รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา 
                   
รายงานตรวจติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา
ยินดีต้อนรับ
1.1 รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <วันนี้>

1.2 รายงานประจำวัน หน่วยงานที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท <เมื่อว่านนี้>


2. รายงานนำส่งคลังระยะเวลา 3 วันทำการ  
1.สท.อุดรธานี
2.สท.กาฬสินธุ์
3.สท.ขอนแก่น
4.สท.นคพนม
5.สท.มหาสารคาม
6.สท.มุกดาหาร
7.สท.สกลนคร
8.สท.หนองคาย
9.สท.หนองบัวลำภู
10.สท.เลย
11.สท.บึงกาฬ
เพิ่มรายงาน   
สท.อุดรธานี เลือก ช่วงวันที่..     
สท.กาฬสินธุ์ เลือก ช่วงวันที่..      
สท.ขอนแก่น เลือก ช่วงวันที่..      
สท.นครพนม เลือก ช่วงวันที่..      
สท.มหาสารคาม เลือก ช่วงวันที่..      
สท.มุกดาหาร เลือก ช่วงวันที่..      
สท.สกลนคร เลือก ช่วงวันที่..      
สท.หนองคาย เลือก ช่วงวันที่..      
สท.หนองบัวลำภู เลือก ช่วงวันที่..      
สท.เลย เลือก ช่วงวันที่..      
สท.บึงกาฬ เลือก ช่วงวันที่..      
รายงาน เลือกทุกพื้นที่ 42) ช่วงวันที่..      รายงาน เลือกพื้นที่.../ช่วงวันที่..      
  แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี   แสดงหัวข้อ กองทุน /ค่าใช้จ่าย/คดี
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และหนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง
1.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2562    เน้นกรุณาเปิดอ่าน 2.หนังสือ Mou กรมฯกันกรมบัญชีกลาง MSN
3.รายงานติดตาม 4.ตามหนังสือที่ กค.0607/ว60 ลงวันที่ 6 มี.ค.2563