แนะนำผู้บริหารใหม่ |สภ.ที่ 1|สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|สถิติเยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ |ผู้บริหารเกษียณ
|ปีงบ 2561|ปีงบ 2562|ปีงบ 2563
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ เคนหาญ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สภ.ที่ 4
1.
 
 
นายพชร อนันตศิลป์  ( - )
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Patchara Anuntasilpa
Director General
 
สายตรง 0 2241 1921/เบอร์ภายใน 55112-6
 
2.
    
 
 
นายปิยกร อภิบาลศรี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต   ( - )
Mr.Piyakorn Apibalsri
Principal Advisor on Excise Tax Strategy
 
 
นายวรวรรธน์ ภิญโญ   รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต   ( - )
Mr.Worawat Pinyo
Principal Advisor on Excise Control System Development
 
 
ดร.ธิบดี วัฒนกุล   รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี   ( - )
Dr.Tlbprdee Wattanakul
Principal Advisor on Tax Development and Administration
 
สายตรง 0 2243 3615/เบอร์ภายใน 55512-3 (หน้าห้อง)
 
สายตรง 0 2668 6617/เบอร์ภายใน 55612-3 (หน้าห้อง)
 
สายตรง 0 2243 0993/เบอร์ภายใน 55552-4 (หน้าห้อง)
 
3.
    
 
 
 
รองอธิบดี
Deputy Director General
 
 
 
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
รองอธิบกรมสรรพสามิต   ( - )
Dr.Tlbprdee Wattanakul
Deputy Director General
 
 
นายวรวรรธน์ ภิญโญ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต   ( - )
Mr.Worawat Pinyo
Deputy Director General
 
 
 
รองอธิบดี
Deputy Director General
 
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
สายตรง 0 2241 3484/เบอร์ภายใน 55952-3(หน้าห้อง)
 
สายตรง 0 2241 1028/เบอร์ภายใน 55312-3(หน้าห้อง)
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
4.
 
 
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ( - )
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Mrs.Patcharee Petsuntad
Director of Internal Audit Office
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
 
สายตรง 0 2241 3322/เบอร์ภายใน 16-51111
 
 
 
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
Ms.Parisa Youngmesook
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Internal Audi ,Senior Professional Level ( - )
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audi Office
 
 
นางสาวกานต์ชนก กฤษณ์เพ็ชร์
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Internal Audi ,Senior Professional Level ( - )
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audi Office
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
5.
 
 
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล  ( - )
เลขานุการกรม
Mr.Pongsit Sumotayakul
Chief of Office of the Secretary
 
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
 
สายตรง 0 2241 1029/เบอร์ภายใน 55712-3 (หน้าห้อง)
 
 
 
นางรัชตา สุคลธนิตยกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
General Administration Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
 
 
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Public Relation Officer ,Senior Professional Level ( - )
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
6.
 
 
นายอัครุตม์ สนธยานนท์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Mr.Akkaruth Sandhyananda
Director of Finance and Revenue Management Bureau
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
สายตรง 0 2241 4735/เบอร์ภายใน 51212-3(หน้าห้อง)
 
 
 
นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
Finance Technical Expert
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 51721
 
 
 
นางกนกภรณ์  อินไชย  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
Head of Accounting and Budget Management Division
 
 
นางวรรณศิริ ช่วงไชยยะ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการเบิกจ่าย
Head of Disbursement Management Division
 
 
 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารรายได้
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Head of Revenue and Electronic Processing Administration Division
 
 
 
นายนพดล ศิริวัฒนากร  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
Head of Duty Stamp Procurement and Management Division
 
 
นายชัยนาท ฉ่ำทรัพย์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ
Head of Supply Management Division
 
ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
Accounting and Budget Management Division
ส่วนบริหารการเบิกจ่าย
Disbursement Management Division
ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Revenue and Electronic Processing Administration Division
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
Duty Stamp Procurement and Management Division
ส่วนบริหารการพัสดุ
Supply Management Division
สายตรง 02-2411020/เบอร์ภายใน 51231 สายตรง 02-2415035/เบอร์ภายใน 51241 สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง 02-2411033/เบอร์ภายใน 51711สายตรง 02-2414777/เบอร์ภายใน 51265
 
สำนักบริหารการคลังและรายได้ ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางศิริกูล จงจัดกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นางวิไลลักษ์ เตือนใจตน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นางวิภาวดี สาริการินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นางสาวกิตติวรรณ บุญอุไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นายวีระ วาณิกบุตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Supply Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
7.
 
 
นางสิริพร ธนนันทนสกุล  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Mrs.Siriporn Tsananuasakul
Director of Human Resource Management Bureau
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
สายตรง 02-2431831/เบอร์ภายใน 53212(หน้าห้อง)
 
 
 
นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท   ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau Technical Expert
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
นายสนธยา ชื่นพระแสง  ( - )
ผู้อำนวนการส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
Head Of Manpower and Work System Division
 
 
นางสาวอัญชสา  เล็กสรรเสริญ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Head Of Recruitment,Placement,and Appointment Division
 
 
นางสาวปาณิสรา เกษรบัว  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Administration Technical Service Division
 
 
ผู้อำนวยการส่วนวินัยและจริยธรรม
Head of Discipline and Ethics Division
 
 
 
นายคติ  อาภากุลอนุ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Development Innovation Division
 
 
นายจตุพร คฤหบดี  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม
Head Of Traing Administration Division
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
Manpower and Work System Division
ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Recruitment,Placement,and Appointment Division
ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Administration Technical Service Division
ส่วนวินัยและจริยธรรม
Discipline and Ethics Division
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development Innovation Division
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม
Traing Administration Division
สายตรง 02-2411007/เบอร์ภายใน 53231สายตรง 02-2414775/เบอร์ภายใน 53241สายตรง 02-2435038/เบอร์ภายใน 53251สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง 02-2414770/เบอร์ภายใน 53331สายตรง 02-2433965/เบอร์ภายใน 53351
 
สำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวดวงดาว มณฑาทิพย์
Ms.Parisa Youngmesook
รักษาการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level  ( - )
ฝ่ายวิชาการทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล/สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Administration Technical Service Division/Human Resource Management Bureau
 
 
นางฉันทนา สมกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นางสาวชลิตา ผ่องอักษร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นายเดชากร เดชนุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นายลีญวัตร สุวรรณโณ
รักษาการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level  ( - )
ฝ่ายวางแผนและบริหารกำลังคน ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Manpower and Work System Division Human Resource Management Bureau
 
 
นางวรินทร งามทรัพย์เกษม
รักษาการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level  ( - )
ฝ่ายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development Innovation Division/Human Resource Management Bureau
 
 
นางสาวอรกานต์ แสงมณี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
8.
 
 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Center
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
Computer Technical Officer, Expert Level
 
 
 
นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
Head of Information Policy and Management Division
 
 
 
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและบริการ
Head of Information and Services Division
 
 
 
นายทินกร อ่องแสงคุณ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
Head of System Development Division
 
 
 
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ  ( - )
หัวหน้างาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อาวุโส
Head of Computer and Network Management Division
ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
Information Policy and Management Division
ส่วนสารสนเทศและบริการ
Information and Services Division
ส่วนพัฒนาระบบงาน
System Development Devision
ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Management Division
สายตรง 02-6686398/เบอร์ภายใน 64201สายตรง 02-2436115/เบอร์ภายใน 64401สายตรง 02-2448278/เบอร์ภายใน 64301สายตรง 02-2417057/เบอร์ภายใน 63501
 
ศูนย์สารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
 
 
นายสุดใจ พรมพล
Mr.Sudjai Prompol
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Computer Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ
Information Policy and Management Division/ Information Technology Center
สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
9.
 
