ประวัติสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

ต้นก้ามปูใหญ่ แสดงที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในอดีต ปัจจุบันย้ายมาฝังตรงข้าม มุมหมอดู สร้างถนนประจักษ์ศิลปาคมมองเห็นที่ตั้งสนง.ภาคในปัจจุบัน ต้นก้ามปูใหญ่ แสดงที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ในอดีต ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี
ภาพถ่ายบันทึกเรื่องราวโดย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี นายสุริยันต์ วงศ์อาษา วันที่ 28/10/2564

โครงสร้างการบริหารงานของกรมสรรพสามิต ในส่วนของสรรพสามิตภาค เมื่อปี พ.ศ. 2477
ได้แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเป็น 5 ภาค คือ
ภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร รับผิดชอบพื้นที่ 20 จังหวัด
ภาค 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนคร สวรรค์ รับผิดชอบพื้นที่ 11 จังหวัด
ภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ 11 จังหวัด
ภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัด
ภาค 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัด ของภาคใต้ทั้งหมด
ตั้งแต่ จังหวัดชุมพรลงไป

มีข้าหลวงตรวจการสรรพสามิตภาค เป็น ผู้บังคับบัญชา
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 51 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2477 หน้า 4165
คำสั่งแต่งตั้งข้าหลวงตรวจการสรรพสามิตภาค 5 ภาค)
โครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการ แบบสรรพสามิตภาค เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2497
ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหารงานสรรพสามิตใหม่
เลิกตำแหน่งข้าหลวง ตรวจการสรรพสามิตภาค เป็นตำแหน่งสรรพสามิตเขต มี 9 เขต
ภาค 4 เปลี่ยนเป็น เขต 3 และ เขต 4 โดยสำนักงานสรรพสามิตเขต 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสรรพสามิตเขต 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
มีจังหวัดในความรับผิดชอบ 10 จังหวัด คือ
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.ขอนแก่น
3.นครพนม
4.มหาสารคาม
5.มุกดาหาร
6.เลย
7.สกลนคร
8.หนองคาย
9.หนองบัวลำภู
10.อุดรธานี

ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งบริเวณภาคอิสาน ตอนบนของประเทศที่มีพรมแดนติด
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้อาคารชั้นเดียว ก่ออิฐ ถือปูน ที่มีอายุทราบจากการบอกเล่าของคนเก่าแก่ที่มีบ้านพัก
อยู่ตรงข้ามว่าเดิมอาคารหลังนี้ เป็นที่ ทำการโรงงานสุราภายหลังโรงงานสุราเลิกกิจการ โรงงานสุราแห่งนี้ก็ตกเป็นของ กรมสรรพสามิตตาม กฎหมาย
ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2526 กรมสรรพสามิต ได้อนุมัติให้ใช้อาคารหลังนี้เป็นที่ทำการสำนักงานสรรพสามิต เขต 4 มีหัวหน้า หน่วยงาน เรียกชื่อว่าสรรพสามิตเขต 4
โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตเขต 4
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 รวม 18 คน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฎษฎีกา
แบ่ง ส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังเปลี่ยนโครงสร้าง ของสำนักงานสรรพสามิตเขต เป็นสำนักงานสรรพสามิต ภาค
โดยมี 9 ภาค เช่นเดียวกับเขต มีหัวหน้าส่วนราชการระดับ 9 เป็นผู้บังคับบัญชา
เรียกว่า "ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค" สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
มีผู้ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบัน รวม 2 คน ปัจจุบันตามกฎกระทรวงการคลัง
แบ่งส่วนราชการ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและ แบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 4 รวม 10 พื้นที่ (โดยเปลี่ยนจากจังหวัดเป็นพื้นที่)
เมื่อปี พ.ศ. 2547 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่4ได้ก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ ที่ตั้งตรงข้ามกับอาคารปัจจุบัน(หลังเดิม) และได้ย้ายที่ทำการเมื่อ ปีต้นปีพ.ศ. 2549


ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี
เรียบเรียงโดย นายธีระศักดิ์ ทิพยวัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2548

ต่อมาได้มีประกาศกฏกระทรวง แบ่งสวนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551
ข้อ 3 แห่งกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ (6) - (15) กำหนดให้มีสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตรับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 25554 ได้มีการจัดตั้ง "อำเภอบึงกาฬ" ขึ้นเป็น "จังหวัดบึงกาฬ"
ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2554 โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอบุ่ง คล้า
อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองจังหวัดหนองคาย กรมสรรพสามิตจึงมีคำสั่งที่ 158/2554 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554
ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาบึงกาฬ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า
อำเภอปากคาด และอำเภอศรีวิไล ในจังหวัดบึงกาฬ และกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา
ดังนั้น สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 จึงมีหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพิ่ม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
ปัจจุบันสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 มี 11 พื้นที่ได้แก่
1.กาฬสินธุ์
2.ขอนแก่น
3.นครพนม
4.มหาสารคาม
5.มุกดาหาร
6.เลย
7.สกลนคร
8.หนองคาย
9.หนองบัวลำภู
10.อุดรธานี
11.บึงกาฬ
การแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2551

ในปี พ.ศ.2560 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ได้เพิ่มโครงสร้างการบริหาร ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ระดับ เชี่ยวชาญ ผู๋ที่มาดำรงตำแหน่งคนแรกคือ นายอำคา ยอดโพธิ์