รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา ที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท
วันที่ 16/8/2565 ถึงวันที่ 16/8/2565

หน่วยงานสรรพสามิต
อังคาร

16/8/2565
พิมพ์ วันอังคารที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4