แบบทดสอบ....E_Testing knowledge Personal for Regional Excise Office 4

ใช้สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่ 10 พื้นที่ 31 สาขา จำนวนข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน
1. เลขที่ตำแหน่ง      หากไม่ทราบคลิกดู...โครงสร้างตำแหน่ง
2. Password(1234)
3.
4. เลือก..ทำแบบทดสอบ เลือก..ดูรายงานผล..ทำแบบทดสอบ
คำสั่ง..ทำแบบทดสอบ...ทำหัวข้อที่ 1,2,3,4 คำสั่ง...ดูรายงาน...ทำหัวข้อที่ 3 และ 4
จัดทำโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 โทร. 16-74000 ต่อ 201,202 วันที่ 7/6/2562