รายงานการอบรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร KM
เรื่องการจับกุมและปราบปรามน้ำมันเถื่อน โดยผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย นายละนอง แก้วศรีช่วง
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล สังกัด ฝ่าย/ส่วน จำนวนข้อ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลการฝึกอบรมครั้งนี้
1). 1122X น.ส.ลลิณญ์ โพธิ์หอม สท.เลย ฝ่ายอำนวยการ 9 5 7 ผ่าน
2). 1794X นายวสันต์ เคนหาญ สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 10 5 9 ผ่าน
3). 1800X นายไพแสง กาญจนมงคลศิริ สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและประเมินผล 10 6 10 ผ่าน
4). 1814X น.ส.ชนัดดา ศิริกูลมงคล สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 4 8 ผ่าน
5). 1977X นายมิ่งศิษฐ์ อุตตะมะธนานนท์ สท.มหาสารคาม ฝ่ายอำนวยการ 9 8 9 ผ่าน
6). 1978X -ว่าง-  สท.มหาสารคาม ฝ่ายอำนวยการ 9 6 8 ผ่าน
7). 2021X นายสันทัด รังคพุทธมานะ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี 9 6 8 ผ่าน
8). 2030X น.ส.พรพรรณ คำมา สท.เลย ฝ่ายอำนวยการ 9 6 8 ผ่าน
9). 2071X นายธนวัฒน์ เติมทานาม สท.สกลนคร สาขาเมือง งานจัดเก็บภาษี 9 7 9 ผ่าน
10). 2076X นายพุทธกาล แสงเชื้อพ่อ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน งานบริหารทั่วไป 9 6 7 ผ่าน
11). 432X น.ส.นงคราญ สงคะกุล สท.อุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ 9 2 8 ผ่าน
12). 464X น.ส.รุณาวรรณ์ เกตุจุนา สท.มุกดาหาร ฝ่ายอำนวยการ 9 5 8 ผ่าน
13). 1781X นางรัชภรณ์ อุทัยแสง ฝ่ายอำนวยการ 10 4 8 ผ่าน
14). 1782X น.ส.วิภาพร วงษ์เส ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 10 6 8 ผ่าน
15). 1784X นางอัมพร ดิษฐ์เย็น ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 10 6 9 ผ่าน
16). 1785X น.ส.สุมิตรา ภักดีนวน ผ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 10 7 9 ผ่าน
17). 1788X นางภัทราวดี ตั้งชัยสิทธิกุล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ 10 5 8 ผ่าน
18). 1790X น.ส.สุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 7 10 ผ่าน
19). 1793X นายสำราญ ศิวปัญญาพร ส่วนเทคโนโลยีสารนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ 10 6 10 ผ่าน
20). 1801X นายเพียรไชย คะสีทอง สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและประเมินผล 10 3 7 ผ่าน
21). 1803X น.ส.ดาววิไล สนั่นไทย สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและประเมินผล 10 5 8 ผ่าน
22). 1806X นางชวนพิศ ราชนา สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี 10 7 10 ผ่าน
23). 1811X นายสุรศักดิ์ ศรีเนตร ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 10 6 10 ผ่าน
24). 1815X นายอะภิศักดิ์ ศิริษา สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 7 10 ผ่าน
25). 1816X นายชัยยุทธ บุตรจันทร์ สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 6 10 ผ่าน
26). 1818X นายกิตติภพ สำราญ สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 8 5 ผ่าน
27). 1819X นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์ สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 7 9 ผ่าน
28). 1840X นางเพลินพิศ ศรีบาง สท.อุดรธานี สาขาเมือง งานจัดเก็บภาษี 9 8 9 ผ่าน
29). 1870X นายอำนาจ สีหาราช สท.กาฬสินธุ์ สาขาเมือง 9 6 8 ผ่าน
30). 484X นายเกรียงศักดิ์ จ่าพันธ์นำ ฝ่ายอำนวยการ สท.หนองคาย 9 5 6 ผ่าน

จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น   30  คน
แบบทดสอบ