แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
5 พอใจมากที่สุด
4 พอใจมาก
3 พอใจปานกลาง
2 พอใจน้อย
1 พอใจน้อยที่สุด