้ประกอบสุราต้องเข้าระบบจดทะเบียน เริ่ม 16 กันยายน 2560
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี 2.สถิติผลงานด้านปราบปราม 3.สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2527 4.สรุปผู้จดทะเบียนสุรา
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2560
กันยายน 2560   update วันที่ 20 พ.ย. 2560, 14:50 กันยายน 2560   update วันที่ 20 พ.ย. 2560, 14:50 กันยายน 2560   update วันที่ 20 พ.ย. 2560, 14:50 กันยายน 2560   update วันที่ 20 พ.ย. 2560, 14:51
สิงหาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:05 สิงหาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:04 สิงหาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:06 สิงหาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
กรกฏาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:05 กรกฏาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:03 กรกฏาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:06 กรกฏาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
มิถุนายน 2560   update วันที่ 12 ก.ค. 2560, 14:48 มิถุนายน 2560   update วันที่ 12 ก.ค. 2560, 14:48 มิถุนายน 2560   update วันที่ 12 ก.ค. 2560, 14:49 มิถุนายน 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
พฤษภาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:05 พฤษภาคม 2560   update วันที่ 2 มิ.ย. 2560, 11:12 พฤษภาคม 2560   update วันที่ 2 มิ.ย. 2560, 11:12 พฤษภาคม 2560   update วันที่ 3 ก.ค. 2560, 16:48
เมษายน 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:05 เมษายน 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:03 เมษายน 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:06 เมษายน 2560   update วันที่ 24 พ.ค. 2560, 15:42
มีนาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:05 มีนาคม 2560   update วันที่ 5 เม.ย. 2560, 14:38 มีนาคม 2560   update วันที่ 5 เม.ย. 2560, 14:39 มีนาคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
กุมภาพันธ์ 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:04 กุมภาพันธ์ 2560   update วันที่ 14 มี.ค. 2560, 15:09 กุมภาพันธ์ 2560   update วันที่ 14 มี.ค. 2560, 15:10 กุมภาพันธ์ 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
มกราคม 2560   update วันที่ 28 มี.ค. 2560, 16:01 มกราคม 2560   update วันที่ 15 ก.พ. 2560, 14:13 มกราคม 2560   update วันที่ 15 ก.พ. 2560, 14:19 มกราคม 2560   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
ธันวาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:06 ธันวาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:04 ธันวาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:07 ธันวาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
พฤศจิกายน 2559   update วันที่ 9 ธ.ค. 2559, 18:46 พฤศจิกายน 2559   update วันที่ 9 ธ.ค. 2559, 18:45 พฤศจิกายน 2559   update วันที่ 9 ธ.ค. 2559, 18:46 พฤศจิกายน 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
ตุลาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:05 ตุลาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:04 ตุลาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:07 ตุลาคม 2559   update วันที่ 26 ก.ย. 2560, 10:09
 
สถิติข้อมูลสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี 2.สถิติผลงานด้านปราบปราม 3.สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2527 4.สรุปผู้จดทะเบียนสุราชุมชน(แช่/กลั่น)
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559
กันยายน 2559   update วันที่ 29 ก.ย. 2559, 15:56 กันยายน 2559   update วันที่ 29 ก.ย. 2559, 15:56 กันยายน 2559   update วันที่ 29 ก.ย. 2559, 15:57 กันยายน 2559   update วันที่ 10 ต.ค. 2559, 15:06
สิงหาคม 2559   update วันที่ 31 ส.ค. 2559, 13:07 สิงหาคม 2559   update วันที่ 31 ส.ค. 2559, 13:06 สิงหาคม 2559   update วันที่ 31 ส.ค. 2559, 13:07 สิงหาคม 2559   update วันที่ 29 ก.ย. 2559, 15:57
กรกฏาคม 2559   update วันที่ 25 ก.ค. 2559, 14:55 กรกฏาคม 2559   update วันที่ 1 ส.ค. 2559, 15:33 กรกฏาคม 2559   update วันที่ 1 ส.ค. 2559, 15:33 กรกฏาคม 2559   update วันที่ 31 ส.ค. 2559, 13:07
มิถุนายน 2559   update วันที่ 30 มิ.ย. 2559, 20:36 มิถุนายน 2559   update วันที่ 30 มิ.ย. 2559, 20:36 มิถุนายน 2559   update วันที่ 30 มิ.ย. 2559, 20:36 มิถุนายน 2559   update วันที่ 1 ส.ค. 2559, 15:33
