วันจันทร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านไอที สภ.ที่ 4  
หน่วย:เครื่อง
ลำดับที่ รายการสภ.ที่ 4อุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมมหาสารคามมุกดาหารเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬรวม
1
คอมพิวเตอร์_ตั้งโต๊ะ
61
สรุปฝ่าย/ส่วน
45
สรุปพื้นที่/สาขา
45
สรุปพื้นที่/สาขา
90
สรุปพื้นที่/สาขา
28
สรุปพื้นที่/สาขา
31
สรุปพื้นที่/สาขา
23
สรุปพื้นที่/สาขา
35
สรุปพื้นที่/สาขา
26
สรุปพื้นที่/สาขา
40
สรุปพื้นที่/สาขา
26
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
450
สรุปพื้นที่/สาขา
2
คอมพิวเตอร์_NOTEBOOK
-
สรุปฝ่าย/ส่วน
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
3
เครื่องพิมพ์ Laser Printer
-
สรุปฝ่าย/ส่วน
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
4
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer
-
สรุปฝ่าย/ส่วน
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
5
เครื่อง SCANNER
-
สรุปฝ่าย/ส่วน
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
6
เครื่องสำรองไฟ UPS
-
สรุปฝ่าย/ส่วน
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
7
คอมพิวเตอร์ SERVER
-
สรุปฝ่าย/ส่วน
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-
สรุปพื้นที่/สาขา
-

ข้อมูลเบื้องต้น  ณ.วันที่  --
ที่มาข้อมูล สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4