 
นายวันชัย ตั้งวิจิตร   ( - )
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Mr.Wanchai Tangvigid
Director of Legal Affairs Bureau
สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
 
สายตรง 02-2411034/เบอร์ภายใน 52311
 
 
 
 
นายเดชา บุญอินท์  ( - )
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมายภาษีสรรพสามิต
Law Excise Technical Expert
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 52341
 
 
 
นายวรพจน์  ด้วงพิบูลย์  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
Litigation Technical Expert
 
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
 
นางสุคนธ์  ชาญชลยุทธ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและระเบียบ
Head of Laws and Regulations Division
 
 
นายประพฤกษ์ ชมภู่  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนคดี
Head of Litigation Division
 
 
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์
Head of Appeals Division
 
 
ผู้อำนวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
Chief of the Direction Devision
ส่วนกฏหมายและระเบียบ
Laws and Regulations Division
ส่วนคดี
Litigation Division
ส่วนอุทธรณ์
Appeals Division
ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
Exhibits Examination and Handling Division
สายตรง 02-6686605/เบอร์ภายใน 52341 สายตรง 02-2411437/เบอร์ภายใน 51534 สายตรง 02-6686592/เบอร์ภายใน 52351สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
สำนักกฏหมาย ชำนาญการพิเศษ
 
 
นายสุชีพ นาคคำ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักกฏหมาย
Legal Affairs Bureau
 
 
นายฑชพล พิศลยบุตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
 
 
นายประพันธ์ คงเอียด
รักษาการในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
ส่วนอุทธรณ์ สำนักกฎหมาย
Appeals Division Legal Affairs Bureau
 
 
นางสาวอภิญญาพร หมั่นตรวจ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
 
 
นายพิสิฏฐ์ พันหอม
รักษาการในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
ส่วนคดี สำนักกฎหมาย
Litigation Division Legal Affairs Bureau
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau
10.
 
 
นายวิวัฒน์ เขาสกุล  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Mr.Vivatk Kawsakul
Director of Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
 
สายตรง 02-2414779/เบอร์ภายใน 57511
 
 
 
 
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์   ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
Audit Excise, Expert Level
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
Audit Excise, Expert Level
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Direction Division
 
 
นายบรรหาร ศิริศักดิ์  ( - )
หัวหน้างานสื่อสาร
Head of Communications Services Section
 
 
นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
Head of Control System Prevention and Suppression
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Services Section
2.ฝ่ายสื่อสาร
Communications Services Section
3.ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
Control System Prevention and Suppression
สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง -/เบอร์ภายใน 57911 สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
Head of Prevention and Suppression Division 1
แนะนำหน่วยงาน 
4.ส่วนป้องกันและปราบปราม 1
Prevention and Suppression Division 1
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
นายวีระคม ฐาปนสมบูรณ์  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
 
 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 2
Head of Prevention and Suppression Section 2
 
 
นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
4.1 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1
Prevention and Suppression Section 1
4.2 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 2
Prevention and Suppression Section 2
4.3 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 3
Prevention and Suppression Section 3
สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
นายสมบัติ กันพันภัย  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม2
Head of Prevention and Suppression Division 2
แนะนำหน่วยงาน 
5.ส่วนป้องกันและปราบปราม 2
Prevention and Suppression Division 2
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
 
 
นายเอกรินทร์ เกิดทอง  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
 
 
นายวีระ บุญช่วย  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
5.1 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 4
Prevention and Suppression Section 4
5.2 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 5
Prevention and Suppression Section 5
5.3 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 6
Prevention and Suppression Section 6
สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
รักษาการในตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม
 
 
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation,Prevention and Suppression
 
 
นางมานิต บุญอินทร์
รักษาการในตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน ส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2
 
 
นางสาวพรพิมล จึงจินต์เจริญ
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน) ส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 2
 
 
นางกรรณิกา ลิลิตธรรม
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation,Prevention and Suppression
 
 
นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ/
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation,Prevention and Suppression
 
 
นางวีรนุช ดำรงค์นาวิน
รักษาการในตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน ส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1
 
 
นางอุบลรัตน์ ธาดาพิทยา
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ/
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation,Prevention and Suppression
 
 
นางสาวพรวิไล มีเนตร
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ/
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation,Prevention and Suppression
 
 
นางสาวจารุภา อุดมพันธุ์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Tax Audit Officer, Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายตรวจสอบภาษีและสืบสวน ส่วนตรวจสอบภาษีและสืบส่วน 1
 
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Tax Collection Standards and Development 1 Bureau
11.
 
 
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Mrs.Sasisopa Kiatiwat
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
สายตรง 02-2448236/เบอร์ภายใน 52141
 
 
 
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์  ( - )
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
 
สายตรง -/เบอร์ภายใน 53411
 
 
 
นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 1
Head of Tax Collection Standards and Development Division 1
 
 
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 2
Head of Tax Collection Standards and Development Division 2
 
 
นายพิน  แสงจันทร์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
Head of Tax Collection Standards and Development Division 3
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สุรา/เบียร์/เอทานอล
Tax Collection Standards and Development Division 1 (Liquor,Beer,and Ethanol)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ยาสูบ/ไพ่
Tax Collection Standards and Development Division 2 (Tobacco,Playing Cards)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
เครื่องดื่ม แก้ว พรม เครื่องสำอาง สนามแข่งม้า
สถานอาบน้ำ หรือ อบตัวและนวด ไนต์คลับและดิสโก้เธค กิจการโทรคมนาคม และสินค้า บริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น
Tax Collection Standards and Development Division 3 (Beverage,Crystal,Carpet,Cosmetics,Horse Racecourse,Massage Parlog,Nightclub and Discotheque,Telecomunication,and any Additional Goods or Services)
สายตรง 02-2413918/เบอร์ภายใน 52151สายตรง 02-2430518/เบอร์ภายใน 52144สายตรง 02-6686426/เบอร์ภายใน 52133
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวศุภรดา ทองอ่อน
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
 
นายคมกริช เนตรหิน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐาน และการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
 
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
 
นายอาคม อ่วมสำอางค์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐาน และการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
 
นางรัตนา จันทร์เที่ยง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau
12.
 
 
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Dr.Chonlathan Visaruthvong
Director of Excise Tax Administration Standaeds and Development 2 Bureau
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
 
สายตรง 02-2414776/เบอร์ภายใน 52211
 
 
 
นางขนิษฐา จิรจินดา  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
Mrs.Khanittha Jirajinda
Acting Excise Technical Expert.
สายตรง 02-2437975/เบอร์ภายใน 52251/52258
 
 
 
นางสุภา  เอี่ยมโอภาส  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1
Head of Tax Collection Standards and Development Division 1
 
 
-ว่าง-  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Head of Tax Collection Standards and Development Division 2
 
 
นายวัฒนา  กิจงาม  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3
Head of Tax Collection Standards and Development Division 3
 
 
นางสาวพิมลรัตน์ มาเจริญ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
Head of Tax Collection Standards and Development Division 4
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
Tax Collection Standards and Development Division 1 (Oil and Oil Products)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โซเว้นท์และกองทุน
Tax Collection Standards and Development Division 2 (Hydrocarbon Solvent)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
รถยนต์/รถจักรยานยนต์
Tax Collection Standards and Development Division 3 (Car and Motorcycle)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
เครื่องไฟฟ้า/แบตเตอรี่/สนามกอล์ฟ
สารโอโซน และสินค้าอื่นๆ
Tax Collection Standards and Development Division 4 (Electric Appliance,Battery,Golf Course,Ozone Depleting Substance and Other Goods)
สายตรง 02-2448500/เบอร์ภายใน 52241สายตรง 02-2414762/เบอร์ภายใน 52525สายตรง 02-2438919/เบอร์ภายใน 51419สายตรง 02-2448584/เบอร์ภายใน 52249
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ระดับชำนาญการพิเศษ
  
 
 
นายวิกรม สมิตเวช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี2
Excise Tax Administration Standaeds and Development 2 Bureau
 
 
นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development Division 1/Bureau of Tax Collection Standard and Development 2 Bureau
 
 
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
Mr.Pramode Sumukkalanulock
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี2
Excise Tax Administration Standaeds and Development 2 Bureau
 
 
นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี(ชำนาญการพิเศษ)
 ( - )
สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Excise Tax Administration Standaeds and Development 2 Bureau
 
 
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development Division 2/Bureau of Tax Collection Standard and Development 2 Bureau
 
 
นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์
Ms.Nonumar Suebwongpat
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี(ชำนาญการพิเศษ)
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2 Bureau
สำนักแผนภาษี
Tax Planning Bureau
13.
 
