รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา 
                   
รายงานตรวจติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
ยินดีต้อนรับ
1.1 รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <วันนี้>

1.2 รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <เมื่อว่านนี้>

2. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ  

3. รายงานปรับปรุงนำส่งคลัง เฉพาะพื้นที่/สาขา (REVN) <เมื่อว่านนี้>  
27 ต.ค.2563

4. รายงานปรับปรุงนำส่งคลัง เฉพาะพื้นที่/สาขา (REVN) <วันนี้>  
27 ต.ค.2563

5. รายงานปรับปรุงนำส่งคลัง เลือกวันที่ เฉพาะพื้นที่/สาขา (REVN)  
27 ต.ค.2563

6. รายงานแจ้งผลทาง MSN  
ปรับปรุง 5 พ.ย.2563

7. รายงานแจ้งผลทาง MSN + แยกวงเงิน+ค่าปรับฯ  
ปรับปรุง 11 พ.ย.2563
1.สท.อุดรธานี
2.สท.กาฬสินธุ์
3.สท.ขอนแก่น
4.สท.นคพนม
5.สท.มหาสารคาม
6.สท.มุกดาหาร
7.สท.สกลนคร
8.สท.หนองคาย
9.สท.หนองบัวลำภู
10.สท.เลย
11.สท.บึงกาฬ
รายงาน เลือกทุกพื้นที่ 42) ช่วงวันที่..      รายงาน เลือกพื้นที่.../ช่วงวันที่..      
  แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี   แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง
1.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2562    เน้นกรุณาเปิดอ่าน 2.หนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง MSN
3.รายงานติดตาม 4.ตามหนังสือที่ กค.0607/ว60 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563