โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  อัตรากำลังรวม   64   อัตรา
update 14/11/2565
 
 
นายฉลอง  นิ่มเนียม
Mr.Chalong Nimniam
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Director of Regional Excise Office 4
 
-ว่าง-   
 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Tax Collection Planning and Administration Section
ส่วนอำนวยการ   21  อัตรา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   7  อัตรา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี   10  อัตรา ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม   15  อัตรา ส่วนกฎหมาย   9  อัตรา
General Service Division Information Technology Division Tax Collection Administration Division Audit, Prevention and Suppression Division Legal Affairs Division
นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
Mrs.Rungnapa Seepuntabut
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
 
นางสาวชนัดดา ศิริกูลมงคล
Miss Chanadda Sirikoolmongkol
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
 
นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
Mr.Suriyan Wongasa
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division
 
นายสุทธิพากย์  ศรีเทพ
Mr.Suthipark Srithep
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
 
นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
Mr.Apisak Sirisa
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
Head of Legal Affairs Division
ฝ่ายบริหารทั่วไป 16 อัตราฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ฝ่ายสารสนเทศและบริการ 2 อัตราฝ่ายพัฒนาระบบงาน 4 อัตรา ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี 5 อัตราฝ่ายติดตามและประเมินผล 4 อัตรา ฝ่ายตรวจสอบภาษี 6 อัตราฝ่ายป้องกันและปราบปราม 8 อัตรา  
General Administration SectionPersonal Section Information and Services SectionSystem Development Section Tax Collection Planning and Administration SectionMonitoring and Evaluation Section Tax Audit SectionPrevention and Suppression Section  
1) นางชวนพิศ ราชนา
Mrs.Chuanpit Rachana
1781 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
General Administration Officer, Professional Level
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) -ว่าง- 
 
1786 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Human Resourse Officer, Professional Level
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 
1) นางสาววิภาพร วงษ์เส
Miss Wiphaphorn Wongse
1791 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
1) นายวสันต์ เคนหาญ
Mr.Wasan Kenharn
1794 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Computer Technical Officer, Professional Level
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงาน
สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
 
1) -ว่าง- 
 
1798 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
1) นางภัทราวดี ตั้งชัยสิทธิกุล
Mrs.Patharadee Tangchaisittikun
1801 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
1) นางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ
Mrs.Suban Rattanaputtakhun
1805 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer, Senior Professional Level
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภาษี
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี
1) นาย องอาจ  ธนานุวัฒน์ติกุล
 
1809 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม
 
1) นายเพียรไชย คะสีทอง
Mr.Pienchai Kaseethong
1814 นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
2) -ว่าง- 
 
1782 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Finance and Accounting Analyst, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) นางสาวธัญญธรณ์ หาญกลาง
Miss Thanyathonc Hanklang
1787 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Human Resourse Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 
2) -ว่าง- 
 
1793 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level
สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
2) นายจตุพล พงษากลาง
Mr.Jatuphon Pongsaklang
1795 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Computer Technical Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
 
2) นางสาวดาริกา เมืองนาง
Miss Darika Muangnang
1799 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Excise Technical Officer, Professional Level
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
2) นางกฤษณา  โสวภาค
Mrs.Kritsana Sowapak
1803 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
2) นางสาวจรัลรัตน์  จรัสเศรษฐี
Miss Jaranrat Charatsetthee
1806 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
Tax Audit Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี
2) นายเกริกชัย จรรยาพงษ์
Mr.Krirkchai Chanyapong
1810 นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
Excise Technical Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม
 
2) นางสาวภัทรานุช  อธิปัตยกุล
 
1815 นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
3) -ว่าง- 
 
1784 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
General Service Officer, Experienced Level
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
3) นายพชกร บุญวิเศษ
Mr.Pachakorn Boonwisate
1788 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Human Resourse Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  
3) นางสาวพรกวี ศรีจันทร์แก้ว
Miss Pornkawee Srijunkaew
เลขที่ตำแหน่ง 11238 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Computer Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ลูกจ้างชั่วคราว
 
3) -ว่าง- -
 
1800 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
3) นางจันทิมา ผ่านพูล
Mrs.Junthima Phanphoon
เลขที่ตำแหน่ง 11243 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล ลูกจ้างชั่วคราว
 
3) นางรัชทาน วู๊ด
Mrs.Ratchatan Wood
1807 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี
3) -ว่าง- 
 
1811 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม
 
3) นางสาววิไลพร กิติกรพงศ์
Miss Wilaiporn Kitikornpong
1816 นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
4) ว่าง   
 
เลขที่ตำแหน่ง 428
ปีงบฯ 2564-2567
 พนักงานประจำสำนักงาน
 พนักงานราชการ
Office Staff Government Employees
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป พนักงานราชการ
4) -ว่าง-   
 
เลขที่ตำแหน่ง 11237 ปีงบฯ 2565
 นักทรัพยากรบุคคล
Human Resourse Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว
  
4) นายเอกลักษณ์ เงินขาว
Mr.Eakaluk Ngekaw
เลขที่ตำแหน่ง 11239 ปีงบฯ 2565
 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
Computer Operator
สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ลูกจ้างชั่วคราว
 
4) นายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์
Mr.Sakchai Traithip
เลขที่ตำแหน่ง 11240 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
บรรจุ(ป.โท)
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ลูกจ้างชั่วคราว
4) นางสาวลลิตา ประเสริฐธรรม
Miss Lalita Praserttam
เลขที่ตำแหน่ง 11242 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล ลูกจ้างชั่วคราว
 
