ชุดแบบทดสอบเรื่องการรับและนำส่งรายได้ภาษีสรรพสามิต ผ่านระบบ GFMIS
คําชี้แจง
- ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ทําทุกข้อ
- ห้ามหยิบยืมและห้ามลอกกัน

1. ระบบ GFMIS เริ่มใช้ระบบตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.ใด
ก.) 2545
ข.) 2546
ค.) 2547
ง.) 2548 เฉลย ค
2. การบันทึกข้อมูลและรับข้อมูล ในระบบ GFMIS มีกี่วิธี
ก.) 2 วิธี
ข.) 3 วิธี
ค.) 4 วิธี
ง.) 5 วิธี เฉลย ข
3. กรมสรรพสามิตทำการบันทึกข้อมูลและรับข้อมูล ในระบบ GFMIS โดยวิธีใด
ก.) บันทึกเข้าระบบ SAP
ข.) บันทึกผ่านระบบ Excel Loader
ค.) บันทึกผ่านระบบ Web online
ง.) บันทึกวิธี Interface เฉลย ง
4. การรับชำระเงินของส่วนราชการ มีวิธีใด
ก.) เงินสด/เช็ค
ข.) ดร๊าฟท์
ค.) ตราสารอื่น ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ง.) ถูกทุกข้อ เฉลย ง
5. การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตมีอะไรบ้าง
ก.) เงินค้าภาษี
ข.) ค่าธรรรมเนียมใบอนุญาต
ค.) ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
ง.) ถูกทุกข้อ เฉลย ง
6. ข้อใดคือรายได้เบ็ดเตล็ด
ก.) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ข.) ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
ค.) เงินประกันและมัดจำ
ง.) ถูกทุกข้อ เฉลย ค
7. ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในปัจจุบัน มีกี่ประเภท
ก.) 2 ประเภท
ข.) 3 ประเภท
ค.) 4 ประเภท
ง.) 5 ประเภท เฉลย ก
8. ในใบนำฝากเงินสำหรับกรมจัดเก็บเงินรายได้ จำนวนเงินควรระบุุช่องใด
ก.) รายได้แผ่นดิน
ข.) เงินฝากคลัง
ค.) Interface รายได้
ง.) เบิกเกินส่งคืน เฉลย ค

ผู้ใช้งานขณะนี้ 39 ท่าน
update 15 นาที