ระบบทดสอบ ความรู้ บุคลากร สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
E_Testing knowledge Personal for Regional Excise Office 4
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
1.เลือกเรื่องที่ต้องการ       
 
           
การใช้งาน 1.เลือกเรื่องที่ต้องการ 2.คลิก ปุ่ม ตกลง
 
จัดทำข้อสอบ โดย นายสามารถ ส่งเสริม
พัฒนาระบบงาน โดย นายวสันต์ เคนหาญ
บันทึกข้อมูล โดย นางจุไรรัตน์ เคนหาญ พร้อมทีมงาน
ควบคุมกำกับดูแล โดย นางสุชาดา โชนะโต
ข้อทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 หากมีข้อแนะนำ หรือ ต้องการเพิ่มเติมข้อมูล
เพื่อเป็นคลังความรู้ภาษีสรรพสามิตร่วมกัน โปรดติดต่อ jurairat.ken@gmail.com
รายงานติดตามผู้เยี่ยมชม