รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา 
                   
รายงานตรวจติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
อยู่ระหว่างย้าย ระบบงานไปที่ เซริ์ฟเวอร์ใหม่ ซึงจะมีความปลอดภัยมากกว่า SSL
ยินดีต้อนรับ
1. รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <วันนี้>

2. รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <เมื่อวานนี้>

3. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ  

4. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ + แยกวงเงิน+ค่าปรับฯ

5. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ + ไม่แยกวงเงิน+ค่าปรับฯ 16/3/2566
รายงานสามารถเลือกวันที่ค้นหาได้ พื้นที่และสาขา
รายงานเพื่อใช้ตรวจสอบในระบบรายได้เลือก
คือ เลือก1.รายงานในประเทศ
เลือก 2.รายงานประจำวัน
เลือก 3.รายงานสรุปยอดเงินค่าภาษีสรรพสามิต/มูลค่าเพิ่ม(INCR0029)
1.สท.อุดรธานี   ปรับปรุง 20/3/2566
2.สท.กาฬสินธุ์   ปรับปรุง 20/3/2566
3.สท.ขอนแก่น   ปรับปรุง 20/3/2566
4.สท.นคพนม   ปรับปรุง 20/3/2566
5.สท.มหาสารคาม   ปรับปรุง 20/3/2566
6.สท.มุกดาหาร   ปรับปรุง 20/3/2566
7.สท.สกลนคร   ปรับปรุง 20/3/2566
8.สท.หนองคาย   ปรับปรุง 20/3/2566
9.สท.หนองบัวลำภู   ปรับปรุง 20/3/2566
10.สท.เลย   ปรับปรุง 20/3/2566
11.สท.บึงกาฬ   ปรับปรุง 20/3/2566
1.รายงานเลือกทุกพื้นที่ 42) ช่วงวันที่..      2.รายงานเลือกรายพื้นที่...ช่วงวันที่..แนวขวาง      
  2.1รายงานเลือกรายพื้นที่..ช่วงวันที่..แนวตั้ง   
  แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี   แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง
1.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2562    เน้นกรุณาเปิดอ่าน 2.หนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง MSN
3.รายงานติดตาม 4.ตามหนังสือที่ กค.0607/ว60 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563