ระบบเครือข่ายภายใน ผู้บริหารกรมสรรพสามิต


ปรับปรุงล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเก็บประวัติบุคลากรกรมสรรพสามิต ตั้งแต่เริ่มมีรูปภาพถ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
2.STORYTELLING IN PHOTOGRAPHY