รายงานติดตามจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท
วันที่ 31/1/2566 ถึงวันที่ 31/1/2566

หน่วยงานสรรพสามิต
อังคาร

31/1/2566
พิมพ์ วันพุธที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4