[สถิติเยี่ยมชม] รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายพื้นที่/รายสินค้า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ วันที่ เรื่อง(รายพื้นที่) รายพื้นที่ รายสินค้า Web_link เผยแพร่ ผู้บันทึก
 111/11/2565 ภาษ๊สรรพสามิตเดือนตุลาคม 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 27/10/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 38/09/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนสิงหาคม 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 416/08/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 57/07/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 67/06/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 72/05/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 88/04/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 93/03/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์์ชัย ไตรทิพย์
 1022/02/2565 ภาษีสรรพสามิต เดือน มกราคม 2565    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 115/01/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 1221/12/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์ชัย ไตรทิพย์
ข้อมูลเบื้องต้น จากระบบ bi ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4 โทร.740056 (ศักดิ์ชัย)
พัฒนาระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 โทร. 740033(วสันต์)
[หน้าที่ 1 ][หน้าที่ 2 ][หน้าที่ 3 ][หน้าที่ 4 ]