รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และนำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา ที่มียอดรายได้สุทธิเกิน 10,000 บาท
วันที่ 31/1/2566 ถึงวันที่ 31/1/2566

หน่วยงานสรรพสามิต
อังคาร

31/1/2566
พิมพ์ วันอังคารที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4