ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.หนองคาย
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7110-001-0043
1RTJQ1S
-7110-001-0043
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
22 )

01/12/3091
2548-12-01
52 ปี 11 เดือน7110-001-0015
G4QVG1S
-7110-001-0015
CNOW49167161858
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
3 1)

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7440-001-0093
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
41 )

06/05/3090
2547-05-06
52 ปี 11 เดือน7440-001-0056
khxx73p
--
23-gl987
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
5 1)

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี 11 เดือน
NK0410003
-
NKP0410003
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
61 )

01/12/3091
2548-12-01
52 ปี 11 เดือน7440-001-0025
-
-7440-001-0025
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
7 1)

18/05/3090
2547-05-18
52 ปี 11 เดือนKHXX88N
0
-23-GL646
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
81 )

19/05/3090
2547-05-19
52 ปี 11 เดือน7110-001-0013
KHXX88P
-7110-001-0013
23-GG864
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
92 )

01/04/3094
2551-04-01
52 ปี 11 เดือน7110-001-0049
8F9DQ1S
-7110-001-0049
CNOPM0617161875
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
103 )

19/05/3090
2547-05-19
52 ปี 11 เดือน7110-001-0010
KHXX73N
-7110-001-0010
23-GH225
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
11 1)

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7440-001-0094
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
121 )

17/08/3093
2550-08-17
52 ปี 11 เดือน7440-001-007
J7TJQ1S
--
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
13 1)

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี 11 เดือน
NK0410005
-
NKP0410005
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
141 )

21/08/3093
2550-08-21
52 ปี 11 เดือน7440-001-0069
1STJQ1S
-0
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
15 1)

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7440-001-0086
-
-7440-001-0086
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
161 )

08/12/3089
2546-12-08
52 ปี 11 เดือน7110-001-0009
-
-7110-001-0009
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
172 )

12/12/3089
2546-12-12
52 ปี 11 เดือน7110-001-0006
Q177809
-7110-001-0006
34200146ED02
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
183 )

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7110-001-0041
FSTJQ1S
-7110-001-0041
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
19 1)

01/01/3091
2548-01-01
52 ปี 11 เดือน7440-001-0033
-
--
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
201 )

23/02/3097
2554-02-23
52 ปี 11 เดือน100000023867
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
212 )

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี 11 เดือน
NK0410002
-
NKP0410002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
22 1)

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7440-001-0088
-
-7440-001-0088
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
23 2)

19/04/3090
2547-04-19
52 ปี 11 เดือน7440-001-0050
-
-7440-001-0050
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
241 )

12/12/3089
2546-12-12
52 ปี 11 เดือน7110-001-0008
Q177861
-7110-001-0008
ES7110201933100
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
252 )

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7110-001-0040
BQTJQ1S
-7110-001-0040
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
263 )

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7110-001-0039
3RTJQ1S
-7110-001-0039
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
27 1)

18/05/3090
2547-05-18
52 ปี 11 เดือน7440-001-0043
-
--
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
281 )

28/11/3091
2548-11-28
52 ปี 11 เดือน7440-001-003
D4QVGIS
--
CNOW49167161858
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
29 1)

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี 11 เดือน
NK0410004
-
NKP0410004
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
301 )

18/05/3090
2547-05-18
52 ปี 11 เดือนKHXX88N
KHXX88N
-
23-GL646
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
31 1)

01/12/3091
2548-12-01
52 ปี 11 เดือน7440-001-0027
-
-7440-001-0027
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
321 )

19/05/3090
2547-05-19
52 ปี 11 เดือน7110-001-0012
KHXX74Z
-7110-001-0012
23-GH216
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ส่งซ่อมกรม
33 1)

19/05/3090
2547-05-19
52 ปี 11 เดือน7110-001-0011
KHXX78T
-7110-001-0011
23-GH227
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
34 2)

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7110-001-0042
7QTJQ1S
-7110-001-0042
CNOPM0617161876
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
351 )

18/05/3090
2547-05-18
52 ปี 11 เดือน7440-001-0042
-
--
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
36 1)

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี 11 เดือน
NK0410006
-
NKP0410006
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
37 2)

16/07/3096
2553-07-16
52 ปี 11 เดือน
NK0410001
-
NKP0410001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
381 )

03/09/3093
2550-09-03
52 ปี 11 เดือน7440-001-0087
-
-7440-001-0087
-
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
392 )

19/04/3090
2547-04-19
52 ปี 11 เดือน7440-001-0049
2j6y6-b9v8w
-7440-001-0049
23-gl658
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
40 1)

12/12/3089
2546-12-12
52 ปี 11 เดือน7110-001-0007
Q177832
-7110-001-0007
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
 รวม 40  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4