ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.อุดรธานี


รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ลักษรณะการใช้งาน  [ทั้งหมด]
ลำดับ. หน่วยงาน ปัจจุบัน เครื่องเก่าที่ถูกทดแทน เครื่องเสีย/ใช้การไม่ได้ ส่งซ่อมกรมฯ ขายทอดตลาด ไม่มีเครื่องใช้ รวม จำนวน(หน่วย:เครื่อง)
1.     พื้นที่อุดรธานี1-----1
        ฝ่ายอำนวยการ 10 0 0 0 0 0 10
        ฝ่ายจัดเก็บภาษี 5 0 0 0 0 0 5
        ฝ่ายกฏหมาย 4 0 0 0 0 0 4
        ฝ่ายปราบปราม - - - - - - -
2.     สาขาเมือง10-----10
3.     สาขาเพ็ญ4-----4
4.     สาขาบ้านผือ5-----5
5.     สาขากุมภวาปี6-----6
รวม 45-----45

   ข้อมูลเบื้องต้น  ณ.วันที่  8/10/2564
ที่มาข้อมูล ส่วนอำนวยการ
พัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4