รายงานการอบรมถ่ายทอดความรู้ในองค์กร KM
การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสภ.ที่ 4
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล สังกัด ฝ่าย/ส่วน จำนวนข้อ คะแนนก่อน คะแนนหลัง ผลการฝึกอบรมครั้งนี้
1). 178XXX น.ส.สุมิตรา ภักดีนวน ผ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 15 8 12 ผ่าน
2). 179XXX นายวสันต์ เคนหาญ สภ.ที่ 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 15 5 14 ผ่าน
3). 186XXX นางศุดารัตน์ แดนนาสาร สท.กาฬสินธุ์ ฝ่ายอำนวยการ 15 7 14 ผ่าน
4). 189XXX น.ส.ธิดารัตน์ อักวะรัง สท.ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ 15 7 11 ผ่าน
5). 191XXX นายไชยา แสนประเสริฐ สท.ขอนแก่น ฝ่ายกฏหมาย 15 6 13 ผ่าน
6). 195XXX นางราตรี อนุวรรณ สท.นครพนม ฝ่ายอำนวยการ 15 8 14 ผ่าน
7). 195XXX นายพิชัย อนุวรรณ สท.นครพนม ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 15 7 14 ผ่าน
8). 197XXX นายมิ่งศิษฐ์ อุตตะมะธนานนท์ สท.มหาสารคาม ฝ่ายอำนวยการ 15 5 15 ผ่าน
9). 202XXX นายสันทัด รังคพุทธมานะ สท.มุกดาหาร สาขาคำชะอี 15 6 14 ผ่าน
10). 206XXX นายอนุวัฒน์ สายเพีย สท.สกลนคร ฝ่ายอำนวยการ 15 9 13 ผ่าน
11). 207XXX นายพุทธกาล แสงเชื้อพ่อ สท.สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน งานบริหารทั่วไป 15 3 10 ผ่าน
12). 211XXX นายวีระ แกล้วกสิกรรม สท.บึงกาฬ ฝ่ายอำนวยการ 15 7 12 ผ่าน
13). 212XXX นางนิศานาถ บุญสม สท.หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป 15 7 12 ผ่าน
14). 464XXX น.ส.รุณาวรรณ์ เกตุจุนา สท.มุกดาหาร ฝ่ายอำนวยการ 15 5 14 ผ่าน
15). 484XXX นายเกรียงศักดิ์ จ่าพันธ์นำ ฝ่ายอำนวยการ สท.หนองคาย 15 3 13 ผ่าน
16). 999XXX นางสาวเกตุแก้ว ทัดมาลา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 15 15 15 ผ่าน
17). 111XXX น.ส.รัตนาภรณ์ มีนา ฝ่ายอำนวยการ สท.บึงกาฬ 15 4 14 ผ่าน
18). 112XXX น.ส.ยศยาพร สวัสดี สท.หนองบัวลำภู ฝ่ายอำนวยการ 15 3 14 ผ่าน
19). 112XXX นายจตุพร อวนศรี สท.หนองบัวลำภู ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 15 6 13 ผ่าน

จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ทั้งสิ้น   19  คน
แบบทดสอบ