ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน  สท.สกลนคร


รายงานสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ลักษรณะการใช้งาน  [ทั้งหมด]
ลำดับ. หน่วยงาน ปัจจุบัน เครื่องเก่าที่ถูกทดแทน เครื่องเสีย/ใช้การไม่ได้ ส่งซ่อมกรมฯ ขายทอดตลาด ไม่มีเครื่องใช้ รวม จำนวน(หน่วย:เครื่อง)
1.     พื้นที่สกลนคร1-----1
        ฝ่ายอำนวยการ 11 0 0 0 0 0 11
        ฝ่ายจัดเก็บภาษี - - - - - - -
        ฝ่ายกฏหมาย - - - - - - -
        ฝ่ายปราบปราม - - - - - - -
2.     สาขาเมือง6-----6
3.     สาขาวานรนิวาส4-----4
4.     สาขาสว่างดินแดน4-----4
รวม 26-----26

   ข้อมูลเบื้องต้น  ณ.วันที่  8/10/2564
ที่มาข้อมูล ส่วนอำนวยการ
พัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4