ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-สส.กส.7440-0
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
22 )

15/08/3093
2550-08-15
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-สส.กส.7440-0
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
33 )

15/08/3093
2550-08-15
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-สส.กส.7440-0
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
44 )

15/08/3093
2550-08-15
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-สส.กส.7440-0
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
55 )

15/08/3093
2550-08-15
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
--สส.กส.7440-
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
66 )

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
--
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
7 1)

26/01/3090
2547-01-26
53 ปี เดือนสส.กส. 7440-
-
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
81 )

05/01/3097
2554-01-05
53 ปี เดือนสส.กส. 7440-
--
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
92 )

02/09/3097
2554-09-02
53 ปี เดือนสส.กส. 7440-
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
103 )

02/01/3097
2554-01-02
53 ปี เดือนสส.กส. 7440-
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบันห้องประชุม
11 1)

02/09/3097
2554-09-02
53 ปี เดือนสส.กส. 7440-
--
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบัน
121 )

05/09/3097
2554-09-05
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
--
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบันเครื่องทดแทน IBM
132 )

05/09/3097
2554-09-05
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
--
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบันทดแทน IBM
14 1)

06/03/3098
2555-03-06
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-สส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
15 2)

06/03/3098
2555-03-06
53 ปี เดือนสส.กส. 7440-
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
161 )

12/03/3098
2555-03-12
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-สส.กส.7440-0
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันทดแทน IBM
172 )

12/03/3098
2555-03-12
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-สส.กส.7440-0
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันทดแทน IBM
183 )

12/03/3098
2555-03-12
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น VOSTRO 360 NON-TOUCH( all-in-one) หน้า smart officeใช้งานปัจจุบัน
194 )

12/03/3098
2555-03-12
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น VOSTRO 360 NON-TOUCH( all-in-one) หน้า smart officeใช้งานปัจจุบัน
20 1)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
21 2)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
22 3)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
23 4)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
24 5)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
25 6)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
26 7)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
271 )
สรรพสามิตพื้นที่
10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-สส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันห้องท่าน ส.
28 1)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
29 2)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
30 3)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
311 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
322 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส7440-00
-
-สส.กส7440-00
-
-Dell Optiplex GX990ใช้งานปัจจุบันทดแทน IBM
333 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส7440-00
-
-สส.กส7440-00
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
344 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส7440-00
-
-สส.กส7440-00
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันทดแทนเครื่อง 745
355 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส7440-00
-
-สส.กส7440-00
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันทดแทน 620
366 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
377 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
388 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
39 1)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
--
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบันทดแทนเครื่อง 745
40 2)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
41 3)

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
421 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-สส.กส.7440-0
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
432 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-สส.กส.7440-0
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
443 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-สส.กส.7440-0
-ยี่ห้อ DELL รุ่น VOSTRO 360 NON-TOUCH( all-in-one) หน้า smart officeใช้งานปัจจุบัน
454 )

10/09/3098
2555-09-10
53 ปี เดือนสส.กส.7440-0
-สส.กส.7440-0
-ยี่ห้อ DELL รุ่น VOSTRO 360 NON-TOUCH( all-in-one) หน้า smart officeใช้งานปัจจุบัน
 รวม 45  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4