ระบบตรวจติดตาม การจัดเก็บ และนำส่งรายได้ของสนง.พื้นที่ในภาคที่ 4
หน่วยงาน ปีงบประมาณ
แสดงรายได้รวมสำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ 11 พื้นที่ 30 สาขา