เครือข่ายภายใน ไม่สามารถดูได้เนื่องจากท่านไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สท.เลย