รายงานติดตามจัดเก็บรายได้ และ นำส่งรายได้ของพื้นที่/สาขา ระยะเวลา 3 วันทำการ
วันที่ 6/8/2565 ถึง  วันที่ 9/8/2565 
หมายเหตุ....ยอดจัดเก็บ..จะเป็นยอดของวันนำส่งในวันถัดไป
ขอมูลจัดเก็บจะเป็น (วันที่ - 1) ข้อมูลวันที่ปัจจุบัน ยังไม่ได้ยืนยันผลการจัดเก็บ ต้องยืนยันก่อน 09.00 น.ของวันถัดไป(ตามระบบกรมฯเป็นผู้กำหนด)

รายการ
เสาร์

6/8/2565
อาทิตย์

7/8/2565
จันทร์

8/8/2565
อังคาร

9/8/2565  
รวมจัดเก็บ|รวมนำส่ง|รวมค่าปรับเปรียบเทียบคดี(ยอดเต็ม)0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
936,474.60|434,724.33 |ค่าปรับฯ 65,367.05
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
0.00|0.00 |ค่าปรับฯ 0.00
ค่าปรับฯ >100,000 บาท  =  -  พื้นที่
1.พื้นที่ที่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC) / สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (23,100.00) นำส่ง (12,450.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (15,570.23) นำส่ง (19,731.50) ค่าปรับฯ 10,000.00
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (4,360.00) นำส่ง (1,190.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (1,390.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (5,530.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (6,900.00) นำส่ง (2,964.80) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (2,350.00) นำส่ง (2,350.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (3,590.00) นำส่ง (3,590.00) ค่าปรับฯ 2,000.00
/ สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (14,470.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (860.00) นำส่ง (1,820.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (1,060.00) นำส่ง (1,060.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (3,530.00) นำส่ง (1,160.00) ค่าปรับฯ 3,000.00

 สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (6,160.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ 5,000.00
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (530.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (10,461.25) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (4,460.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (4,060.00) นำส่ง (16,261.90) ค่าปรับฯ 3,000.00
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (2,020.00) นำส่ง (2,020.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (12,000.00) นำส่ง (13,110.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (10,460.00) นำส่ง (0.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (55,599.80) นำส่ง (7,624.75) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (21,967.05) นำส่ง (23,027.05) ค่าปรับฯ 21,967.05
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (23,447.20) นำส่ง (3,430.00) ค่าปรับฯ 15,400.00
/ สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (1,500.00) นำส่ง (3,500.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (388,022.82) นำส่ง (17,555.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (308,437.50) นำส่ง (218,668.75) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (1,160.00) นำส่ง (200.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (5,000.00) นำส่ง (330.00) ค่าปรับฯ 5,000.00
/ สท.เลย
 จัดเก็บ (10,660.00) นำส่ง (7,700.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (630.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (1,060.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (530.00) นำส่ง (6,560.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (1,160.00) นำส่ง (530.00) ค่าปรับฯ ไม่มีคดี
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC)  จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 33 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 936,474.60 บาท 
 นำส่งจำนวน 28 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 385,045.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน - พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
2.พื้นที่ที่ไม่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC)
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.เลย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)

 สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.เลย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (1,290.00)
/
 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (630.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (1,800.00)
/
 สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (45,959.33)
/
 สภ.ที่ 4
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.อุดรธานี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.อุดรธานี สาขา บ้านผือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.กาฬสินธุ์
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.ขอนแก่น
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาชุมแพ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาน้ำพอง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.ขอนแก่น สาขาพล
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.นครพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาธาตุพนม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.นครพนม สาขาศรีสงคราม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มหาสารคาม
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มหาสารคาม สาขาบรบือ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.มุกดาหาร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.สกลนคร
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาวานรนิวาส
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองคาย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.หนองบัวลำภู
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.หนองบัวลำภู สาขานากลาง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.เลย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาเมือง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาด่านซ้าย
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.เลย สาขาวังสะพุง
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/
 สท.บึงกาฬ
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
/ สท.บีงกาฬ สาขาเซกา
 จัดเก็บ (0.00) นำส่ง (0.00)
สรุป พื้นที่ที่มีรายได้ ขาจัดเก็บ(INC)   ไม่มีรายได้  จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 9 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน 4 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 49,679.33 บาท
 จัดเก็บจำนวน 42 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
สรุปการนำข้อมูล ของพื้นที่เข้า GFMIS จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  0 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  0 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
 จัดเก็บจำนวน 33 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 936,474.60 บาท 
 นำส่งจำนวน  32 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 434,724.33 บาท
 จัดเก็บจำนวน 0 พื้นที่ 
 รวมจัดเก็บรายได้ 0.00 บาท 
 นำส่งจำนวน  0 พื้นที่
 รวมนำส่งรายได้ 0.00 บาท
พิมพ์ วันอังคารที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4