ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.ขอนแก่น


รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ลักษรณะการใช้งาน  [ทั้งหมด]
ลำดับ. หน่วยงาน ปัจจุบัน เครื่องเก่าที่ถูกทดแทน เครื่องเสีย/ใช้การไม่ได้ ส่งซ่อมกรมฯ ขายทอดตลาด ไม่มีเครื่องใช้ รวม จำนวน(หน่วย:เครื่อง)
1.     พื้นที่ขอนแก่น1-----1
        ฝ่ายอำนวยการ 15 0 0 0 0 0 15
        ฝ่ายจัดเก็บภาษี 10 0 0 0 0 0 10
        ฝ่ายกฏหมาย 2 0 0 0 0 0 2
        ฝ่ายปราบปราม 6 0 0 0 0 0 6
        โรงงานเบียร์([บริวเวอรี่) 5 0 0 0 0 0 5
        โรงงานสุรา(แก่นขวัญ) 4 0 0 0 0 0 4
        โรงงานเอทานอล(ไทยเอทานอล) 2 0 0 0 0 0 2
        โรงงานเอทานอล(บ.ขอนแก่นแอลกอฮอล์) 2 0 0 0 0 0 2
2.     สาขาเมือง11-----11
3.     สาขาชุมแพ8-----8
4.     สาขาบ้านไผ่7-----7
5.     สาขาพล11-----11
6.      น้ำพอง6-----6
รวม 90-----90

   ข้อมูลเบื้องต้น  ณ.วันที่  8/10/2564
ที่มาข้อมูล ส่วนอำนวยการ
พัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4