รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา ระยะเวลา 3 วันทำการ
วันที่ 7/8/2565 ถึง  วันที่ 10/8/2565 
หมายเหตุ....ยอดจัดเก็บ..จะเป็นยอดของวันนำส่งในวันถัดไป
ขอมูลจัดเก็บจะเป็น (วันที่ - 1) ข้อมูลวันที่ปัจจุบัน ยังไม่ได้ยืนยันผลการจัดเก็บ ต้องยืนยันก่อน 09.00 น.ของวันถัดไป(ตามระบบกรมฯเป็นผู้กำหนด)

รายการ
อาทิตย์

7/8/2565
จันทร์

8/8/2565
อังคาร

9/8/2565
พุธ

10/8/2565  
รวมจัดเก็บ|รวมนำส่ง|รวมค่าปรับเปรียบเทียบคดี(ยอดเต็ม)0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
936,474.60|434,724.33 |ค่าปรับฯ 65,367.05
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
1.พื้นที่ที่มีรายได้ > 10,000 / สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (23,100.00) นำส่ง (12,450.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (15,570.23) นำส่ง (19,731.50) ค่าปรับฯ 10,000.00
/ สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (14,470.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (12,000.00) นำส่ง (13,110.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (10,460.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (55,599.80) นำส่ง (7,624.75) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (21,967.05) นำส่ง (23,027.05) ค่าปรับฯ 21,967.05
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (23,447.20) นำส่ง (3,430.00) ค่าปรับฯ 15,400.00
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (388,022.82) นำส่ง (17,555.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (308,437.50) นำส่ง (218,668.75) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.เลย
 จัดเก็บ (10,660.00) นำส่ง (7,700.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้ > 10,000  จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 11 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 883,734.60 บาท 
 นำส่งจำนวน 9 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 323,297.05 บาท
 จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
2.พื้นที่ที่มีรายได้ < 10,000 / สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (4,360.00) นำส่ง (1,190.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (1,390.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (5,530.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (6,900.00) นำส่ง (2,964.80) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (2,350.00) นำส่ง (2,350.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (3,590.00) นำส่ง (3,590.00) ค่าปรับฯ 2,000.00
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (860.00) นำส่ง (1,820.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (1,060.00) นำส่ง (1,060.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (3,530.00) นำส่ง (1,160.00) ค่าปรับฯ 3,000.00

 สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (6,160.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ 5,000.00
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (530.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (10,461.25) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (4,460.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (4,060.00) นำส่ง (16,261.90) ค่าปรับฯ 3,000.00
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (2,020.00) นำส่ง (2,020.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (1,500.00) นำส่ง (3,500.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (1,160.00) นำส่ง (200.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (5,000.00) นำส่ง (330.00) ค่าปรับฯ 5,000.00
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (630.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (1,060.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (6,560.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (1,160.00) นำส่ง (530.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้ < 10,000  จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 22 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 52,740.00 บาท 
 นำส่งจำนวน 19 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 61,747.95 บาท
 จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
3.พื้นที่ที่ไม่มีรายได้
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.เลย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (1,290.00)
/
 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (630.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (1,800.00)
/
 สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (45,959.33)
/
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.เลย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.เลย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้   ไม่มีรายได้  จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 9 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน 4 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 49,679.33 บาท
 จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
สรุปการนำข้อมูล ของพื้นที่เข้า GFMIS จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  0 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 33 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 936,474.60 บาท 
 นำส่งจำนวน  32 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 434,724.33 บาท
 จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  0 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  0 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
พิมพ์ วันพุธที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4