 
นายณัฐกร อุเทนสุต  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Mr.Nutthakorn Utensute
Director of Bureau of Tax Planning
สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
นางสาวรัชฎา  วานิชกร  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert.
 
สายตรง -/เบอร์ภายใน 54131
 
 
 
 
นางสาวพรพรรณ ชีววุฒิพงศ์  ( - )
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
้Head of General Service Section
 
 
นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ำชอง  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
Head of Tax Structure Development Division
 
 
นายภูดิศ จันทน์ขาว  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาแผนภาษี
Head of Development Tax Planning Division
 
 
นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
Head of Strategic Planning and Development Division
 
 
นายดุลยพล  จูฑะพล  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนส่วนติดตามและประเมินผล
้Head of Monitoring and Evaluation Division
 
 
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมภาษีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Head of International cooperation and Innovation Tax Division
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Service Section
2.ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
Tax Structure Development Division
3.ส่วนพัฒนาแผนภาษี
Development Tax Planning Division
4.ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
Strategic Planning and Development Division
5.ส่วนติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation Division
6.ส่วนนวัตกรรมภาษีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
International cooperation and Innovation Tax Division
สายตรง 02-2413218/เบอร์ภายใน 54137สายตรง 02-2410778/เบอร์ภายใน 54141 สายตรง -/เบอร์ภายใน 54171สายตรง 02-2417518/เบอร์ภายใน 54161สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง -/เบอร์ภายใน 54171
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office
14.
 
 
นายจิรวิวัฒน์ นิคม  ( - )
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค/
Mr.Jeravevat Nicom
Director of Technical Development and Audit Office
สท.พื้นที่สกลนคร ปฎิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป อีกหน้าที่หนึ่ง
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office
 
สายตรง 02-2438911/เบอร์ภายใน 55811
 
 
 
 
นายสุเวช พงษาพันธ์  ( - )
รักษาการในตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
Engineer, Senior Professional Level
 
 
นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์   ( - )
รักษาการในตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
Engineer, Senior Professional Level
 
 
นายธีระชัย สมานทรัพย์  ( - )
รักษาการในตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
Engineer,Senior Professional Level
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Audit Division
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
Design Standards Division
ส่วนควบคุมโรงงาน
Factory Monitoring Division
สายตรง 02-2410886/เบอร์ภายใน 55831สายตรง 02-2410776/เบอร์ภายใน 55851สายตรง 02-2410776/เบอร์ภายใน 55841
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis Office
15.
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้า
Director of Goods and Exhibit Analysis Office
 
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
 
นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 1
Head of Laboratory Analysis Division 1
 
 
นายณรงค์  ศิริบำรุงวงศ์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 2
Head of Laboratory Analysis Division 2
 
 
ว่าที่ร้อยตรี นราเศรษฐ์ นิรัดิศะยะกุล  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 3
Head of Laboratory Analysis Division 3
ส่วนวิเคราะห์ 1
Laboratory Analysis Division 1
ส่วนวิเคราะห์ 2
Laboratory Analysis Division 2
ส่วนวิเคราะห์ 3
Laboratory Analysis Division 3
สายตรง -/เบอร์ภายใน 54331สายตรง -/เบอร์ภายใน 54314สายตรง -/เบอร์ภายใน 54351
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ชำนาญการพิเศษ
 
 
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกำจร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Scientist, Senior Professional Level  ( - )
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
 
 
นายทรงชัย มรกตจินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ
Scientist, Senior Professional Level  ( - )
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
 
 
นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Scientist, Senior Professional Level  ( - )
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development
16.
 
 
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
Dr.Charuspong Samarnbutr
สท.หนองบัวลำภู ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อีกหน้าที่หนึ่ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development
 
สายตรง 0 2244 8235/เบอร์ภายใน 16-55911
 
 
 
นางสาวอ้อมฤทัย อองสาคร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Management System Development Group
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต อยู่ระหว่างดำเนินปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
17.
 
 
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Direction Devision
 
 
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1
Chief of the Direction Devision
 
 
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 2
Chief of the Direction Devision
 
 
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 3
Chief of the Direction Devision
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Service Section
2.ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1
-
3.ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 2
-
4.ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 3
-
สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต อยู่ระหว่างดำเนินปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
18.
 
 
ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
 
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Direction Devision
 
 
ผู้อำนวยการส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
Chief of the Direction Devision
 
 
ผู้อำนวยการส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสิ่งแวดล้อม
Chief of the Direction Devision
 
 
ผู้อำนวยการส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอื่นๆ และสถานบริการ
Chief of the Direction Devision
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Service Section
2.ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
-
3.ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสิ่งแวดล้อม
-
4.ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอื่นๆและสถานบริการ
-
สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2| สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่1-10
     
 
นางชนานันต์ วันแอเลาะ 
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Mrs.Chananun Vanairlock
Director of Regional Excise Office 1
 
นายจรัล เทวรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mr.Jarun Tayvarut
-
 
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mr.Lanong Kaewsrichuang
 
นางสุชาดา โชนะโต
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Mrs.Suchada Chonato
Director of Regional Excise Office 4
 
นายปัณณทัต ใจทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mr.Pannatat Jaiton
Director of Regional Excise Office 5
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
     
 
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Sub LT.Prayoot Settphirom
Director of Regional Excise Office 6
 
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Director of Regional Excise Office 7
 
นางสุรีย์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mrs.Suree Srisook
Director of Regional Excise Office 8
 
นายจรูญ ราชกิจจา
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mr.Jaroon Rajchakijja
Director of Regional Excise Office 9
 
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Director of Regional Excise Office 10
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Director of Regional Excise Office 10
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
3.นายคุณัชญ์ ถิ่นถลางนิติกร ชำนาญการพิเศษ
4.นางสาวสุขุมา ศรีครามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
5.นางวารุณี การสมดีนักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
test=excise_pak10@mail.excise.go.th
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ภายในสายตรงโทรสาร
16-71050-10 2158 0126-80 2158 0130
เมล์(E-mail):excise_pak10@mail.excise.go.th
 
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ
1.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
ดร.นิตยา โสรีกุล
2.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
3.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นางศิริลักษณ์ สิงห์โต
4.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
5.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
 
นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
นางสาวสุขุมา ศรีคราม
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางวารุณี ศรีละไม
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายสุริยะ พุ่มน้อย
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริษา ยังมีสุข
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
Ms.Praiya Artlert
-
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราบ
นายธิติ ตันสกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Excise Technical Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสาวอภิชญา เทพเสนา
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office
71010 0 2880 8890 -เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 15 เขตได้แก่ 1.เขตทวีวัฒนา 2.เขตตลิ่งชัน 3.เขตหนองแขม 4.เขตบางแค 5.เขตภาษีเจริญ 6.เขตบางบอน 7.เขตบางขุนเทียน 8.เขตจอมทอง 9.เขตราษฎร์บูรณะ 10.เขตทุ่งครุ 11.เขตบางพลัด 12.เขตบางกอกน้อย 13.เขตบางกอกใหญ่ 14.เขตคลองสาน 15.เขตธนบุรี
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุญส่ง ทุกข์เปลื้อง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร1
ดร.นิตยา โสรีกุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Dr.Nitaya Soreekul
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok2 Area Excise Office
71020-1 0 2675 7494-8 0 2675 7503เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 8 เขตได้แก่ 1.เขตพระนคร 2.เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย 3.เขตสัมพันธวงศ์ 4.เขตปทุมวัน 5.เขตบางคอแหลม 6.เขตบางรัก 7.เขตยานนาวา 8.เขตสาทร
ระดับชำนาญการพิเศษ
-ว่าง-
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Dr.BunChon Songsamphant
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok3 Area Excise Office
52236 0 224 5600-9 0 2668 6603เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 9 เขตได้แก่ 1.เขตบางซื่อ 2.เขตดุสิต 3.เขตพญาไทย 4.เขตห้วยขวาง 5.เขตวัฒนา 6.เขตคลองเตย 7.เขตพระโขนง 8.เขตราชเทวี 9.เขตดินแดง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวครองจิต เขียวเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นางศิริลักษณ์ สิงห์โต  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Mrs.Siriluck Singtro
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok4 Area Excise Office
71030-1 0 2273 8234-8 0 2273 8236เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 7 เขตได้แก่ 1.เขตบางนา 2.เขตสวนหลวง 3.เขตลาดพร้าว 4.เขตวันทองหลาง 5.เขตบางกะปิ 6.เขตจตุจักร 7.เขตประเวศ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 พื้นที่กำกับดูแล 11 เขต 71040-1 0 2576 1721-5 0 2576 1727เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 11 เขตได้แก่ 1.เขตดอนเมือง 2.เขตสายไหม 3.เขตบางเขน 4.เขตบึงกุ่ม 5.เขตคันนายาว 6.เขตสะพานสูง 7.เขตคลองสามวา 8.เขตมีนบุรี 9.เขตลาดกระบัง 10.เขตหนองจอก 11.เขตหลักสี่
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางขณิฎฐา อินทรอิ่ม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
                กรม| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นางชนานันต์ วันแอเลาะ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Mrs.Chananun Vanairlock
Director of Regional Excise Office 1
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายสุชิน พุ่มพ่วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
3.เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
4.นายสุทธิพงษ์ เอื้องศักดิ์สุภานักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
5.นายนิคม เหล็กศิรินักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
ภายในสายตรงโทรสาร
16-710000 2525 4813 /0 2525 4811-20 2525 4813 /0 2525 4810
เมล์(E-mail): excise_pak1@mail.excise.go.th
 
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
1.สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท  
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
2.สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
นางอัญชลี ชลังสุทธิ์
3.สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
นายอนิรุต หนูหน่าย
4.สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
5.สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
 
นางสาวสินี แหนกลาง
6.สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
7.สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
นางสุวรรณา มีทอง
8.สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
9.สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล
10.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
 
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
นางสาววชิราภรณ์ ขยัน
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางจันทิมา  เถื่อนเจริญ
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายสมชาย ศรีประทุมรักษ์
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายสันติ ชื่นชม
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายประสงค์ จำนงค์ทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 1
นางรัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันแบะปราบปราม สภ.ที่ 1
นายปรีชา น้อยพ่วง
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 1
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Mr.Supanit Swetwathana
Chief of Area Excise Chainat
สท.ชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักบริหารการคลังและรายได้ อีกหน้าที่หนึ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 16-71100-1 0 5641 6390 0 5641 6390เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท 16-71104 0 5641 4959 0 5641 4959
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา 16-71111 0 5645 2274 0 5645 2274
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Mr.Pradith Chanchonyoot
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี 16-71201 0 2589 7682 0 2580 0719เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาเมืองนนทบุรี 16-71201 0 2596 931/0 2580 2003 0 2591 6931
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่ 16-71210 0 2595 0680 0 2595 0680
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
 
ชำนาญการพิเศษ
General
 
นางอัญชลี ชลังสุทธิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Mrs.Anchalee Chalungsut
Chief of Pathumthani 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 16-71300-1 0 2567 5859 /0 2567 5860-1 0 2567 6983/ 0 2567 7002เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
 
ชำนาญการพิเศษ
General
 
นายอนิรุต หนูหน่าย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Mr.Anirut Nunai
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 16-71390 0 2529 5666-7 0 2529 5734เว็ปไซต์
มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
1.อำเภอคลองหลวง 2.อำเภอธัญบุรี 3.อำเภอลำลูกกา 4.อำเภอหนองเสือ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เรือง สุขสำราญ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Mr.Permsak Kongpermpool
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1 16-71401 0 3524 2678 0 3524 2680เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย สมัครการ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
นางสาวสินี แหนกลาง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
Ms.Sinee Naeklang
Chief of Phranakhon Si Ayutthaya 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2 16-71490 0 3578 2603 0 3578 2604เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
-ว่าง-
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Ms.Kittiwan Tawat
Chief of Lopburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 16-71500 0 3642 4801 0 3642 4743เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 16-71501 0 3642 4701 0 3642 4832
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง 16-71510 0 3644 2465 0 3644 2465
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 16-71520 0 3642 6389 0 3642 6389
นางสุวรรณา มีทอง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Mrs.Suwanna Methong
Chief of Saraburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 16-17600-1/16-71604 0 3639 1478/0 3639 1479 0 3639 1480
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี 16-71630-31/16-71634-35 0 3621 1631 03621 1631เว็ปไซต์
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาแก่งคอย 16-71610-11 0 3624 7252 0 3624 7252
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาหนองแค 16-71620-21 0 3638 9850 0 3638 9850
นายสาธิต ปิ่นรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Mr.Satit Pinrat
Chief of Singburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี 16-71701 0 3650 7156 0 3650 7157เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Mrs.Wanpen Ampaisumpundhagul
Chief of Ang Thong Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 16-71800-1 0 3561 1572 0 3561 1572เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
                กรม|สภ.ที่ 1|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายจรัล เทวรัตน์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mr.Jarun Tayvarut
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายสุชิน พุ่มพ่วงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
3.เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
4.นายสุทธิพงษ์ เอื้องศักดิ์สุภานักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
5.นายนิคม เหล็กศิรินักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ภายในสายตรงโทรสาร
16-72000-1/16-72002-30 3878 3511 0 3878 4498-90 3827 3074
เมล์: excise_pak2@mail.excise.go.th
 
นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ
1.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
นายปรีดา บุญภา
2.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
3.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
4.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
นายวิโรจน์ มหาผลศิริกุล
5.สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
6.สรรพสามิตพื้นที่ตราด
 
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
7.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
นายพานิช หมู่ศิริ
8.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
นายพยุง บุญสมสุวรรณ
9.สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นางสาวปัทมา ศรีสุข
10.สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
นางสุพัตรา เพชรดี
11.สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
นายสุดใจ คนทัตย์
11.สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
 
