ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.มุกดาหาร
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0103
74400010103
-7440-001-0103
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
22 )

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-006-0011
MHM0406001
-
MHMM0406001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
3 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน7440-001-0006
MH0406006
-7440-001-0006
MHM0406006
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
4 2)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0001
MH0406001
-7440-001-0001
MHM0406001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
51 )

10/08/3093
2550-08-10
53 ปี เดือน7440-001-0017
74400010017
-7440-001-0017
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
6 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน7440-001-0008
MH0406008
-7440-001-0008
MHM0406008
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
7 2)

23/08/3096
2553-08-23
53 ปี เดือน7440-001-0013
74400010013
-7440-001-0013
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ HP)
8 3)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0003
MH0406003
-7440-001-0003
MHM0406003
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
91 )

30/09/3090
2547-09-30
53 ปี เดือนส.ส.7440-001-020
-
-ส.ส.7440-006-020
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
10 1)

21/07/3090
2547-07-21
53 ปี เดือน7440-001-0102
74400010102
-7440-001-0102
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
แก้ไขใหม่
11 2)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0010
MH04060010
-7440-001-0010
MHM04060010
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
12 3)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0005
MH0406005
-7440-001-0005
MHM0406005
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
131 )

25/07/3093
2550-07-25
53 ปี เดือนส.ส.7440-001-001
-
-ส.ส.7440-001-001
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
14 1)

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0104
74400010104
-7440-001-0104
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
15 2)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0012
MHM0406002
-
MHMM0406002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
161 )

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0007
MH0406007
-7440-001-0007
MHM0406007
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
172 )

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0002
MH0406002
-7440-001-0002
MHM0406002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
18 1)

30/09/3090
2547-09-30
53 ปี เดือนส.ส.7440-001-020
-
-ส.ส.7440-006-020
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
แก้ไขใหม่
191 )

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023864
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
20 1)

21/07/3090
2547-07-21
53 ปี เดือน7440-001-0101
74400010101
-7440-001-0101
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
แก้ไขใหม่
21 2)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0009
MH0406009
-7440-001-0009
MHM0406009
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
22 3)

16/06/3096
2553-06-16
53 ปี เดือน7440-001-0004
MH0406004
-7440-001-0004
MHM0406004
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
231 )

01/12/3091
2548-12-01
53 ปี เดือนส.ส.7440-001-020
-
-ส.ส.7440-001-020
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
 รวม 23  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4