ผู้ใช้ขณะนี้  1
[สถิติเยี่ยมชม]
ม อ บ อำ น า จ 

  • ลิงค์เว็บกรมสรรพสามิต(คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน)
  •  
  • ลิงค์เว็บกรมสรรพสามิต(คำสั่งมอบอำนาจบุคคล)
  • เรื่อง  

        
  • รวบรวมหนังสือมอบอำนาจ โดย สภ.ที่ 4