พฤษภาคม 2559   update วันที่ 31 พ.ค. 2559, 15:46 พฤษภาคม 2559   update วันที่ 31 พ.ค. 2559, 15:46 พฤษภาคม 2559   update วันที่ 31 พ.ค. 2559, 15:46 พฤษภาคม 2559   update วันที่ 20 มิ.ย. 2559, 15:22
เมษายน 2559   update วันที่ 23 พ.ค. 2559, 18:21 เมษายน 2559   update วันที่ 23 พ.ค. 2559, 18:21 เมษายน 2559   update วันที่ 23 พ.ค. 2559, 18:22 เมษายน 2559   update วันที่ 7 มิ.ย. 2559, 18:19
มีนาคม 2559   update วันที่ 7 เม.ย. 2559, 09:52 มีนาคม 2559   update วันที่ 7 เม.ย. 2559, 09:51 มีนาคม 2559   update วันที่ 7 เม.ย. 2559, 09:52 มีนาคม 2559   update วันที่ 18 เม.ย. 2559, 14:59
กุมภาพันธ์ 2559   update วันที่ 7 มี.ค. 2559, 09:15 กุมภาพันธ์ 2559   update วันที่ 7 มี.ค. 2559, 09:14 กุมภาพันธ์ 2559   update วันที่ 7 มี.ค. 2559, 09:15 กุมภาพันธ์ 2559   update วันที่ 7 มี.ค. 2559, 09:15
มกราคม 2559   update วันที่ 26 ก.พ. 2559, 10:15 มกราคม 2559   update วันที่ 26 ก.พ. 2559, 10:14 มกราคม 2559   update วันที่ 26 ก.พ. 2559, 10:15 มกราคม 2559   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 14:51
ธันวาคม 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 08:53 ธันวาคม 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 11:19 ธันวาคม 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 11:31 ธันวาคม 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 14:40
พฤศจิกายน 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 08:53 พฤศจิกายน 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 11:19 พฤศจิกายน 2558   update วันที่ 11 ม.ค. 2559, 11:31 พฤศจิกายน 2558
ตุลาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:38 ตุลาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 11:00 ตุลาคม 2558   update วันที่ 4 พ.ย. 2558, 17:05 ตุลาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
 
สถิติข้อมูลสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี 2.สถิติผลงานด้านปราบปราม 3.สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2527 4.สรุปผู้จดทะเบียนสุราชุมชน(แช่/กลั่น)
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558
กันยายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:38 กันยายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 11:00 กันยายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:05 กันยายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
สิงหาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:38 สิงหาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 11:00 สิงหาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:05 สิงหาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
กรกฏาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:38 กรกฏาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 11:00 กรกฏาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:05 กรกฏาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
มิถุนายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:38 มิถุนายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 11:00 มิถุนายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 09:05 มิถุนายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
พฤษภาคม 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 11:37 พฤษภาคม 2558   update วันที่ 2 มิ.ย. 2558, 08:39 พฤษภาคม 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 12:19 พฤษภาคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
เมษายน 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 11:45 เมษายน 2558   update วันที่ 2 มิ.ย. 2558, 08:39 เมษายน 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 12:31 เมษายน 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
มีนาคม 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 11:46 มีนาคม 2558   update วันที่ 2 มิ.ย. 2558, 08:39 มีนาคม 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 12:30 มีนาคม 2558   update วันที่ 2 ก.ค. 2558, 08:29
กุมภาพันธ์ 2558   update วันที่ 31 พ.ค. 2558, 11:43 กุมภาพันธ์ 2558   update วันที่ 9 ก.พ. 2558, 15:53 กุมภาพันธ์ 2558   update วันที่ 9 ก.พ. 2558, 16:03 กุมภาพันธ์ 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:26
มกราคม 2558   update วันที่ 9 ก.พ. 2558, 15:38 มกราคม 2558   update วันที่ 9 ก.พ. 2558, 15:53 มกราคม 2558   update วันที่ 9 ก.พ. 2558, 16:03 มกราคม 2558   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:26
