รายงานสรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ปีงบประมาณ 2564หน่วย:ราย
ลำดับที่ เดือน 1.สภ.ที่ 42.อุดรธานี3.กาฬสินธุ์4.ขอนแก่น5.นครพนม6.มหาสารคาม
เป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 
1.
ตุลาคม
------------------
2.
พฤศจิกายน
------------------
3.
ธันวาคม
-1----------------
4.
มกราคม
-1----------------
5.
กุมภาพันธ์
------------------
6.
มีนาคม
------------------
7.
เมษายน
------------------
8.
พฤษภาคม
------------------
9.
มิถุนายน
------------------
10.
กรกฏาคม
------------------
11.
สิงหาคม
------------------
12.
กันยายน
------------------
13.
ไม่แจ้งเดือนที่เข้าตรวจ
------------------
รวม-2----------------
 
ลำดับที่ เดือน 7.มุกดาหาร8.สกลนคร9.หนองคาย10.หนองบัวลำภู11.เลย12.บึงกาฬ รวมทุกพื้นที่และสภ.ที่ 4
เป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป้าหมายตรวจปฎิบัติการร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวมเป้าหมายรวมตรวจ ร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 
1.
ตุลาคม
---------------------
2.
พฤศจิกายน
---------------------
3.
ธันวาคม
-------------------1-
4.
มกราคม
-------------------1-
5.
กุมภาพันธ์
---------------------
6.
มีนาคม
---------------------
7.
เมษายน
---------------------
8.
พฤษภาคม
---------------------
9.
มิถุนายน
---------------------
10.
กรกฏาคม
---------------------
11.
สิงหาคม
---------------------
12.
กันยายน
---------------------
13.
ไม่แจ้งเดือนที่เข้าตรวจ
---------------------
รวม-------------------2-

รายงานสรุปรายสินค้าหน่วย:ราย
ลำดับที่ สินค้าสรรพสามิต พ.ศ.2560สภ.ที่ 4อุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นนครพนมมหาสารคามมุกดาหารสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูเลยบึงกาฬรวม
1
น้ำมัน
-------------
2
เบียร์
-------------
3
ยาสูบ
-------------
4
สุรา
2-----------2
5
เครื่องดื่ม
-------------
6
แบตเตอรี่
-------------
7
สนามกอล์ฟ
-------------
8
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
-------------
9
เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
-------------
10
สนามแข่งม้า
-------------
11
ไนต์คลับและดิสโกเธค
-------------
12
ไพ่
-------------
13
พรมและสิ่งทอปูพื้น
-------------
14
เอทานอล
-------------
15
สินค้าอื่น
-------------
รวม2-----------2
ข้อมูล ณ. วันจันทร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ที่มา ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
พัฒนา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4