[สถิติเยี่ยมชม] รายงานเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
รายงานเครื่องดื่มที่ได้รับอนุมัติสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์
ผู้ใช้ขณะนี้  1
ลำดับที่ วันที่ เรื่อง ไฟล์แนบ1 ไฟล์แนบ2 หมายเหตุ Web_link เผยแพร่ ผู้บันทึก
 13/02/2565 อนุมัติน้ำพืชผักผลไม้อัตราตามมูลค่าและอัตราศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2565    ไฟล์แนบ1 - - - ภายใน/ภายนอกชยพล
 24/01/2565 อนุมัติน้ำพืชผักผลไม้อัตราตามมูลค่าและอัตราศูนย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564    ไฟล์แนบ1 - - - ภายใน/ภายนอกชยพล
 31/12/2564 อนุมัติน้ำพืชผักผลไม้อัตราตามมูลค่าและอัตราศูนย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564    ไฟล์แนบ1 - - - ภายใน/ภายนอกชยพล
 42/11/2564 อนุมัติน้ำพืชผักผลไม้อัตราตามมูลค่าและอัตราศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564    ไฟล์แนบ1 - - - ภายใน/ภายนอกชยพล
ข้อมูลเบื้องต้น ที่มาส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4 โทร.740056 (รุ่งนภา)
พัฒนาระบบ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4 โทร. 740033(วสันต์)
เริ่ม 1 สิงหาคม 2564