[สถิติเยี่ยมชม] รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรายพื้นที่/รายสินค้า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ วันที่ เรื่อง(รายพื้นที่) รายพื้นที่ รายสินค้า Web_link เผยแพร่ ผู้บันทึก
 258/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนธันวาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 265/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย
 2730/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 2830/11/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 295/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชัย
 3031/10/2562 ภาษีสรรพสามิตเดือนตุลาคม 2562 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 3131/10/2562 ภาษีสรรพสามิตตุลาคม 2562 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 325/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกันยายน 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 335/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนสิงหาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 345/03/2564 ภาษีสรรพสามิตเดือนกรกฎาคม 2563    ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ 2 - ภายใน/ภายนอกนายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
 359/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายสินค้า)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 369/07/2563 ภาษีสรรพสามิตเดือนมิถุนายน 2563 (รายพื้นที่)    ไฟล์แนบ1 - - ภายใน/ภายนอกนางจุไรรัตน์ เคนหาญ
ข้อมูลเบื้องต้น จากระบบ bi ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4 โทร.740056 (ศักดิ์ชัย)
พัฒนาระบบ ฝ่ายพัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 โทร. 740033(วสันต์)
[หน้าที่ 1 ][หน้าที่ 2 ][หน้าที่ 3 ][หน้าที่ 4 ]