รูปภาพกิจกรรมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔
รูปภาพ เรื่อง 1 ) Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai ( 10 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 2 ) ต้อนรับแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4_2561 ( 29 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 3 ) นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงงานเหล้า จ.หนองคาย ( 4 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 4 ) นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมการปฏิรูปองค์การกรมสรรพสามิต ผ่าน Vdo Conference กับกรมสรรพสามิต ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ( 7 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 5 ) แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 คนใหม่ วันที่ 3 มกราคมปี2561 ( 18 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 6 ) ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เสริมสร้างบุญกุศล_2560 ( 90 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 7 ) ปีใหม่2560 ( 58 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 8 ) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุค4.00(English camp) ( 261 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 9 ) โครงการ English for New Life ปี 2560 ( 88 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 10 ) โครงการทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ(CSR)_2560 ( 111 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 11 ) ซักซ้อมอบรมกฏหมายใหม่พรบ.สรรพสามิต2560_10_11_มีนาคม_2560_พื้นที่หนองคาย ( 86 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 12 ) ต้อนรับอธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประจำปี 2560 ( 184 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 13 ) รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์ ( 83 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 14 ) ตรวจด้านการบริหารงานจัดเก็บภาษี 21-32 มิ.ย.2560 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ( 20 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 15 ) ตรวจงานบริษัทโค๊กประเทศลาว ( 4 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 16 ) เชิญชวนออกกำลังการตามนโยบายนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา ( 48 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 17 ) พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 80 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 18 ) โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) 30-31 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 พื้นที่ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ( 20 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 19 ) โครงการแผนบริการความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ( 88 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 20 ) อธิบดีมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ( 9 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 21 ) กระทรวงการคลังงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจรจังหวัดอุดรธานี 4-5 สิงหาคม 2559 ( 135 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 22 ) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ(น้ำมันและเครื่องดื่ม) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ( 4 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 23 ) ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมเปิดงานโครงการจัดสัมนาเพื่อวิพากษ์แผนแม่บทด้านบริการทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2559 โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุดรธานี ( 5 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 24 ) ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ( 5 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 25 ) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน งานบวงสรวงงานทุ่งศรีเมือง ( 39 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 26 ) การซักซ้อมแผนปฎิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน(แผนร่วม)ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 24-25 กันยายน 2558 ( 95 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 27 ) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากรวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ( 110 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 28 ) การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุุุคคลากร ณ ภูแก้วรีสอร์ต แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จังหวัดเพชรบูรณ์ 16-18 กรกฏาคม 2558 ( 90 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 29 ) กพร.ดำเนินการให้คำแนะนำตาม โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ( 12 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 30 ) โครงการอบรมเรื่องซักซ้อมการใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ( 103 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 31 ) โครงการเผยแพร่กฏหมายสรรพสามิตสู่ผู้ประกอบการส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ( 155 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 32 ) การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 , 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงการคลัง ( 30 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 33 ) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมโครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 37 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 34 ) สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 สภ.ที่ 4 วันที่ 7 เมษายน 2558 ( 83 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 35 ) ประชุมประจำเดือนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ครั้งที่ 3/2558 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ( 19 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 36 ) โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2558 ( 243 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 37 ) ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ท่านภาคสันติ บุญไทย เนื่องด้วยมารับตำแหน่ง 23 มีนาคม 2558 ( 180 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 38 ) คณะทัวร์ศึกษาทะเลบัวแดง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ( 35 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 39 ) แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 26 มิถุนายน 2557 ( 90 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 40 ) ปีใหม่2556 ( 106 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 41 ) พิธีร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 81 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ( 56 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 42 ) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป้นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ( 30 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 43 ) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป้นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ( 133 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 44 ) นายละนอง แก้วศรีช่วง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมคณะผู้บริหารสรรพสามิตระดับพื้นที่ครัังที่ 2/2557 วันที่ 27 มิ.ย.2557 จังหวัดเลย ( 59 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 45 ) มอบรางวัลมาตรฐานการให้บริการ ปี 2557 ( 8 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 46 ) การประชุมผู้บริหารสรรพสามิตพื้นที่ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2558 ( 22 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 47 ) ม่วนซื่นสงกรานต์สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 2557 ( 55 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 48 ) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) ( 25 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 49 ) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ( 58 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 50 ) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ( 323 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 51 ) วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปี่ที่ 82 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ ( 80 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 52 ) การตรวจสอบข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตผ่านระบบGFMIS ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะพรรณรายอุดรธานี ( 23 ภาพ)
รูปภาพ เรื่อง 53 ) กุลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ( 63 ภาพ)
