ประเภทเครื่องสแกนเนอร์
หน่วยงาน  สภ.ที่ 4
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office4
นายฉลอง  นิ่มเนียม
1779
21/03/2561
2018-03-21
5 ปี เดือน74400010119
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000080635
ภาพถ่ายจอภาพ HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
22 )ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สภ.ที่ 4
Regional Excise Office4
นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย
1789
23/12/2560
2017-12-23
5 ปี เดือน74400010118
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074923
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
3 1)ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สภ.ที่ 4
Regional Excise Office4, General Service Division
นางบุญฐิตา  มาใกล้
1780
01/11/2560
2017-11-01
5 ปี 10 เดือน74400010104
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074376
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
4 2)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางชวนพิศ ราชนา
1781
01/11/2560
2017-11-01
5 ปี 10 เดือน74400010110
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074382
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
5 3)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Regional Excise Office4, Personal Section
นางอัมรา  บรูห์น
1786
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010099
G6XPC25
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000043196
CNOCGJ4M641801C
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
6 4)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางสาวพรทิวา คำสุข
1782
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนรอเลขจ
ภาพถ่ายตัวเครื่อง รอเลขจ
ภาพถ่ายจอภาพ (all in One) ยี่ห้อ HP รุ่น HP Pro one 400 E2 20-in Touch Aio ใช้งานปัจจุบัน
7 5)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Regional Excise Office4, Personal Section
นายพชกร บุญวิเศษ
1788
16/06/2553
2010-06-16
13 ปี เดือน74400010067
-100000019900
-Dell Optiplex GX990ขายทอดตลาดขายแล้ว
8 6)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางอัมพร ดิษฐ์เย็น
1784
01/11/2560
2017-11-01
5 ปี 10 เดือน74400010107
SGH702TDMD
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074379
3CQ6422L23
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
9 7)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางสาวอลิชาณัฏฐ์  โมกโฉม
11229
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010135
-รอเลขจ
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
10 8)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Regional Excise Office4, Personal Section
นางสาวรุจิรา แสงฤทธิ์
11237
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010136
-100000102096
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
11 9)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นายกลยุทธ สุวรรณดี
429
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010062
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000092527
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
12 10)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางสาวลลิดา แสงฤทธิ์
11230
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010104
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000043201
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
13 11)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางสาวแววตา รักษาพล
11244
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010086
--
-Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
14 12)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางสาวมณีรัตน์  แสงฤทธิ์
428
01/11/2560
2017-11-01
5 ปี 10 เดือน74400010100
68XPC2S
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000043197
CNOCGJ4M641801C
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
15 13)สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
Regional Excise Office4, General Administration Section
นางสาวกิตติญาภรณ์ บุญรำไพ
เครื่องว่าง01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010133
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000102090
ภาพถ่ายจอภาพ HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
161 )ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4
Regional Excise Office4, Information Technology Division

เครื่องว่างไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
--
-ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีเครื่องใช้
172 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
Regional Excise Office4, Information and Services Section
นางสาววิภาพร วงษ์เส
1791
29/06/2554
2011-06-29
12 ปี เดือน74400010122
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000080638
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
183 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
Regional Excise Office4, Information and Services Section
นายชูชัย มโนจิตงาม
1793
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
--
-ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีเครื่องใช้
194 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
Regional Excise Office4, System Development Section
นายวสันต์ เคนหาญ
1794
22/06/2555
2012-06-22
11 ปี เดือน74400010106
2BMCPC2S
ภาพถ่ายตัวเครื่อง -
CNOCGJ4M641801C
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
205 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
Regional Excise Office4, System Development Section
นายจตุพล พงษากลาง
1795
03/03/2560
2017-03-03
6 ปี เดือน74400010106
SGH702TDLV
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074378
3CQ6422L2F
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
216 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
Regional Excise Office4, System Development Section
นางสาวพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
11238
01/11/2560
2017-11-01
5 ปี 10 เดือน74400010105
SGH702TDR7
-100000074377
3CQ6442RZB
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
227 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
Regional Excise Office4, System Development Section
นายเอกลักษณ์ เงินขาว
11239
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010141
-100000100291
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อขายทอดตลาดขายแล้ว
238 )สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
Regional Excise Office4, Information and Services Section
นางสาวตะวันฉาย สุระคาย
เครื่องว่าง08/10/2564
2021-10-08
1 ปี 11 เดือน74400010102
-100000074374
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
24 1)ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4
Regional Excise Office4, Tax Collection Administration Division
นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
1797
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010144
SGH702TDMT
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000102089
3CQ6422L2D
ภาพถ่ายจอภาพ HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
25 2)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
Regional Excise Office4, Tax Collection Planning and Administration Section
นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
1798
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010145
-100000102088
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
26 3)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Regional Excise Office4, Monitoring and Evaluation Section
นางภัทราวดี ตั้งชัยสิทธิกุล
1801
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010146
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000102095
ภาพถ่ายจอภาพ HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
27 4)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
Regional Excise Office4, Tax Collection Planning and Administration Section
นางสาวดาริกา เมืองนาง
1799
03/03/2560
2017-03-03
6 ปี เดือน74400010117
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074389
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
28 5)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Regional Excise Office4, Monitoring and Evaluation Section
นางกฤษณา  โสวภาค
1803
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010140
-100000102099
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
29 6)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
