[สถิติเยี่ยมชม] รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายพื้นที่/รายสินค้า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ วันที่ เรื่อง(รายพื้นที่) รายพื้นที่ รายสินค้า Web_link เผยแพร่ ผู้บันทึก
 135/01/2565 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 1421/12/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์ชัย ไตรทิพย์
 1521/12/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 165/10/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 171/09/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนสิงหาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ั์ชัย ไตรทิพย์
 182/08/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 196/07/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 2031/05/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤษภาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอก-
 216/05/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนเมษายน2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 222/04/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมีนาคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 238/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกุมภาพันธ์ 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 248/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนมกราคม 2564    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
ข้อมูลเบื้องต้น จากระบบ bi ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4 โทร.740056 (ศักดิ์ชัย)
พัฒนาระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 โทร. 740033(วสันต์)
[หน้าที่ 1 ][หน้าที่ 2 ][หน้าที่ 3 ][หน้าที่ 4 ]