ประเภทเครื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.หนองบัวลำภู
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เลขที่ตำแหน่ง
ภาพถ่าย วันที่รับในสัญญา อายุการใช้งาน เลขครุภัณฑ์
/เลขตัวเครื่อง
ภาพถ่าย
เลขตัวเครื่อง
เลข GFMIS
เลขจอภาพ
ภาพถ่าย
จอภาพ
ยี่ห้อ สถานะ หมายเหตุ
11 )

16/07/3096
2553-07-16
53 ปี เดือน7440-001-0025
NP0411002
-7440-001-0025
NPM0411002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
2 1)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX71T
--
23-GM674
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
31 )

09/08/3093
2550-08-09
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
3STJQ1S
--
CN-0PM061-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
4 1)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX82X
--
23-GM036
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
แก้ไขใหม่
51 )

19/07/3096
2553-07-19
53 ปี เดือน7440-001-0027
-
NPMM0411002
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
62 )

30/11/3091
2548-11-30
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
8SPVG1S
--
CN-0W4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
7 1)

30/11/3091
2548-11-30
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
24QVG1S
--
CN-0W4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
81 )

09/08/3093
2550-08-09
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
FRTJQ1S
--
CN-0PM061-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
92 )

01/03/3090
2547-03-01
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
CMT47000204
--
A0402032386
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
10 1)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX82X
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
111 )

19/07/3096
2553-07-19
53 ปี เดือน7440-001-0024
74400010024
-7440-001-0024
NPM0411001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
12 1)

09/08/3093
2550-08-09
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
HQTJQ1S
--
CN-0PM061-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
131 )

09/08/3093
2550-08-09
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
1QTJQ1S
--
CN-0PM061-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
142 )

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX84X
--
23-GM008
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
15 1)

23/02/3097
2554-02-23
53 ปี เดือน100000023868
-
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันเครื่อง Client ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 3000 MT Business
161 )

19/07/3096
2553-07-19
53 ปี เดือน7440-001-0026
-
NPMM0411001
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ DELLรุ่น OPTIPLEX 780)
17 1)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX77N
--
23-GM066
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบัน
181 )

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX84G
--
23-GM040
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ไม่ใช้งาน
(ถูกทดแทน )
19 1)

30/11/3091
2548-11-30
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
54QVG1S
--
CN-0W4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
20 2)

01/12/3089
2546-12-01
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
Q177831
--
9172802102
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
21 3)

24/08/3096
2553-08-24
53 ปี เดือน7440-001-0028
JXB652S
-7440-001-0028
-PC พื้นที่/สาขาจัดซื้อเองใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่ (ยี่ห้อ HP รุ่น LE1901wm)
221 )

09/08/3093
2550-08-09
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
CRTJQ1S
--
CN-0PM061-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
23 1)

30/11/3091
2548-11-30
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
45QVG1S
--
CN-0W4916-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex GX620ใช้งานปัจจุบัน
241 )

09/08/3093
2550-08-09
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
CWSJQ1S
--
CN-0PM061-71618
-ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 745ใช้งานปัจจุบัน
252 )

01/03/3090
2547-03-01
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
CMT47000304
--
A0351031255
-PC รุ่นอื่นๆใช้งานปัจจุบัน
26 1)

13/05/3090
2547-05-13
53 ปี เดือนสสพ.นภ.744
KHXX84G
-
-ยี่ห้อ IBM รุ่น Think Center (เครื่องสีดำ)ใช้งานปัจจุบันแก้ไขใหม่
 รวม 26  เครื่อง
ที่มา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4