ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.กาฬสินธุ์


รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ลักษรณะการใช้งาน  [ทั้งหมด]
ลำดับ. หน่วยงาน ปัจจุบัน เครื่องเก่าที่ถูกทดแทน เครื่องเสีย/ใช้การไม่ได้ ส่งซ่อมกรมฯ ขายทอดตลาด ไม่มีเครื่องใช้ รวม จำนวน(หน่วย:เครื่อง)
1.     พื้นที่กาฬสินธุ์1-----1
        ฝ่ายอำนวยการ 11 0 0 0 0 0 11
        ฝ่ายจัดเก็บภาษี 3 0 0 0 0 0 3
        ฝ่ายกฏหมาย 2 0 0 0 0 0 2
        ฝ่ายปราบปราม 5 0 0 0 0 0 5
2.     สาขาเมือง9-----9
3.     สาขาหนองกุงศรี5-----5
4.     สาขาสมเด็จ9-----9
รวม 45-----45

   ข้อมูลเบื้องต้น  ณ.วันที่  8/10/2564
ที่มาข้อมูล ส่วนอำนวยการ
พัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4