รูปภาพกิจกรรมแบบฉายสไลด์ 450*180 px
เรื่อง 1 ) Excise Mini Marathon 2019 Rim Khong Nong Khai (10 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 2 ) ต้อนรับแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่4_2561 (29 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 3 ) นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงงานเหล้า จ.หนองคาย (4 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 4 ) นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมการปฏิรูปองค์การกรมสรรพสามิต ผ่าน Vdo Conference กับกรมสรรพสามิต ในวันที่ 25 มกราคม 2561 (7 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 5 ) แสดงความยินดีกับ นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ ที่ท่านมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 คนใหม่ วันที่ 3 มกราคมปี2561 (18 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 6 ) ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เสริมสร้างบุญกุศล_2560 (90 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 7 ) ปีใหม่2560 (58 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 8 ) โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยุค4.00(English camp) (261 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 9 ) โครงการ English for New Life ปี 2560 (88 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 10 ) โครงการทำความดีเพื่อสังคมและสาธารณะ(CSR)_2560 (111 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 11 ) ซักซ้อมอบรมกฏหมายใหม่พรบ.สรรพสามิต2560_10_11_มีนาคม_2560_พื้นที่หนองคาย (86 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 12 ) ต้อนรับอธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประจำปี 2560 (184 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 13 ) รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 10 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์ (83 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 14 ) ตรวจด้านการบริหารงานจัดเก็บภาษี 21-32 มิ.ย.2560 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ (20 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 15 ) ตรวจงานบริษัทโค๊กประเทศลาว (4 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 16 ) เชิญชวนออกกำลังการตามนโยบายนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา (48 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 17 ) พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (80 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 18 ) โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) 30-31 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 1 พื้นที่ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม (20 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 19 ) โครงการแผนบริการความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (88 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 20 ) อธิบดีมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 (9 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 21 ) กระทรวงการคลังงานสัมมนาโครงการ CCO-MOF สัญจรจังหวัดอุดรธานี 4-5 สิงหาคม 2559 (135 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 22 ) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ(น้ำมันและเครื่องดื่ม) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 (4 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 23 ) ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมเปิดงานโครงการจัดสัมนาเพื่อวิพากษ์แผนแม่บทด้านบริการทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2559 โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุดรธานี (5 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 24 ) ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (5 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 25 ) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน งานบวงสรวงงานทุ่งศรีเมือง (39 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 26 ) การซักซ้อมแผนปฎิบัติงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน(แผนร่วม)ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 24-25 กันยายน 2558 (95 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 27 ) โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากรวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 (110 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 28 ) การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุุุคคลากร ณ ภูแก้วรีสอร์ต แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จังหวัดเพชรบูรณ์ 16-18 กรกฏาคม 2558 (90 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 29 ) กพร.ดำเนินการให้คำแนะนำตาม โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (12 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 30 ) โครงการอบรมเรื่องซักซ้อมการใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต (103 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 31 ) โครงการเผยแพร่กฏหมายสรรพสามิตสู่ผู้ประกอบการส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 (155 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 32 ) การประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 , 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงการคลัง (30 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 33 ) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ร่วมโครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (37 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 34 ) สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 สภ.ที่ 4 วันที่ 7 เมษายน 2558 (83 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 35 ) ประชุมประจำเดือนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ครั้งที่ 3/2558 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 (19 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 36 ) โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 มีนาคม 2558 (243 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 37 ) ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ท่านภาคสันติ บุญไทย เนื่องด้วยมารับตำแหน่ง 23 มีนาคม 2558 (180 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 38 ) คณะทัวร์ศึกษาทะเลบัวแดง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 (35 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 39 ) แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 26 มิถุนายน 2557 (90 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 40 ) ปีใหม่2556 (106 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 41 ) พิธีร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 81 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 (56 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 42 ) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป้นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 (30 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 43 ) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป้นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 (133 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 44 ) นายละนอง แก้วศรีช่วง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ประชุมคณะผู้บริหารสรรพสามิตระดับพื้นที่ครัังที่ 2/2557 วันที่ 27 มิ.ย.2557 จังหวัดเลย (59 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 45 ) มอบรางวัลมาตรฐานการให้บริการ ปี 2557 (8 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 46 ) การประชุมผู้บริหารสรรพสามิตพื้นที่ครั้งที่ 2 4 กุมภาพันธ์ 2558 (22 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 47 ) ม่วนซื่นสงกรานต์สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 2557 (55 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 48 ) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) (25 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 49 ) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ (58 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 50 ) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (323 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 51 ) วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปี่ที่ 82 17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔ (80 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 52 ) การตรวจสอบข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตผ่านระบบGFMIS ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะพรรณรายอุดรธานี (23 ภาพ)
รูปภาพ
เรื่อง 53 ) กุลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ (63 ภาพ)
รูปภาพ