ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.มหาสารคาม
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0071
-
-7440-001-0072
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
2 1)

15/08/3093
2550-08-15
53 ปี เดือน-
JWSJA1S
--
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
3 2)
นางเตือนใจ เจริญศิริ
11192
28/05/3103
2560-05-28
53 ปี เดือน
SGH702TDGC
-
- HP 280 G2 MTใช้งานปัจจุบัน
41 )

03/10/3093
2550-10-03
53 ปี เดือน7440-001-0098
-
-7440-001-0099
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
5 1)
นางศรินรัตน์ ชัยเอกมงคลเลิศ
1977
16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0192
J9NPC2S
-7440-001-0192
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
61 )

14/05/3090
2547-05-14
53 ปี เดือน7440-001-0046
-
-7440-001-0047
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
7 1)

24/12/3089
2546-12-24
53 ปี เดือน-
Q186140
--
ESC040803333900
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
8 2)
น.ส.ภัทรธิลา พุทธิเสน
459
01/12/3098
2555-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0194
GGNPC2S
-7440-001-0194
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
91 )

22/03/3090
2547-03-22
53 ปี เดือน7440-001-0036
-
-7440-001-0037
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
10 1)

09/09/3083
2540-09-09
53 ปี เดือน7440-001-0006
-
-7440-001-0005
-
-PC รุ่นอื่นๆไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
เครื่องรุ่นเก่า
111 )

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน-
SKM0405001
-
SKMM0405001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
12 1)

19/05/3096
2553-05-19
53 ปี เดือน0040888572T
0040888572T
-0040888572T
-ยี่ห้อ ACER รุ่น 52000Dใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ ACER รุ่น ASPIRE M1800)
131 )

14/05/3090
2547-05-14
53 ปี เดือน7440-001-0051
-
-7440-001-0052
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
14 1)

14/05/3090
2547-05-14
53 ปี เดือน-
KHRRETR
--
23-GH2M
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
15 2)
น.ส.พัชรินทร์ พลอินทร์
1979
01/12/3098
2555-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0191
F7NPC2S
-7440-001-0191
CN0CGJ4M641801C
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
161 )

21/07/2552
2009-07-21
14 ปี เดือน7440-001-0064
-
-7440-001-0063
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
17 1)

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023863
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
18 2)

19/05/3096
2553-05-19
53 ปี เดือน0040641392T
0040641392T
-0040641392T
-ยี่ห้อ ACER รุ่น 52000Dใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ ACER รุ่น ASPIRE M1800)
191 )

27/07/3093
2550-07-27
53 ปี เดือน7440-001-0103
-
-7440-001-0104
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
20 1)
นางเบจมาศ บุญพระ
1980
01/12/3098
2555-12-01
53 ปี เดือน7440-001-187
D3NPC2S
--
CNOCGJ4M641801C
-Dell Optiplex GX780 ใช้งานปัจจุบัน
21 2)

24/12/3089
2546-12-24
53 ปี เดือน-
Q186137
--
ESC040803333900
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
221 )

21/07/2552
2009-07-21
14 ปี เดือน7440-006-0041
-
-7440-001-0042
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
23 1)

10/09/3081
2538-09-10
53 ปี เดือน7440-001-0002
-
-7440-001-0001
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
241 )
น.ส.ผกาพรรณ พลอยพราว
11199
16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0220
JGNPC2S
-7440-001-0220
-Dell Optiplex GX790 ใช้งานปัจจุบัน
25 1)

19/05/3096
2553-05-19
53 ปี เดือน0040887732T
0040887732T
-0040887732T
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ ACER รุ่น ASPIRE M1800)
26 2)

15/08/3093
2550-08-15
53 ปี เดือน-
HRTJQ1S
--
CNOP0617161876D
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
271 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน-
BKPVG1S
--
CNOW49167161858
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
28 1)
นางพงษ์รัตดา ปักกะทานัง
11120
28/05/3103
2560-05-28
53 ปี เดือน-
X9WOOAV
--
- HP 280 G2 MTใช้งานปัจจุบัน
291 )

01/02/2549
2006-02-01
17 ปี เดือน7440-001-0067
-
-7440-001-0068
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
30 1)

19/05/3096
2553-05-19
53 ปี เดือน406445327T
406445327T
-406445327T
-ยี่ห้อ ACER รุ่น 52000Dใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ ACER รุ่น ASPIRE M1800)
311 )

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน-
SKM0405002
-
SKMM0405002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
 รวม 31  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4