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
 
นายสุชิน พุ่มพ่วง
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายสุทธิพงษ์ เอื้อศักดิ์สุภา
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายนิคม เหล็กศิริ
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ
รักษาการในตำแหน่ง
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา ชวลิตธำรง
รักษาการในตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
นายอนันต์ วงศ์ซิ้ม
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 2
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
นางสาววรางคณา สิงหะไกรวรรณ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Ms.Warangkhana Singhakraiwan
Chief of Chonburi1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 16-72300-1 0 3827 8700-3 0 3826 0977เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายนพดล พิพัฒน์นภาพร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
นายปรีดา บุญภา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 16-72390-1 0 3832 7361-5 0 3832 3528เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเอกสิทธิ์ เพ็ชรสันทัด
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Ms.Suppawan Opapaiboon
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 16-72700-1 0 3869 4069-71 0 3869 4069เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายบุญลือ นาควิจิตร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Ms.Naowarat Ratanawatkul
Chief of Rayong2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 16-72790-1 0 3896 8791-2 0 3869 8793เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร วัฒนเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
นายวิโรจน์ มหาผลศิริกุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Mr.Wiroj Mahapholsirigul
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 16-72100 /16-72103-4 0 3931 1102 0 3931 4769เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี 16-72100-1 Tel. 0 3931 1102 0 3931 4769
อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม 16-72110-1 0 3949 1115 0 3949 1115
อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน 16-72120-1 0 3944 7186 0 3944 7186
อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Ms.Saowanee Marlaiphong
Trat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 16-72400-1 0 395 4060 0 3951 1253-4 เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด 16-72400-1 0 3951 1253-4 0 3951 1253-4
อำเภอเมืองตราด อำเภอเกาะกูด และอำเภอคลองใหญ่
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง 16-72410-1 0 3954 6322 0 3954 6323
อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอบ่อไร่
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Mr.Praphan Rattanadilokna Phuket
Chief of Samutprakan 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 16-72801 0 2388 0500 0 2395 4500เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา พรมพล
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
นายพานิช หมู่ศิริ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Mr.Panich Moosiri
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 16-72890-1 0 2317 1203-5 0 2317 1202เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสุดา เนียรมงคล
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
นายพยุง บุญสมสุวรรณ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mr.Payoong Boonsomuswan
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 16-72200 0 3851 1149 0 3851 1149เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาเมืองฉะเชิงเทรา 16-72201 03851 1149 0 3851 1149
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 16-72210 0 3855 3795 0 3855 3795
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางผุสดี จงไกรจักร
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นางสาวปัทมา ศรีสุข  ( - )
สรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี
Ms.Patama Srisuk
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี 16-72600 0 3745 4052-3 0 3745 4053เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 16-72600 0 3745 4112 0 3745 4112
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 16-72610 0 3728 0351 0 3728 0351
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
นางสุพัตรา เพชรดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Mrs.Supattra Petchdee
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก 16-72500-1 0 3731 1256 0 3731 1442เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
นายสุดใจ คนทัตย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Mr.Soodjai Konthut
Chief of Sakaeo Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว 16-72900 0 3742 5004 0 3742 5005เว็ปไซต์
- - - 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาเมืองสระแก้ว 16-72505-8 0 3742 5357 0 3742 5357
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 16-72910-1 0 3723 3319 0 3723 3319
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายละนอง แก้วศรีช่วง  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mr.Lanong Kaewsrichuang
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.-ว่าง-ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางสมควร แสนสุขนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นางถอฟ้า ลิ่มประยูร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายธนากร โพธิโตนิติกรชำนาญการพิเศษ
5.นายพูนรัตน์ กัปตันนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6.นายวัลลภ อุทุมพันธ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
7.นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
8.นางสาวเกษร จาระนัยนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ภายในสายตรงโทรสาร
16-73000-10 4423 0720 , 0 4425 6761 , 0 4423 0100 , 0 4425 9246 Fax : 0 4423 04250 4423 0425
เมล์(E-mail): excise_pak3@mail.excise.go.th
 
นายอภิวัชร์ มีเสือ
1.สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
นางสาวบุศรา ทองโผ
2.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
3.สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
นายบุญสืบ ศรีแก้ว
4.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
5.สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
 
นายฉลอง นิ่มเนียม
6.สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
นายคำนวณ รอดขำ
7.สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
นางอรสา ทองบุญรอด
8.สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
นายพิพัฒน์ คำพูน
9.สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นายวัลลภ อุทุมพันธ์
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางสมควร  แสนสุข
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นางถอฟ้า ลิ่มประยูร
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายพูนรัตน์ กัปตัน
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายธนากร โพธิโต
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกษร จาระนัย
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นางสาวปริศนา พรรณรัตน์
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( 49 )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
นายอภิวัชร์ มีเสือ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Mr.Apiwatch Meesoua
Chief of Nakhon Ratchasima Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 16-73101 0 4424 7626 , 0 4424 2081 0 4424 7626 ต่อ 208เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา 16-73105-8 0 4426 0056 0 4426 0056
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย 16-73150-1 0 4449 1401 0 4449 1401
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง 16-73120-1 0 4439 7356 0 4439 7356
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 16-73130-1 0 4446 1023 0 4446 2787
- - - 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย 16-73140-1 0 4447 1897 0 4447 1897
- - - 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 16-73110-1 0 4498 6026 0 4498 6026
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์ ทองศรีเปล่ง
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
นางสาวบุศรา ทองโผ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Ms.Budsara Thongpo
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 16-73200-1 0 4481 1799 / 0 4481 1908 0 4481 1799เว็ปไซต์
- - - 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมือง 16-73205-6 0 4482 2403 0 4482 2403
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาจัตุรัส 16-73220-1 0 4485 1733 0 4485 1733
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาภูเขียว 16-73210-1 0 4486 2111 0 4486 2111
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr.Suvanchai Viravattanadej
Chief of Roi Et Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 16-73500-1 0 4351 1330 0 4351 9963เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด 16-73505-6 0 4351 9975
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 16-73520-1 0 4357 1288
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ 16-73510-1 0 4358 0796
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ 16-73530-1 0 4359 9371
นายบุญสืบ ศรีแก้ว  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Mr.Boonsueb Srikeaw
Chief of Buriram Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 16-73300-1 0 4461 1076 0 4460 1109เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ 16-73305-6 0 4460 2093 0 4460 2093
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขานางรอง 16-73320-1 0 4463 1726 0 4463 1726
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย 16-73330-1 0 4467 0655 0 4467 0655
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง 16-73310-1 0 4468 9600 0 4468 9600
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเพชร จันธิมา
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
นางสาวสำรวย ระษารักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Ms.Sumruay Rasaruk
Chief of Surin Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 16-73700-1 0 4451 1012 0 4451 6045เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ 16-73705-6 0 4451 9136 0 4451 9136
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม 16-73710-1 0 4459 2006 0 4459 2006
- - - 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท 16-73720-1 0 4455 2284 0 4455 2284
นายฉลอง นิ่มเนียม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Chalong Nimniam
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 16-75863-4 0 4524 5211 0 4525 4863เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี 16-73800-1 0 4524 5212 0 4524 5212
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ 16-73840-1 0 4549 2162 0 4549 2162
- - - 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 16-73820-1 0 4536 5448 0 4536 5448
- - - 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล 16-73830-1 0 4548 2033 0 4548 2033
- - - 5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร 16-73810-1 0 4544 2204 0 4544 2204
- - - 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ 16-73850-1 0 4532 2477 0 4532 2477
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกวีศักดิ์ คูณค้ำ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
นายคำนวณ รอดขำ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Khamnuan Rodkham
Chief of Sisaket Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 16-73600-1 0 4561 2689 /0 4561 7657 0 4561 2689เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ 16-73601 0 4561 2689 , 045-617656 0 4561 2689
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอพยุห์ อำเภออยางชุมน้อย อำเภอวังหิน
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 16-76310-1 0 4566 3043 0 4566 3043
อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ 16-73620-1 0 4567 1657 0 4567 1657
อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย 16-73630-1 045-692350
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภอห้วยทับทัน
นางอรสา ทองบุญรอด  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Mrs.Orasa thongboonrod
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ 16-73900-4 0 4552 3072 0 4552 3072เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาเมืองอำนาจเจริญ 16-73905-8 0 4552 3074 0 4552 3074
อำเภออำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา 16-73910-1 0 4546 5289 0 4546 5289
อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน อำเภอพนา
นายพิพัฒน์ คำพูน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Mr.Phiphat compoon
Chief of Yasothon Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 16-73401 ต่อ 11 0 4571 2721 0 4571 2721เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร 16-73405-6 0 4571 2721
อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ 16-73410 0 4571 8189
อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย 16-74320 0 4579 9694
อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
 
