รายงานการอบรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร KM
เรื่องการรับและนำส่งรายได้ภาษีสรรพสามิต ผ่านระบบ GFMIS
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล สังกัด ฝ่าย/ส่วน จำนวนข้อ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลการฝึกอบรมครั้งนี้
1). 1817X น.ส.สุภกาญจน์ เจริญสุข สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 7 10 ผ่าน
2). 431X นายเดชา โยธาวิจิตร สภ.ที่ 4 ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 10 7 10 ผ่าน
3). 1781X นางรัชภรณ์ อุทัยแสง ฝ่ายอำนวยการ 10 5 10 ผ่าน
4). 1782X น.ส.วิภาพร วงษ์เส ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 10 10 10 ผ่าน
5). 1784X นางอัมพร ดิษฐ์เย็น ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 10 6 8 ผ่าน
6). 1788X นางภัทราวดี ตั้งชัยสิทธิกุล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ 10 10 10 ผ่าน
7). 1790X น.ส.สุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 9 10 ผ่าน
8). 1794X นายวสันต์ เคนหาญ สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 10 5 8 ผ่าน
9). 1803X น.ส.ดาววิไล สนั่นไทย สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและประเมินผล 10 9 9 ผ่าน
10). 1806X นางชวนพิศ ราชนา สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี 10 7 8 ผ่าน
11). 1807X นางรัชทาน นามอุตวงษ์ สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี 10 10 10 ผ่าน
12). 1808X นางสุบรรณ์ รัตนพุทธคุณ สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบภาษี 10 7 8 ผ่าน
13). 1812X นายกิตติศักดิ์ สุรนิตย์ ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 10 7 8 ผ่าน
14). 1814X น.ส.ชนัดดา ศิริกูลมงคล สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 9 10 ผ่าน
15). 1816X นายชัยยุทธ บุตรจันทร์ สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 7 8 ผ่าน
16). 1840X นางเพลินพิศ ศรีบาง สท.อุดรธานี สาขาเมือง งานจัดเก็บภาษี 8 5 5 ผ่าน
17). 1850X นายกิตติพงษ์ โนนคู่เขตโขง สท.อุดรธานี สาขาเพ็ญ งานปราบปราม 8 0 4 ผ่าน
18). 11115X นายอาณัติ ลุนชัยภา สภ.ที่ 4 ฝ่ายอำนวยการ งานบริหารทั่วไป 10 7 10 ผ่าน
19). 11121X น.ส.สมฤดี มานะวัน สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 6 10 10 ผ่าน
20). 11123X นายศักดิ์ชัย ไตรทิพย์ สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี 10 5 8 ผ่าน
21). 11124X น.ส.สุพรรษา ชุมดาวงษ์ สภ.ที่ 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี 10 3 10 ผ่าน
22). 11126X น.ส.ศิริภานันท์ ลีลาวงศ์กิจ สภ.ที่ 4ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล 10 7 7 ผ่าน
23). 11128X น.ส.ชไมพร ไทยดำรงเดช สภ.ที่ 4 ส่วนกฏหมาย 10 8 9 ผ่าน
24). 11129X น.ส.ศิริพร ปลัดศรีช่วย สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบ 10 7 7 ผ่าน
25). 11130X นายอริยะรัตน์ วชิรญาณสวัสดิ์ สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายตรวจสอบ 10 6 7 ผ่าน
26). 11131X น.ส.อารีญา ธาตุทำเล สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม 10 9 10 ผ่าน
27). 11132X นายพชกร บุญวิเศษ สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม 10 8 10 ผ่าน
28). 11133X น.ส.อัญมณี อินติสร้อย สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม 10 8 10 ผ่าน
29). 11134X นายนิรุจน์ คำแพง สภ.ที่ 4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ฝ่ายปราบปราม 10 8 9 ผ่าน

จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น   29  คน
แบบทดสอบ