รายงานตรวจสอบเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
 
  
  
    
สามารถค้นหา ได้จาก เลขสารบบอาหาร/เลขทะเบียนสรรพสามิต/ชื่อผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้า/เลขที่หนังสือ
จุดประสงค์  เพื่อตรวจสอบเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
จัดทำโดย  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4