นางสุชาดา โชนะโต  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Mrs.Suchada Chonato
Director of Regional Excise Office 4
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.-ว่าง-ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางจุไรรัตน์ เคนหาญนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นายวิทยา คุณาทร นิติกรชำนาญการพิเศษ
4.-ว่าง-นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5.นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัยนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ภายในสายตรงโทรสาร
16-74000-10 4222 2856/0 4232 069320-4222-2856
เมล์(E-mail): excise_pak4@mail.excise.go.th
 
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
1.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
2.สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
นางดรุณี จารุภูมิ
3.สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
4.สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
5.สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์
6.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
7.สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
นายชวการ มาฆะวงศ์
8.สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
9.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
10.สรรพสามิตพื้นที่เลย
นายรังสรรค์ จินตศิริ
11.สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางอจิรวดี สิทธิพิสัย
รักษาการในตำแหน่ง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ( - )
--
-
 
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
Mr.Tammarat Niammalai
Head of Information Technology Division
-
 
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
Mrs.Jurairat Kenharn
Head of Tax Collection Administration Division
-
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
 
นายวิทยา  คุณาทร
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
Mr.Wittaya Kunatorn
Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกิติภพ สำราญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Excise Technical Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายปราบปราม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
นางสุบรรณ์ รัตนพุทธคุณ
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Tax Audit Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Mr.Radtravud Mitprasan
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 16-74090-1 /16-74093-4 0 4222 1138 0 4222 1138เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี 16-74040-1 0 4222 3469 0 4222 3469
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี 16-74030 0 4233 1797 0 4233 1797
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ 16-74020 0 4228 2859 0 4228 2859
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ 16-74011 0 4227 8515 0 4227 8515
นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 16-74100/16-74103-4 0 4381 1521 0 4381 1521เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์ 16-74101 0 4381 5319 0 4381 5319
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ 16-74120 0 4386 1025 0 4386 1025
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี 16-74110 0 4388 1567 0 4388 1567
นางดรุณี จารุภูมิ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Mrs.Darunee Charupoom
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 16-74200 0 4325 8504-6 0 4325 8507เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น 16-74201 0 4325 8504-6/0 4325 8508 0 4325 8508
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ 16-74210-1 0 4331 1823 0 4331 1823
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง 16-74240-1 0 4343 1270 0 4343 1270
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 16-74220-1 0 4327 4993 0 4327 4993
- - - 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล 16-74230-1 0 4341 8227 0 4341 8227
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Level สนง.สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Ms.Naiyana Pisuthirat
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 16-74300 0 4251 1306 0 4251 1306เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม 0 4254 1401
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม 16-74321 0 4254 1401
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม 16-74311 0 4259 9601
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mrs.Wichumon Pinthong
Chief of Mahasarakam Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 16-74400 0 4372 5346-7 0 4372 5349เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม 16-74405 0 4372 5342-3 0 4372 5345
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ 16-74410 0 4377 0115-7 0 4377 0118
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Acting Sub Lt. Chakri Sirinusorn
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 16-74500 0 4261 1402 0 4261 4545เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร 16-74505 0 426 15139 0 426 15139
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี 16-74510 0 4269 1354 0 4269 1354
นายจิรวิวัฒน์ นิคม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Mr.Jeravevat Nicom
Chief of Sakon Nakhon Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 16-74900-1 0 4271 1165 0 4271 1165เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร 16-74904 .0 4271 4876 0 4271 1165
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส 16-74910-1 0 4279 1697 0 4279 1697
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 16-74920-1 0 4272 1218 0 4272 1218
นายชวการ มาฆะวงศ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Mr.Chawakarn Makawong
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 16-74701 0 4242 3232 0 4242 2825เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย 16-74700 0 4241 3284 0 4242 0231
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ 16-74710 0 4245 1090 0 4245 1090
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายไกรโชติ กาญจนสมบูรณ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelสนง.สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Dr.Charuspong Samarnbutr
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 16-74600-1/16-74603-4 0 4236 0943/0 4231 2902 0 4231 2902เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู 16-74603 0 4236 0944 0 4231 2902
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง 16-74610 0 4235 9249 0 4235 9249
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เลย
Mrs.Pawana Kiatchusak
Chief of Loei Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 16-74800 0 4281 2306 0 4281 1622เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย 16-74800 0 4281 1030 0 4281 1622
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาด่านซ้าย 16-74820 0 4289 2273 0 4289 2273
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง 16-74810 0 4284 1791 0 4284 1791
นายรังสรรค์ จินตศิริ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Mr.Rungsan Jintasiri
Chief of Buengkan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 16-74720-1 0 4249 1060 0 4249 1060เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 16-74723-4 0 4249 1060 0 4249 1060
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา 16-74730-1 0 4248 9612 0 4248 9612
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายปัณณทัต ใจทน  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mr.Pannatat Jaiton
Director of Regional Excise Office 5
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
-ว่าง-ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยงนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
4.นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
5.นายฐากร เกิดอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ภายในสายตรงโทรสาร
16-75000 053-243955 0 5324 9949
เมล์: excise_pak5@excise.go.th
 
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
1.สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
นางจินตนา ดิษเย็น
2.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
นายบุญธรรม เสาวดี
3.สรรพสามิตพื้นที่แพร่
นางนงลักษณ์ สมัครการ
4.สรรพสามิตพื้นที่น่าน

5.สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 

6.สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
7.สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
นายอำนาจ อริยจินดา
8.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
นายประพันธ์ สุขเข
9.สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
 
นายสมชาย เปี่ยมสุข  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
นายชาตรี สุขสิทธิ์
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายฐากร เกิดอินทร์
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นางสาวนิศารัตน์  กันทะวงศ์
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย   ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน มุณีกาญจน์
รักษาการในตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายคำรพ แก้วสีนวล
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายวีระชัย ศิริพานกุล
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที 5
นายสว่าง จิโน
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Mr.Wiruch Phongnaparux
Chief of Chiang Mai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 16-75100-1 0 5311 2393-5 0 5311 2393เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 16-75100-1 053-112392
อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 16-75150-1 053-455106
อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง 16-75140 053-382439
อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย 16-75110 053-491284
อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ต อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง
- - - 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 16-75120 053-311501
อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง
- - - 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด 16-75130 053-461544
อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต๋า อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอออมก๋อย
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายพรศักดิ์ นวลคำ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
นางจินตนา ดิษเย็น  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Mrs.Chintana Dityen
Chief of Lamphum Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 16-75200 0 5351 1039 0 5356 0706เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน 16-75201 053-511082
อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง 16-75211 053-981203
อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอเวียงหนองล่อง
นายบุญธรรม เสาวดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Mr.Boontham Saowadee
Chief of Phrea Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 16-75300-1 0 5451 1066 0 5451 1066เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ 16-75301 054-511248
อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย 16-75310-1 054-613131
อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น
นางนงลักษณ์ สมัครการ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Mrs.Nongluck Smarkarn
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 16-75500 0 5471 0117 0 5471 0302เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่่่่่าน 16-75500 054-710117
อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว 16-75520-1 054-791521
อำเภอปัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา 16-75510-1 054-621579
อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับ:โล่ห์-ทอง

ระดับ:โล่ห์-เงิน

ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
---สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์16-75700,16-757010 5541 77530 5541 1767เว็ปไซต์
--ได้รับรางวัล ปี 25611.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมือง16-75700,16-75701055-414251
-ได้รับรางวัล ปี 2562-2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด16-77511055-481829
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายนิรันดร์ ศรีการะเกตุ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับ:โล่ห์-ทอง

