[สถิติเยี่ยมชม] รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายพื้นที่/รายสินค้า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ วันที่ เรื่อง(รายพื้นที่) รายพื้นที่ รายสินค้า Web_link เผยแพร่ ผู้บันทึก
 12/05/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 23/03/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์์ชัย ไตรทิพย์
 35/01/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 421/12/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 521/12/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์ชัย ไตรทิพย์
 65/10/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 71/09/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนสิงหาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์ชัย ไตรทิพย์
 82/08/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 96/07/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 1031/05/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 116/05/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 122/04/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 138/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 148/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 158/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 165/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย
 175/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย
 185/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 195/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนสิงหาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 205/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 219/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 229/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 235/06/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 245/06/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 257/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 267/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 277/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 287/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2928/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3028/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3128/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3228/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม 2563 รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3328/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3428/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3530/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3630/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3731/10/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3831/10/2562 ภาษีสรรพสามิตตุลาคม 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
ข้อมูลเบื้องต้น จากระบบ bi ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4 โทร.740056 (ศักดิ์ชัย)
พัฒนาระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 โทร. 740033(วสันต์)