System Dict for Action version 1.1 ( ฐานความผิด )
  
    
ตัวอย่าง เช่น หมายเลขมาตรา/ สุรา/มีไว้/ขัดขวาง /แบ่งขาย/ฝ่าฝืน/ครอบครอง
หรือ ตัวอย่าง จากระบบผู้กระทำผิดฯ พื้นที่/สาขา ในสังกัด สภ.ที่ 4
จุดประสงค์  1.เพื่อเป็นทางเลือกช่องทาง ในการสืบค้น สำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ประชาชนทั่วไป
          2.เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในองค์การ
ปรับปรุง 26/1/2561