ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง ฝ่ายบริหารทั่วไป
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch,General Administration Subsection

05/01/3097
2554-01-05
53 ปี เดือน7440-001-0072
S/N JHX652S
-7440-001-0072
CN0J2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
2 1)สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0060
-
-7440-001-0060
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
31 )สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

21/09/3097
2554-09-21
53 ปี เดือน7440-001-0093
S/N DVNK92S
-7440-001-0093
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
4 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

05/01/3097
2554-01-05
53 ปี เดือน7440-001-0073
S/N CHX652S
-7440-001-0073
CN0J2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
51 )สท.อุดรธานี
Udonthani Area Excise Office
นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์
1820
16/07/2553
2010-07-16
13 ปี เดือน
U0401001
-
UM0401
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
6 1)สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0014
KHxx84G
-7440-001-0014
23-GH218
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
71 )สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

18/10/3096
2553-10-18
53 ปี เดือน7440-001-0070
S/N 5HX652S
-7440-001-0070
CN0J2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
8 1)สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010157
S/N 99MPC2S
-
CP5BGB
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
91 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section
นางนิตยา ภิรมรักษ์
1821
16/07/2553
2010-07-16
13 ปี เดือน7440-001-0068
S/N CKX652S
-7440-001-0068
CNOJ2YD97426103
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
10 1)สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-7440-001-0017
74400010017
--7440-001-0017
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
111 )สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0019
-
-7440-001-0019
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
12 1)สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0034
74400010034
-7440-001-0034
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
131 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0031
-74400010031
-7440-001-0031
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
14 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023859
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
151 )สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือน7440-001-0039
-
-7440-001-0039
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
16 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/12/3089
2546-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0004
-
-7440-001-004
-
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ HP รุ่น VK190AV)
171 )สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0064
74400010064
-7440-001-0064
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
182 )สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0015
KHxx84A
-7440-001-0015
23GL651
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
19 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
U0401002
-
UM002
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
201 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
8434kdtkhxx87r
--
23GM033
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
21 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

05/01/3097
2554-01-05
53 ปี เดือน7440-001-0071
-7440-001-0071
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว HP รุ่น VK190 AV
221 )สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0035
74400010035
-7440-001-0035
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
23 1)สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0036
-7440-001-00367
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
241 )สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือน7440-001-0038
-
-7440-001-0038
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
25 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/05/3090
2547-05-01
53 ปี เดือน7440-001-0009
-
-7440-001-0009
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
261 )สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010158
S/N 3BMPC2S
-74400010158
CP5BMB
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
27 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
8434KDTKHxx69H
--
23-gm673
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
281 )สท.อุดรธานี สาขาบ้านผือ
Udonthani Area Excise Office,Ban Phue Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน74400010156
-
CP5BK13
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
29 1)สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0016
74400010016
-7440-001-0016
23-gm464
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
30 2)สท.อุดรธานี สาขากุมภวาปี
Udonthani Area Excise Office,Kumphawapi Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0063
74400010063
-7440-001-0063
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
311 )สท.อุดรธานี ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Udonthani Area Excise Office,Tax Collection Administration Section

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือน7440-001-0040
-
-7440-001-0040
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
32 1)สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0033
-
-7440-001-0033
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
331 )สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน
UDM0401002
-
UDMM0401002
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
34 1)สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ
Udonthani Area Excise Office, Phen Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0018
-
-7440-001-0018
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
351 )สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

21/09/3097
2554-09-21
53 ปี เดือน7440-001-0093
S/N DVNK92S
-7440-001-0093
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
362 )สท.อุดรธานี ฝ่ายปราบปราม
Udonthani Area Excise Office,Suppression Section

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0042
-
-7440-001-0042
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
37 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0061
74400010061
-7440-001-0061
161857pb28
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
381 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือน7440-001-0041
-
-7440-001-0041
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
392 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/08/3093
2550-08-01
53 ปี เดือน7440-001-0043
-
-7440-001-0043
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันตรวจสอบแล้ว
403 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/05/3090
2547-05-01
53 ปี เดือน7440-001-0008
-
-7440-001-0008
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
41 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน7440-001-0032
-74400010032
--7440-001-0032
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
42 2)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน-
8434KDTKHxx89H
--
23-EM472
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
431 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

01/05/3090
2547-05-01
53 ปี เดือน7440-001-0010
-
-7440-001-0010
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
442 )สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ
Udonthani Area Excise Office,General Services Section

11/01/2556
2013-01-11
10 ปี เดือน74400010155
S/N H4XPC2S
-74400010155
CP5B8B
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
45 1)สท.อุดรธานี สาขาเมือง
Udonthani Area Excise Office, Mueang Udonthani Branch

ไม่ระบุวันที่
0000-00-00
0 ปี เดือน
UDM0401001
-
UDMM0401001
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
 รวม 45  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4