ธันวาคม 2557   update วันที่ 30 ธ.ค. 2557, 09:53 ธันวาคม 2557   update วันที่ 30 ธ.ค. 2557, 10:03 ธันวาคม 2557   update วันที่ 30 ธ.ค. 2557, 10:22 ธันวาคม 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 16:46
พฤศจิกายน 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 09:45 พฤศจิกายน 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 10:32 พฤศจิกายน 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 11:16 พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 09:45 ตุลาคม 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 10:32 ตุลาคม 2557   update วันที่ 17 ต.ค. 2557, 12:43 ตุลาคม 2557   update วันที่ 5 พ.ย. 2558, 14:27
 
สถิติข้อมูลสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1.สถิติผลงานด้านจัดเก็บภาษี 2.สถิติผลงานด้านปราบปราม 3.สรุปผู้จดทะเบียนสรรพสามิต ตั้งแต่ปี 2527 4.สรุปผู้จดทะเบียนสุราชุมชน(แช่/กลั่น)
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2557
กันยายน 2557   update วันที่ 12 ก.ย. 2557, 20:14 กันยายน 2557   update วันที่ 12 ก.ย. 2557, 20:28 กันยายน 2557   update วันที่ 15 ธ.ค. 2557, 11:12 กันยายน 2557   update วันที่ 6 พ.ย. 2558, 09:49
สิงหาคม 2557   update วันที่ 12 ก.ย. 2557, 20:14 สิงหาคม 2557   update วันที่ 12 ก.ย. 2557, 20:28 สิงหาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 13:02 สิงหาคม 2557   update วันที่ 6 พ.ย. 2558, 09:49
กรกฏาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 12:28 กรกฏาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 12:38 กรกฏาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 12:58 กรกฏาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
มิถุนายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:04 มิถุนายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 12:41 มิถุนายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 มิถุนายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 พฤษภาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 พฤษภาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
เมษายน 2557 เมษายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 เมษายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 เมษายน 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
มีนาคม 2557 มีนาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 มีนาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 มีนาคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 กุมภาพันธ์ 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 กุมภาพันธ์ 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
มกราคม 2557 มกราคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 มกราคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 มกราคม 2557   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 ธันวาคม 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 ธันวาคม 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
พฤศจิกายน 2556 พฤศจิกายน 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 พฤศจิกายน 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 ตุลาคม 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 09:03 ตุลาคม 2556   update วันที่ 5 ส.ค. 2557, 14:01
 
หมายเหตุ ที่มาข้อมูล (ระบบงานรายได้,ระบบงานทะเบียน) และ (ระบบคดี และส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม) สุราชุมชน โดย ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
หมายเหตุ (ระบบงานหลักใหม่ เริ่ม 1 ธันวาคม พ.ศ.2563)
หมายเหตุ 1. =มีข้อมูล   2. =ไม่มีข้อมูล
พัฒนาระบบโดย
รายงานติดตามการจัดเก็บรายได้ของพื้นที่/สาขา
รายงานติดตามการนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
                      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ผู้นำเข้าข้อมูล นางสาวพรกวี ศรีจันทร์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เขียนโปรแกรม นายวสันต์ เคนหาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 22 ก.ค.2557
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
» ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
» ออนไลน์วันนี้ 1 คน
» ออนไลน์เมื่อวันนี้ 2 คน
» ออนไลน์อาทิตย์นี้ 3 คน
» ออนไลน์เดือนนี้ 3 คน
» ออนไลน์ปีนี้ 41 คน
» จำนวนผู้เข้าชม 1755 คน
Record: 32 (16.11.2020)
เริ่ม 5 สิงหาคม 2557