ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.สกลนคร
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน7440-001-0024
-
-7440-001-0024
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
2 1)

21/08/3093
2550-08-21
53 ปี เดือน7440-001-0025
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
3 2)

22/06/3090
2547-06-22
53 ปี เดือน7440-001-0011
-
--
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
4 3)

14/12/3090
2547-12-14
53 ปี เดือน7440-001-0007
-
--
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
51 )

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
SK0409001
-
SKM0409001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
6 1)

01/09/3093
2550-09-01
53 ปี เดือน7440-001-0022
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
71 )

20/08/3093
2550-08-20
53 ปี เดือน74400010030
28TJQ1S
-74400060030
CN0PM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
8 1)

14/01/3090
2547-01-14
53 ปี เดือน7440-001-0008
-
--
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
91 )

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน74400010014
KHXX71P
-74400060014
23-FX714
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
10 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
SKM0409001
-
SKMM0409001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
111 )

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน7440-001-0016
-
-7440-001-0016
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันได้คืนแล้ว(ใช้งานได้ปกติ)
12 1)

30/11/3091
2548-11-30
53 ปี เดือน7440-001-0019
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
13 2)

22/06/3090
2547-06-22
53 ปี เดือน7440-001-0010
-
--
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
14 3)

01/12/3089
2546-12-01
53 ปี เดือน7440-001-0006
-
--
-
-ยี่ห้อ ACER รุ่น 52000Dใช้งานปัจจุบัน
15 4)

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023866
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
161 )

17/08/3093
2550-08-17
53 ปี เดือน7440-001-0029
-
-7440-001-0029
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
17 1)

21/08/3093
2550-08-21
53 ปี เดือน7440-001-0026
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
181 )

01/09/3092
2549-09-01
53 ปี เดือน7440-001-0021
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
192 )

01/09/3090
2547-09-01
53 ปี เดือน7440-001-0012
-
--
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
20 1)

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน74400010013
KHXX80L
-74400060013
23-GM006
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
211 )

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
SK0409002
-
SKM0409002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
22 1)

11/05/3090
2547-05-11
53 ปี เดือน7440-001-0015
-
-7440-006-0015
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันได้คืนแล้ว(ใช้งานได้ปกติ)
231 )

01/09/3092
2549-09-01
53 ปี เดือน7440-001-0027
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
24 1)

22/06/3090
2547-06-22
53 ปี เดือน7440-001-0009
-
--
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
251 )

29/11/3091
2548-11-29
53 ปี เดือน74400010031
F2QVG1S
-74400060031
GNOW49167161857
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
26 1)

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน
SKM0409002
-
SKMM0409002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
 รวม 26  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4