รายงานสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ปีงบประมาณ 2561หน่วย:ราย
ลำดับที่ เดือน 1.สภ.ที่ 42.อุดรธานี3.กาฬสินธุ์4.ขอนแก่น5.นครพนม6.มหาสารคาม
เป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 
1.
ตุลาคม
1--100%8225%3267%35167%5--100%11100%
2.
พฤศจิกายน
1--100%8--100%3267%8338%5--100%11100%
3.
ธันวาคม
1--100%8225%37233%33100%5240%11100%
4.
มกราคม
1--100%8113%3267%46150%5360%44100%
5.
กุมภาพันธ์
1--100%8--100%35167%55100%5--100%44100%
6.
มีนาคม
11100%8--100%33100%5240%5--100%4250%
7.
เมษายน
1--100%8--100%36200%46150%56120%22100%
8.
พฤษภาคม
1--100%8--100%3--100%4--100%5120%2--100%
9.
มิถุนายน
1--100%8225%3--100%4--100%5--100%2--100%
10.
กรกฏาคม
1--100%8563%3--100%4--100%5--100%3--100%
11.
สิงหาคม
1--100%8788%3--100%4--100%5--100%3--100%
12.
กันยายน
1--100%8--100%3--100%4--100%5--100%3--100%
13.
ไม่แจ้งเดือนที่เข้าตรวจ
----21-------------
รวม1218%964042%362775%523058%601220%301550%
 
ลำดับที่ เดือน 7.มุกดาหาร8.สกลนคร9.หนองคาย10.หนองบัวลำภู11.เลย12.บึงกาฬ รวมทุกพื้นที่และสภ.ที่ 4
เป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมเป้าหมายรวมตรวจ ร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 
1.
ตุลาคม
------4--100%-2-3--100%---281243%
2.
พฤศจิกายน
------4--100%-2-3--100%1--100%34824%
3.
ธันวาคม
2--100%---4--100%-2-2--100%---291759%
4.
มกราคม
---612200%4--100%11100%23150%1--100%393282%
5.
กุมภาพันธ์
---6117%4125%-2-2--100%---381847%
6.
มีนาคม
34133%612200%4--100%-2-2--100%24200%433070%
7.
เมษายน
---1--100%4--100%-2-33100%---312581%
8.
พฤษภาคม
---1--100%4--100%---3--100%1--100%3213%
9.
มิถุนายน
2--100%1--100%4--100%---2--100%---3226%
10.
กรกฏาคม
------4--100%---2--100%1--100%31516%
11.
สิงหาคม
------4--100%1--100%2--100%---31723%
12.
กันยายน
3--100%---4--100%---2--100%2--100%35--100%
13.
ไม่แจ้งเดือนที่เข้าตรวจ
-------------------21-
รวม10440%2125119%4812%213650%28621%8450%40317844%

รายงานสรุปรายสินค้าหน่วย:ราย
ลำดับที่ สินค้าสรรพสามิต พ.ศ.2560สภ.ที่ 4อุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมมหาสารคามมุกดาหารสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูเลยบึงกาฬรวม
1
น้ำมัน
-1-2--------3
2
เบียร์
---4--------4
3
ยาสูบ
--7272------18
4
สุรา
-31442--131-6447
5
เครื่องดื่ม
-1-1611-10-2--31
6
แบตเตอรี่
-1----1-----2
7
สนามกอล์ฟ
-4--1-------5
8
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
-2---3------5
9
เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
-15---2-2----19
10
สนามแข่งม้า
-2----------2
11
ไนต์คลับและดิสโกเธค
161-173--3--22
12
ไพ่
-------------
13
พรมและสิ่งทอปูพื้น
---1--------1
14
เอทานอล
-551--------11
15
สินค้าอื่น
---------8--8
รวม1402730121542511364178
ข้อมูล ณ. วันจันทร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ที่มา ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม/ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี(ผู้บันทึกข้อมูล)
พัฒนา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4