ชุดแบบทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ไพ่
คําชี้แจง
- ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อ ทําทุกข้อ
- ห้ามหยิบยืมและห้ามลอกกัน

1. ไพ่ป๊อก 1 สำรับมีกี่ใบ
ก.) 53
ข.) 120
ค.) 112
ง.) 116 เฉลย ก
2. ไพ่จีน 1 สำรับมีกี่ใบ
ก.) 120
ข.) 116
ค.) 53
ง.) 112 เฉลย ง
3. การนำเข้าไพ่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับประทับตราไพ่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.) ไพ่ป๊อกทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 30 บาท ไพ่อื่นทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 2 บาท
ข.) ไพ่ป๊อกทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 40 บาท ไพ่อื่นทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 4 บาท
ค.) ไพ่ป๊อกทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 50 บาท ไพ่อื่นทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 5 บาท
ง.) ไพ่ป๊อกทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 60 บาท ไพ่อื่นทุกขนาดและทุกชนิด ร้อยใบต่อ 6 บาท เฉลย ก
4. ไพ่ที่กรมสรรพสามิตจัดทำขึ้นมีกี่ชนิด
ก.) 3 ชนิด
ข.) 4 ชนิด
ค.) 5 ชนิด
ง.) 6 ชนิด เฉลย ข
5. มีไพ่ที่มิชอบด้วยกฎหมายไว้ในครอบครองได้จำนวนเท่าใดจึงจะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486
ก.) จำนวน 119 ใบ
ข.) จำนวน 120 ใบ
ค.) จำนวนไม่เกิน 120 ใบ
ง.) ถูกทุกข้อ เฉลย ง
6. ไพ่คืออะไร
ก.) ไพ่คือ ไพ่ซึ่งทำด้วยกระดาษ
ข.) ไพ่คือ ไพ่ซึ่งทำด้วยหนัง
ค.) ไพ่คือ ไพ่ซึ่งทำด้วยพลาสติก
ง.) ถูกทุกข้อ เฉลย ง
7. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ทำหรือนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
ก.) เจ้าพนักงาน
ข.) พนักงานเจ้าหน้าที่
ค.) อธิบดี
ง.) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เฉลย ค
8. ใครเป็นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตขายไพ่
ก.) เจ้าพนักงาน
ข.) พนักงานเจ้าหน้าที่
ค.) อธิบดี
ง.) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เฉลย ก
9. ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งงดใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติไพ่
ก.) เจ้าพนักงาน
ข.) พนักงานเจ้าหน้าที่
ค.) อธิบดี
ง.) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เฉลย ก
10. การสั่งงดใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติไพ่ การสั่งงดใช้มีกำหนดเวลาเท่าใด
ก.) ไม่เกิน 6 เดือน
ข.) ไม่เกิน 180 วัน
ค.) ไม่เกิน 1 ปี
ง.) ถูกข้อ ก และข้อ ข เฉลย ก
11. การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นอำนาจของใคร
ก.) อธิบดี
ข.) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ค.) อธิบดีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ง.) เจ้าพนักงาน เฉลย ก
12. ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทยขายเร่ ค่าใบอนุญาตใบละกี่บาท
ก.) ปีละ 6 บาท
ข.) ปีละ 10 บาท
ค.) ปีละ 20 บาท
ง.) ผิดทุกข้อ เฉลย ง
13. ผู้ได้รับใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก มีสิทธิขายได้ครั้งละกี่สำรับ
ก.) 20 สำรับ
ข.) 30 สำรับ
ค.) 40 สำรับ
ง.) 60 สำรับ เฉลย ค

ผู้ใช้งานขณะนี้ 38 ท่าน
update 15 นาที