Regional Excise Office4, Tax Collection Planning and Administration Section
นายชยพล รุณลาศรี
1800
03/03/2560
2017-03-03
6 ปี เดือน74400010116
SGH702TDMS
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074388
3CQ6422L2G
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
30 7)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Regional Excise Office4, Monitoring and Evaluation Section
นายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
11240
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010108
-100000074380
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
31 8)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
Regional Excise Office4, Tax Collection Planning and Administration Section
นางสาวพลอยชล ธนวัชร์ปกรณ์
11241
03/03/2560
2017-03-03
6 ปี เดือน74400010101
-100000074373
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
32 9)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Regional Excise Office4, Monitoring and Evaluation Section
นางจันทิมา ผ่านพูล
11243
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010115
-100000074387
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
33 10)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
Regional Excise Office4, Tax Collection Planning and Administration Section
นางสาวลลิตา ประเสริฐธรรม
11242
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010090
-
-Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
34 11)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
Regional Excise Office4, Monitoring and Evaluation Section
นางสาวอรอนง สิทธิพรหม
เครื่องว่างไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010109
-100000043206
-Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
35 12)สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
Regional Excise Office4, Tax Collection Planning and Administration Section
นางสาวสุพิชญา อนุวรรณ
เครื่องว่างไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010102
-100000043199
-Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
361 )สภ.ที่ 4 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
1813
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010114
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074386
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
372 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาวชนัดดา ศิริกูลมงคล
1814
29/09/2554
2011-09-29
12 ปี เดือน74400010060
DTNK92S
--
CN01R9VD7287216
-Dell Optiplex GX990ขายทอดตลาดขายแล้ว
383 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นายภูวดล คงแสง
1819
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010148
-100000102103
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
394 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาววิไลพร กิติกรพงศ์
1816
22/06/2555
2012-06-22
11 ปี เดือน74400010095
47XPC2S
--
CN0CGJ4M641801C
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
405 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาวกาญจนา จิตจักร
1818
29/09/2554
2011-09-29
12 ปี เดือน74400010097
ภาพถ่ายตัวเครื่อง -
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
416 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาวภัทรานุช  อธิปัตยกุล
1815
22/06/2555
2012-06-22
11 ปี เดือน74400010096
F6XPC2S
ภาพถ่ายตัวเครื่อง -
CN0CGJ4M641801C
ภาพถ่ายจอภาพ Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
427 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาวแพรพรรณ อันทะไชย
11252
08/10/2564
2021-10-08
1 ปี 11 เดือน74400010113
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074385
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
438 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาวดวงพร ไกรนอก
11251
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือนึ74400010147
-100000102102
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
449 )สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
Regional Excise Office4, Legal Affairs Division
นางสาวพนิดา สายบุญมี
เครื่องว่างไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน744000100098
--
-Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
45 1)ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
Regional Excise Office4, Audit, Prevention and Suppression Division
นายสุทธิพากย์  ศรีเทพ
1804
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010112
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074384
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
46 2)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นายกิติภพ สำราญ
1809
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010100
-100000074372
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
47 3)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ
1805
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010130
ภาพถ่ายตัวเครื่อง -
ภาพถ่ายจอภาพ Notebook ยี่ห้อ HPใช้งานปัจจุบันNotebook
48 4)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นางอภิรดี รินทะระ
1808
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010109
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000074381
ภาพถ่ายจอภาพ HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
49 5)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นางสาวจรัลรัตน์  จรัสเศรษฐี
1806
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010143
SGH702TD6X
ภาพถ่ายตัวเครื่อง 100000102098
3CQ6422SS4
ภาพถ่ายจอภาพ HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
50 6)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นายเกริกชัย จรรยาพงษ์
1810
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010111
-100000074383
-HP CPU Inter Core I5 (18 เครื่อง) ปี 2560ใช้งานปัจจุบัน
51 7)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นายสุรศักดิ์ ศรีเนตร
1811
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
--
-ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีเครื่องใช้
52 8)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นางรัชทาน วู๊ด
1807
29/09/2554
2011-09-29
12 ปี เดือน74400010065
BWNK92S
-100000029530
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
53 9)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นางสาวปาริชาติ  เมืองนาง
1812
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
--
-ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีเครื่องใช้
54 10)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นางสาวศิริพร ปลัดศรีช่วย
11245
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010121
-100000080637
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
55 11)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นายอริยะรัตน์ วชิรญาณสวัสดิ์
11246
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010137
-100000102094
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
56 12)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นางสาวอัญมณี อินติสร้อย
11249
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010094
-100000043191
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
57 13)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นางสาวอารีญา ธาตุทำเล
11247
ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือนรอเลขจ
-รอเลขจ
CN0J2YD97426103
-DELL E2020Hใช้งานปัจจุบัน
58 14)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นางสาวสุพัชชา บัวเรียน
11248
01/11/2560
2017-11-01
5 ปี 10 เดือน74400010101
-100000043198
-Dell Optiplex GX790 ขายทอดตลาดขายแล้ว
59 15)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นายปรัตถกร ศิริรัตนพงษ์
11250
01/08/2563
2020-08-01
3 ปี เดือน74400010138
-100000102101
-HP All IN ONE ยี่ห้อ Lenova/V530-22ICB Core I3 (16 เครื่อใช้งานปัจจุบัน
60 16)ฝ่ายป้องกันและปราบปรม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Prevention and Suppression Section
นายวรพจน์ พิสุทธิรัตน์
เครื่องว่างไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
--
-ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีเครื่องใช้
61 17)ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 4
Regional Excise Office 4, Tax Audit Section
นางสาวกฤตติกา รัตนพุทธคุณ
เครื่องว่างไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
--
-ไม่มีเครื่องใช้ไม่มีเครื่องใช้
 รวม 61  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4