ชุดแบบทดสอบเรื่องการจับกุมและปราบปรามน้ำมันเถื่อน
คําชี้แจง
- ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ทําทุกข้อ
- ห้ามหยิบยืมและห้ามลอกกัน

1. ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คำว่า
ก.) การทำสินค้าขึ้นมาใหม่
ข.) การแปรรูปสินค้า
ค.) การแปรสภาพสินค้าใหม่
ง.) ถูกทุกข้อ เฉลย ง
2. น้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องเติมสารอะไร ?
ก.) สารเอทานอล
ข.) ไบโอดีเซล
ค.) สารมาร์คเกอร์
ง.) ทุกหมดทุกข้อ เฉลย ค
3. สาระสำคัญของใบกำกับการขนน้ำมันมีอะไรบ้าง
ก.) สถานที่จ่ายน้ำมัน
ข.) สถานที่ส่งมอบน้ำมันปลายทาง
ค.) ปริมาณน้ำมัน
ง.) ถูกหมดทุกข้อ เฉลย ง
4. เอทานอลเป็นวัตถุดิบที่นำมาผสมกับน้ำมันอะไรในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง
ก.) เบนซิน
ข.) ดีเซล
ค.) น้ำมันเครื่อง
ง.) น้ำมันเตา เฉลย ก
5. สารชนิดใดที่ใช้ในการผสมในน้ำมันที่ไม่เสียภาษี?
ก.) เอทานอล
ข.) โซเว้นท์
ค.) ไบโอดีเซล
ง.) ถูกหมดทุกข้อ เฉลย ง
6. พาหนะใดที่นิยมในการลักลอบนำน้ำมันเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักร ?
ก.) เรือรบ
ข.) เรือบรรทุกสินค้า
ค.) เรือประมง
ง.) เรือยอชต์ เฉลย ค
7. เราจะดำเนินการอย่างไรกับของกลางน้ำมันที่อยู่ในถังใต้ดินระหว่างดำเนินคดี ?
ก.) ยึดถังน้ำมันนั้น
ข.) อายัดถังนัำมันนั้น
ค.) สูบน้ำมันขึ้นมาเก็บไว้เป็นที่สำนักงาน
ง.) นำไปขายและเก็บเป็นเงินสดไว้แทนน้ำมัน เฉลย ข
8. เมื่อดำเนินคดีน้ำมันโดยการเปรียบเทียบปรับตาม ม.161 เสร็จแล้วให้ดำเนินการอย่างไรกับน้ำมันของกลาง ?
ก.) นำไปขายทอดตลาดทันที
ข.) เรียกให้ผู้ต้องหามาชำระภาษีน้ำมันให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วรับน้ำมันคืนไป
ค.) นำไปทำลายโดยวิธีเผาไฟ
ง.) ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น เฉลย ข
9. การลักลอบนำน้ำมันที่ไม่เสียภาษีเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษอย่างไร ?
ก.) จำคุกไม่เกิน 7 ปี
ข.) ปรับตั้งแต่ 5 ถึง 20 เท่าของค่าภาษี
ค.) ทั้งจำทั้งปรับ
ง.) ถูกหมดทุกข้อ เฉลย ง
10. dddd
ก.) 1
ข.) 2
ค.) 3
ง.) 4 เฉลย ก

ผู้ใช้งานขณะนี้ 40 ท่าน
update 15 นาที