ข้อ แบบสำรวจการพัฒนา และปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ข้อ
1 หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน มีนโยบาย และเป้าหมาย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 1
2 หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน มีการมอบหมายบุคลากรอย่าง ชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 2
3 หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน มีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้อัตราการ โอน/ย้าย/ลาออก มีแนวโน้มลดลง 3
4 หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน มีฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ของจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4
5 หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างฝ่าย/ส่วน 5
6 แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานอยู่มีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของกรมฯ 6
7 บุคลากรในหน่วยงานที่ข้าพเจ้า ปฏิบัติงานอยู่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 7
8 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน มีบทบาทในการส่งเสริม และพัฒนา ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่น การสอนงานให้คำปรึกษา เป็นต้น 8
9 ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 9
10 การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ข้าพเจ้าได้รับ ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 10
11 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร์ 11
12 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 12
13 สภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างมีความสุข 13
14 ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 14
15 ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุน ให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ 15
16 ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงาน อย่างเต็มที่เพื่อให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่บรรลุเป้าหมาย 16
17 ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ 17
18 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 18
19 ข้าพเจ้ารู้สึกว่า งานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถใหม่ ๆ และมีประสบการณ์มากขึ้น 19
20 หน่วยงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่มีการนำการเรียนรู้จากบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง กระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 20
รายงานแบบสำรวจ