รายงานสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ปีงบประมาณ 2563หน่วย:ราย
ลำดับที่ เดือน 1.สภ.ที่ 42.อุดรธานี3.กาฬสินธุ์4.ขอนแก่น5.นครพนม6.มหาสารคาม
เป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 
1.
ตุลาคม
------------------
2.
พฤศจิกายน
-10----------------
3.
ธันวาคม
-6----------------
4.
มกราคม
-7----------------
5.
กุมภาพันธ์
------------------
6.
มีนาคม
-13----------------
7.
เมษายน
------------------
8.
พฤษภาคม
-2----------------
9.
มิถุนายน
-2----------------
10.
กรกฏาคม
------------------
11.
สิงหาคม
-6----------------
12.
กันยายน
-1----------------
13.
ไม่แจ้งเดือนที่เข้าตรวจ
------------------
รวม-47----------------
 
ลำดับที่ เดือน 7.มุกดาหาร8.สกลนคร9.หนองคาย10.หนองบัวลำภู11.เลย12.บึงกาฬ รวมทุกพื้นที่และสภ.ที่ 4
เป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมเป้าหมายรวมตรวจ ร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 
1.
ตุลาคม
---------------------
2.
พฤศจิกายน
-------------------10-
3.
ธันวาคม
-------------------6-
4.
มกราคม
-------------------7-
5.
กุมภาพันธ์
---------------------
6.
มีนาคม
-------------------13-
7.
เมษายน
---------------------
8.
พฤษภาคม
-------------------2-
9.
มิถุนายน
-------------------2-
10.
กรกฏาคม
---------------------
11.
สิงหาคม
-------------------6-
12.
กันยายน
-------------------1-
13.
ไม่แจ้งเดือนที่เข้าตรวจ
---------------------
รวม-------------------47-

รายงานสรุปรายสินค้าหน่วย:ราย
ลำดับที่ สินค้าสรรพสามิต พ.ศ.2560สภ.ที่ 4อุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมมหาสารคามมุกดาหารสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูเลยบึงกาฬรวม
1
น้ำมัน
-------------
2
เบียร์
5-----------5
3
ยาสูบ
29-----------29
4
สุรา
4-----------4
5
เครื่องดื่ม
-------------
6
แบตเตอรี่
-------------
7
สนามกอล์ฟ
-------------
8
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
-------------
9
เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
-------------
10
สนามแข่งม้า
-------------
11
ไนต์คลับและดิสโกเธค
-------------
12
ไพ่
-------------
13
พรมและสิ่งทอปูพื้น
-------------
14
เอทานอล
9-----------9
15
สินค้าอื่น
-------------
รวม47-----------47
ข้อมูล ณ. วันจันทร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
พัฒนา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4