รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา 
                   
รายงานตรวจติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
ยินดีต้อนรับ
1. รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <วันนี้>

2. รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <เมื่อวานนี้>

3. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ  

4. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ + แยกวงเงิน+ค่าปรับฯ

5. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ + ไม่แยกวงเงิน+ค่าปรับฯ 14/6/2565
1.สท.อุดรธานี
2.สท.กาฬสินธุ์
3.สท.ขอนแก่น
4.สท.นคพนม
5.สท.มหาสารคาม
6.สท.มุกดาหาร
7.สท.สกลนคร
8.สท.หนองคาย
9.สท.หนองบัวลำภู
10.สท.เลย
11.สท.บึงกาฬ
1.รายงานเลือกทุกพื้นที่ 42) ช่วงวันที่..      2.รายงานเลือกรายพื้นที่...ช่วงวันที่..แนวขวาง      
  2.1รายงานเลือกรายพื้นที่..ช่วงวันที่..แนวตั้ง   
  แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี   แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง
1.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2562    เน้นกรุณาเปิดอ่าน 2.หนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง MSN
3.รายงานติดตาม 4.ตามหนังสือที่ กค.0607/ว60 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563