[สถิติเยี่ยมชม] รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายพื้นที่/รายสินค้า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ วันที่ เรื่อง(รายพื้นที่) รายพื้นที่ รายสินค้า Web_link เผยแพร่ ผู้บันทึก
 16/07/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 231/05/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 36/05/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 42/04/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 58/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 68/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 78/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 85/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย
 95/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย
 105/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 115/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนสิงหาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 125/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 139/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 149/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 155/06/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 165/06/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 177/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 187/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 197/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 207/05/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2128/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2228/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2328/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2428/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม 2563 รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2528/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2628/04/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2730/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2830/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2931/10/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3031/10/2562 ภาษีสรรพสามิตตุลาคม 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
ข้อมูลเบื้องต้น จากระบบ bi ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4 โทร.740056 (ศักดิ์ชัย)
พัฒนาระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 โทร. 740033(วสันต์)