ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

21/09/3097
2554-09-21
52 ปี เดือน7440-001-0093
S/N DVNK92S
-7440-001-0093
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
2 1)สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0014
KHxx84G
-7440-001-0014
23-GH218
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
31 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

05/01/3097
2554-01-05
52 ปี เดือน7440-001-0073
S/N CHX652S
-7440-001-0073
CN0J2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
4 1)สท.อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office
นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์
1820
16/07/2553
2010-07-16
12 ปี เดือน
U0401001
-
UM0401
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
51 )สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

18/10/3096
2553-10-18
52 ปี เดือน7440-001-0070
S/N 5HX652S
-7440-001-0070
CN0J2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
6 1)สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010157
S/N 99MPC2S
-
CP5BGB
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
71 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง ฝ่ายบริหารทั่วไป
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch,General Administration Subsection

05/01/3097
2554-01-05
52 ปี เดือน7440-001-0072
S/N JHX652S
-7440-001-0072
CN0J2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
8 1)สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0060
-
-7440-001-0060
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
91 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section
นางนิตยา ภิรมรักษ์
1821
16/07/2553
2010-07-16
12 ปี เดือน7440-001-0068
S/N CKX652S
-7440-001-0068
CNOJ2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
10 1)สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0019
-
-7440-001-0019
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
111 )สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0034
74400010034
-7440-001-0034
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
12 1)สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-7440-001-0017
74400010017
--7440-001-0017
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
131 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

23/02/3097
2554-02-23
52 ปี เดือน100000023859
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
14 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

01/08/3093
2550-08-01
52 ปี เดือน7440-001-0039
-
-7440-001-0039
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
151 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0031
-74400010031
-7440-001-0031
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
16 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี เดือน
U0401002
-
UM002
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
171 )สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0035
74400010035
-7440-001-0035
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
18 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

05/01/3097
2554-01-05
52 ปี เดือน7440-001-0071
-7440-001-0071
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว HP รุ่น VK190 AV
191 )สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0036
-7440-001-00367
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
20 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/12/3089
2546-12-01
52 ปี เดือน7440-001-0004
-
-7440-001-004
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ HP รุ่น VK190AV)
211 )สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0015
KHxx84A
-7440-001-0015
23GL651
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
222 )สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0064
74400010064
-7440-001-0064
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
23 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
8434kdtkhxx87r
--
23GM033
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
24 2)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
8434KDTKHxx69H
--
23-gm673
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
251 )สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010158
S/N 3BMPC2S
-74400010158
CP5BMB
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
26 1)สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010156
-
CP5BK13
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
271 )สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0016
74400010016
-7440-001-0016
23-gm464
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
28 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

01/08/3093
2550-08-01
52 ปี เดือน7440-001-0038
-
-7440-001-0038
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
291 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/05/3090
2547-05-01
52 ปี เดือน7440-001-0009
-
-7440-001-0009
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
302 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/12/3091
2548-12-01
52 ปี เดือน7440-001-0033
-
-7440-001-0033
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
31 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน
UDM0401002
-
UDMM0401002
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
321 )สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0018
-
-7440-001-0018
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
33 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

21/09/3097
2554-09-21
52 ปี เดือน7440-001-0093
S/N DVNK92S
-7440-001-0093
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
341 )สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

01/08/3093
2550-08-01
52 ปี เดือน7440-001-0040
-
-7440-001-0040
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
35 1)สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0063
74400010063
-7440-001-0063
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
361 )สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0042
-
-7440-001-0042
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
37 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0061
74400010061
-7440-001-0061
161857pb28
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
381 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/08/3093
2550-08-01
52 ปี เดือน7440-001-0041
-
-7440-001-0041
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
392 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/05/3090
2547-05-01
52 ปี เดือน7440-001-0008
-
-7440-001-0008
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
40 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0032
-74400010032
--7440-001-0032
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
411 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/08/3093
2550-08-01
52 ปี เดือน7440-001-0043
-
-7440-001-0043
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
422 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/05/3090
2547-05-01
52 ปี เดือน7440-001-0010
-
-7440-001-0010
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
43 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
8434KDTKHxx89H
--
23-EM472
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
44 2)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน
UDM0401001
-
UDMM0401001
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
451 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

11/01/2556
2013-01-11
9 ปี เดือน74400010155
S/N H4XPC2S
-74400010155
CP5B8B
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
 รวม 45  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4