ประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
หน่วยงาน  สภ.ที่ 4
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
 รวม 0  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4