ระดับ:โล่ห์-เงิน

ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 16-75600 0 5361 2083 0 5361 3152 เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน 16-15601 053-612045
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 16-75610-1 053-683054
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 16-75900 0 5371 1329 0 5371 1329เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 16-75901 053-711409
อำเภอเชียงราย อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเทิง -ย้าย-สาขาเชียงของ 16-75910-1 053-796145
อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย 16-75920-1 053-734382
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 16-75930-1 053-782197
อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสมนึก พิงคะสัน
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
นายอำนาจ อริยจินดา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Mr.Amnat Ariyajinda
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 16-75400 0 5444 9538 0 5443 1515เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา 16-75400 054-449541
อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง 16-75410-1 054-429078
อำเภอปง อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูซาง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายประพันธ์ สุขเข  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Mr.Prapan Sukkhe
Chief of Lampang Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 16-75800 054-265057 เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง 16-75801 054-265125
อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอห้างฉัตร
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม 16-75820-1 054-369111
อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ
- - - 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ 16-75810-1 054-291041
อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม
ระดับชำนาญการพิเศษ
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Sub LT.Prayoot Settphirom
Director of Regional Excise Office 6
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายสามารถ พิมพ์หนูนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุนนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นางบุษรา ชินสงวนเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4.นายเล็ก แคล้วภัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ภายในสายตรงโทรสาร
16-76000-1 0 5525 8221 0 5528 2402
เมล์(E-mail): excise_pak6@mail.excise.go.th
 
นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
1.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
นายทวีป สอนชา
2.สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
นายเอกศักดิ์ เล็กมณี
3.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
นางสาววันดี โชคคีรี
4.สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ
5.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
 
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
6.สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
นายอำคา ยอดโพธิ์
7.สรรพสามิตพื้นที่ตาก
นางนวลอนงค์ คงคำ
8.สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
 
นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
นายณรงค์ ชูเวช
รักษาการในตำแหน่ง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ( - )
--
-
 
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายสามารถ พิมพ์หนู
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายเล็ก แคล้วภัย
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายประเทือง  เบ็ญพาด
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายชูเกียรติ เสริมวัฒนากุล
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสาวศุภกานต์ อินทรสูต
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Veetharin Sunthornnon
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 16-76500-1 0 5525 8228 0 5525 8900เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก 055-232006 055-232006
อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวังทอง 16-76510 055-228074 055-228074
อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ 16-76520 055-291486 055-291486
อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอขาติตระการ อำเภอพรหมพิราม
นายทวีป สอนชา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Mr.Taveep Sonchar
Chief of Phichit Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 16-76400 056-611025 0 5661 1025เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาเมืองพิจิตร 16-76401 056-616319
อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก อำเภอสามง่าม
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 16-75410 056-632897 056-632897
อำเภอบางมูลนาก อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง
นายเอกศักดิ์ เล็กมณี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Mr.Ekkasak Lekmanee
Chief of Sukhothai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย 16-76701 055-611422 0 5561 1024เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย 16-76700 055-611-24 055-611-24
อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาศรีสำโรง 16-76710-1 055-683021 055-683022
อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาสวรรคโลก 16-76720-1 055-644400 055-644400
อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย
นางสาววันดี โชคคีรี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Ms.Wandee Chockeeree
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร 16-76100-1 055-705015 0 5571 6257เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร 16-76105-6 055-716265
อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 16-76110-1 055-781993
อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี อำเภอปางศลาทอง
นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Ms.Subhawita Pholprasert
Chief of Phetchabun Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 16-76600 056-711448 0 5671 2185เว็ปไซต์
- ได้รับรางวัล ปี 2562 - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 16-76601 056-711448 056-712185
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน 16-76620-1 056-782000
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 16-76610-1 056-704855
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Ms.Sirigaet Praevanich
Chief of Nakhonsawan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 16-76300-1 056-803541-3 0 5622 8434เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ 16-76305-6 056-228143 056-228143
อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี 16-76320-1 056-264748 056-264748
อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า อำเภอพยุหะคีรี
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว 16-76310-1 056-274274 056-274274
อำเภอลาดยาว อำเภอชุมตาบง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเสรี มงคลทรง
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
นายอำคา ยอดโพธิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Mr.Amka Yodpho
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก 16-76200 055-511006 0 5551 1006เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาเมืองตาก 16-76201 055-511006 055-511006
อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด 16-76211 055-546199 055-546199
อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้งผาง
นางนวลอนงค์ คงคำ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Chief of Area Excise Uthaithani
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 16-76800 056-511587 0 5697 0278เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี 16-76800 056-511587 056-513160
อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร่ 16-5811 056-539551 056-539551
อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นางจิติธาดา ธนะโสภณ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Director of Regional Excise Office 7
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.-ว่าง-ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางสาวจันทร์สุดา วงษ์มาลัยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3.นายสิทธิชัย เพาะปลูกนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายดิลก เจียเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ
5.นางสาวบังอร แสงสว่างนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ภายในสายตรงโทรสาร
0 3425 4338 16-77000-1 0 3425 4338
เมล์: excise_pak7@mail.excise.go.th
 
นายไพรัช คุลิมา
1.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
2.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
3.สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร
4.สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรึขันธ์
นายยุคล กำเหนิดแขก
5.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
 
นายพีระชัย เวชชาภินันท์
6.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
นางสาววิไลพร เอื้อมอวยพร
7.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
8.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
9.สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นายพศุตม์ เจนไพจิตร์
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นางสาวบังอร แสงสว่าง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายสิทธิชัย เพาะปลูก
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายดิลก เจียเจริญ
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายคมวิช สุขพจน์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นางสาวจินดา คิมอยู่
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
นายรัชพล ธนัชญารณพร
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
นายไพรัช คุลิมา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Mr.Pairuch Kulima
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 77100-1 0 3425 8474 0 3425 8474เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 16-77100-1 034-258474
อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอตอนตูม อำเภอนครชัยศรี
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเอกรินทร์ ประไพกรเกียรติ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตนครปฐม 1
นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Mr.Sakesun Chaisuthivong
Chief of Nakhonpathom 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 77190-1 0 3432 2232-3 0 3443 2234เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 16-77190-1 034-322232-3
อำเภอสามพราน อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายวรพล ฉลองเดชาชาญ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตนครปฐม 2
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Wisit Wachirawiroon
Chief of Kanchanaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 16-77203-1 0 3456 4432 0 3456 4427เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรี 16-77200-1 034-564427
อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง 16-77210-1 034-613897
อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย 16-77220-1 034-581570
อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาสังขละบุรี 16-77230-1 034-595627
อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสุวิชชา ธนสีลังกูร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตกาญจนบุรี
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 16-77300-1 0 3261 1334 0 3261 1334เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 16-77300-1 032-601204
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน 16-77310-1 032-692081
อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพานน้อย
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 16-77320-1 032-511928
อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี
นายยุคล กำเหนิดแขก  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Mr.Yukon Kamnerdkhag
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 16-77500-1 0 3233 7180 0 3233 7180เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมืองราชบุรี 16-77500-1 032-337180
อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอวัดเพลง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาจอมบึง 16-77510-1 032-262352
อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 16-77520-1 032-211046
อำเภอบ้านโป้ง อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม
ระดับชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตราชบุรี
นายพีระชัย เวชชาภินันท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Mr.Perachai Wetchapinan
Chief of Phetchaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 16-77400-1 0 3242 4102 0 3242 5448เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี 16-77400-1 032-425448
อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอหนองหญ้าปล้อง
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ 16-77410-1 032-470751
อำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง
นางสาววิไลพร เอื้อมอวยพร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Ms.Wilaiporn Ueaouyporn
Chief of Samut Sakorn Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 16-77700 0 3441 1052 0 3441 2300เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 16-77700-1 034-426605
อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตสมุทรสาคร
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs.Monsarun Pholjerm
Chief of Samut Songkhram Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 16-76000-1 0 3441 1052 0 3441 2300เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 16-77600-1 034-716277
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Ms.Sumalee Siriaraya
Chief of Supanburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 16-77800-1 0 3553 5414 0 3553 5415เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี 16-77805-6 035-524207
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช 16-77810-1 035-515900
อำเภอบางนางบวช อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นางสุรีย์ ศรีสุข  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mrs.Suree Srisook
Director of Regional Excise Office 8
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1. -ว่าง-ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางพิกุล ถิ่นธารานักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นายสุธรรม สุริโยนิติกรชำนาญการพิเศษ
4.นางกอบแก้ว ช่องลมกรดนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
5.นายสุธรรม มีล่องนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ภายในสายตรงโทรสาร
16-78000-1 0 7728 4681 0 7728 4784
เมล์(E-mail): excise_pak8@excsie.go.th
 
นายสมยศ ซัง
1. สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
นายวศิน สีตลารมณ์
2.สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
3.สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
4.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
5.สรรพสามิตพื้นที่พังงา
 
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
6.สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์
7.สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางกอบแก้ว ช่องลมกรด
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางพิกุล ถิ่นธารา
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายสุธรรม มีล่อง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายนุกูล โพธิ์เพชร
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายสุธรรม สุริโย
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกระจ่าง หนูประสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นายอนุพงศ์ บัวเกตุ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
นางสาวชุติมา หน่อสกุล
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นายสมยศ ซัง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mr.Somyot Sang
Chief of Surat Thani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 16-78700 0 7727 2225 0 7727 2390เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี 16-78701 077-221156 077283976
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอยสัก อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 16-78710-1 077-420455 077-420455
อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 16-78721 077-315275 077-315275
อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอวิภาวดี
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 16-78730-1 077-364079 077-364079
อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอพระแสง
นายวศิน สีตลารมณ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Mr.Wasin Seetalarom
Chief of Phuket Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 16-78500-1 076-212281 0 7621 2281เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะทู้
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางละออง แสงเนตร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภูเก็ต
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Mr.Chairat Saedan
Chief of Krabi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 16-78100-1 0 7570 0180 0 7562 3669เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ 075-611280 075-611280
อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอปลายพระยา อำเภอเหนือคลอง อำเภออ่าวลึก
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม 16-78110-1 075-640049 075-640049
อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา อำเภอเขาพนม อำเภอลำทับ
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Mr.Apiluxsn Sugnoi
Chief of Ranong Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 16-78600-1 077-812242 0 7781 1164เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง 16-78600-1
อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี 16-78610-1 077-891747 077-891747
อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น
นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Mr.Krittipong Vejchanukrok
Chief of Phangnga Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา 16-78400-1 0 7642 4697 0 7646 0630เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา 076-414005 076-414005
อำเภอเมืองพังงา อำเภอเกาะยาว อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า 16-78410-1 076-424138 076-471337
อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอคุระบุรี
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Mr.Kritsaphas Siripitupoom
Chief of Nakhonsithammarat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 16-78300-1 0 7535 6152 0 7535 6171เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาเมืองนครศรีธรรมราช 16-78305-6 075-356562 075-356562
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอพระพรหม อำเภอพิปูน อำเภอลานสกา
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา 16-78310-1 075-521418 075-521418
อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำ อำเภอสิชล
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 16-78320-1 075-420662 075-420662
อำเภอทุ่งสง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอฉวาง อำเภอชะอวด อำเภอช้างกลาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอร่อนพิบูลย์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 16-78330-1 075517492
อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายณรงค์ จิตต์โสภณ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Mrs.Viyada Somboonvit
Chief of Chumphon Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 16-78200-1 077-512126 0 7751 1111เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร 16-78200-1 077-512127 077-512127
อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน 16-78210-1 077-541379 077-541379
อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอละแม อำเภอสวี
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
 
 
นายจรูญ ราชกิจจา  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mr.Jaroon Rajchakijja
Director of Regional Excise Office 9
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุลรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางศุภกานต์ ทองป้องนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวธนวรรณ ผดุงเดชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4.นายอนุพงศ์ นาคช่วยนิติกรชำนาญการพิเศษ
5.นายไตรรัตน์ ดีประเสริฐนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ภายในสายตรงโทรสาร
16-79000-10 7425 8781-40 7425 8780
เมล์(E-mail) : excise_pak9@excsie.go.th
 
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
1.สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง
2.สรรพสามิตพื้นที่สตูล
นางสารภี ลั่นซ้าย
3.สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
นางสาวจงกลนี บัวทอง
4.สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ
5.สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
 

6.สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
นายชนะ ณ ถลาง
7.สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
 
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล  ( - )
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
น.ส.ธนวรรณ ผดุงเดช
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางศุภกานต์ ทองป้อง
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายไตรรัตน์  ดีประเสริฐ
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายจำแลง บัวสงค์
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายอนุพงศ์  นาคช่วย
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวิมล ทองเสนอ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Excise Technical Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นางเกณิกา ฟูพงศ์ศิริพันธ์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Tax Audit Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนป้องกันและปราบปราม
นายสัมพันธ์ ศรีวิรัตน์
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Mr.Sresthaporn Sritipun
Chief of Songkhla Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 16-79601 0 7444 0098 0 7430 7048เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาเมืองสงขลา 16-79600-1 074-440098
อำเภอเมืองสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอจะนะ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาสะเดา 16-79620-1 074-411412
อำเภอสะเดา อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ 16-79610-1 074-252011
อำเภอหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอควนเนียง อำเภอนาหม่อน อำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรี รวมสมภพ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตสงขลา
นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Ms.Montira Saetung
Chief of Satun Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล 16-79700-1 0 7471 1077/ 0 7472 3018 /0 7471 1077 /0 7472 5073 0 7471 1077เว็ปไซต์
อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอมะนัง
นางสารภี ลั่นซ้าย  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Mrs.Sarapee Lansai
Chief of Trang Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 16-79100-1 0 7521 8218
0 7521 0789
0 7521 8218เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง 16-79105-6 075-219307
อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอห้วยยอด
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขากันตัง 16-79110-1 075-252521
อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว อำเภอสิเกา อำเภอหาดสำราญ
นางสาวจงกลนี บัวทอง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
Ms.Jongkolnee Bourtong
Chief of Phatthalung Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 16-79400-1 0 7461 3017 0 7461 3017เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง 16-79400-1 074-617391
อำเภอเมือพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด 16-79410-1 074-695625
อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน
นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Mr.Phanupong Sriket
Chief of Yala Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา 16-79500-1 0 7321 2009 0 7321 2712เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเมืองยะลา 16-79500-1 073-223099
อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปินัง อำเภอกาบัง อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สาขาเบตง 16-79510-1 073-235729
อำเภอเบตง
สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับ:โล่ห์-ทอง

ระดับ:โล่ห์-เงิน

ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 16-79300 0 7333 2853 0 7333 2853 เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ 16-79301 073-349041 0 733302853
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 อำเภอ 16-79310/16-79311 073-351176
นายชนะ ณ ถลาง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Mr.Chana na Thalang
Chief of Narathiwat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส 16-79200 0 7353 2734 0 7353 2735เว็ปไซต์
มี 3 สาขา
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส 16-79201 073-532734
อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ 16-79210-1 073-672054
อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหง-โกลก 16-79220-1 073-613043
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี
                กรม|ผู้บริหารภาค1-10|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2| สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ติชม ชี้แนะ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
» ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
» ออนไลน์วันนี้ 3 คน
» ออนไลน์เมื่อวานนี้ 20 คน