4) นางสาวนามาพร สมภาร
 
1808 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
Tax Audit Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี
4) -ว่าง- 
 
1812 เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Excise Officer, Experienced Level
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม
 
4) นางสาวกาญจนา จิตจักร
Miss Kanchana Chitchak
1818 นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
5) นายกลยุทธ สุวรรณดี
Mr.Konlayut Suwandi
เลขที่ตำแหน่ง 429
ปีงบฯ 2564-2567
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 พนักงานราชการ
Finance and Accounting Officer Government Employees
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป พนักงานราชการ
     
5) นางสาวพลอยชล ธนวัชร์ปกรณ์
Miss Ploychon Thanawatpakorn
เลขที่ตำแหน่ง 11241 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ลูกจ้างชั่วคราว
  
5) นางสาวศิริพร ปลัดศรีช่วย
Miss Siriporn Paladsrichauy
เลขที่ตำแหน่ง 11245 ปีงบฯ 2565
 นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ลูกจ้างชั่วคราว
5) นางสาวอัญมณี อินติสร้อย
Miss Unyamanee Intisoi
เลขที่ตำแหน่ง 11249 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ลูกจ้างชั่วคราว
 
5) นางสาวธิราภรณ์ ตั้งประเสริฐ
 
1817 นิติกรปฏิบัติการ
Legal Officer, Practitioner Level
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
6) นายณัฐการ อิ่มปรีชาวงศ์
Mr.Natthakan Impreechawong
เลขที่ตำแหน่ง 430
ปีงบฯ 2564-2567
 เจ้าหน้าที่สื่อสาร
 พนักงานราชการ
Telecommunication Staff Government Employees
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป พนักงานราชการ
        
6) นายอริยะรัตน์ วชิรญาณสวัสดิ์
Mr.Ariyarat Wachirayansawat
เลขที่ตำแหน่ง 11246 ปีงบฯ 2565
 นักตรวจสอบภาษี
Tax Audit Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี ลูกจ้างชั่วคราว
6) นางสาวอารีญา ธาตุทำเล
Miss Areeya Thadtumla
เลขที่ตำแหน่ง 11247 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม ลูกจ้างชั่วคราว
 
6) นายภูวดล คงแสง
Mr.Puvadon Kongsang
1819 นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional Level
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย
7) นายเดชา โยธาวิจิตร
Mr.Dacha Yotawijit
เลขที่ตำแหน่ง 431
ปีงบฯ 2564-2567
 พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานราชการ
Driver Government Employees
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป พนักงานราชการ
         
7) นางสาวสุพัชชา บัวเรียน
Miss Suphatcha Buarian
เลขที่ตำแหน่ง 11248 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม ลูกจ้างชั่วคราว
 
7) นางสาวดวงพร ไกรนอก
Miss Duangpon Krainok
เลขที่ตำแหน่ง 11251 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว
8) นางสาวอลิชาณัฏฐ์  โมกโฉม
Miss Alichanat Mokchom
เลขที่ตำแหน่ง 11229 ปีงบฯ 2565
 นักจัดการงานทั่วไป
Gneral Administration Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ลูกจ้างชั่วคราว
         
8) นายปรัตถกร ศิริรัตนพงษ์
Mr.Parattakorn Kirirattanaphong
เลขที่ตำแหน่ง 11250 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม ลูกจ้างชั่วคราว
 
8) นางสาวแพรพรรณ อันทะไชย
Miss Praepan Anthachai
เลขที่ตำแหน่ง 11252 ปีงบฯ 2565
 นิติกร
Legal Officer
สภ.ที่ 4 ส่วนกฎหมาย ลูกจ้างชั่วคราว
9) นางสาวลลิดา แสงฤทธิ์
Miss Lalida Saengrit
เลขที่ตำแหน่ง 11230 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Office
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
            
10) นายอาณัติ ลุนชัยภา
Mr.Anad Loonchaipha
เลขที่ตำแหน่ง 11231 ปีงบฯ 2565
 พนักงานขับรถยนต์
Driver
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
            
11) นายธีระศักดิ์ วัดถึง
Mr.Teerasuk Wudthung
เลขที่ตำแหน่ง 11232 ปีงบฯ 2565
 พนักงานขับรถยนต์
Driver
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ลูกจ้างชั่วคราว
            
12) นายอานนท์ จอมไธสงค์
Mr.Arnon Chomthaisong
เลขที่ตำแหน่ง 11233 ปีงบฯ 2565
 พนักงานขับรถยนต์
Driver
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ลูกจ้างชั่วคราว
            
13) นายศรัณย์ โคตรชมภู
Mr.Sarun Khotchomphoo
เลขที่ตำแหน่ง 11234 ปีงบฯ 2565
 พนักงานขับรถยนต์
Driver
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ลูกจ้างชั่วคราว
            
14) นายไกรภพ ม่วงสนิท
Mr.Kaiphop Moungsanit
เลขที่ตำแหน่ง 11236 ปีงบฯ 2565
 พนักงานขับรถยนต์
Driver
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
            
15) นางสาวแววตา รักษาพล
Miss Waewta Raksapol
เลขที่ตำแหน่ง 11244 ปีงบฯ 2565
 นักวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Officer
สังกัด ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล ช่วยส่วนอำนวยการ
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
            
16) นายศุภวัฒน์ หน่อสีดา  
Mr.Supawat Norseeda
เลขที่ตำแหน่ง 11235 ปีงบฯ 2566
 พนักงานขับรถยนต์
Driver
สภ.ที่ 4 ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว