ผู้บริหารกรมสรรพสามิตonline  1ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
แนะนำผู้บริหารใหม่ |สภ.ที่ 1|สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|สถิติเยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ |ผู้บริหารเกษียณ
|ปีงบ 2561|ปีงบ 2562|ปีงบ 2563|ปีงบ 2564|ปีงบ 2565
พัฒนาระบบโดย นายวสันต์ เคนหาญ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สภ.ที่ 4
1.
 
 
นายลวรณ แสงสนิท  ( - )
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Mr.Lavaron Sangsnit
Director General
 
-กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551101-551106
 
2.
    
 
 
นายปิยกร อภิบาลศรี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต  ( - ) 
Mr.Piyakorn Apibalsri
Principal Advisor on Excise Tax Strategy
 
 
นายณัฐกร อุเทนสุต
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต   ( - )
Mr.Nutthakorn Utensute
Principal Advisor on Excise Control System Development
 
 
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี   ( - )
Dr.Tlbprdee Wattanakul
Principal Advisor on Tax Development and Administration
    
-สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
-กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 7
มติครม.วันที่ 23 ก.พ.2564
-สำนักแผนภาษี
-กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6
-สำนักกฎหมาย
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ 8
 
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551602-4 (หน้าห้อง)
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551701-4 (หน้าห้อง)
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551801-4 (หน้าห้อง)
 
3.
    
 
 
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต   ( - )
Mr.Vivatk Kawsakul
Deputy Director General
 
 
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต   ( - )
Mrs.Gytitada Dhanasobhon
Deputy Director General
 
 
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต   ( - )
Mr.Akkaruth Sandhyananda
Deputy Director General
 
 
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต   ( - )
Mrs.Siriporn Tsananuasakul
Deputy Director General
    
-สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
-กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
-สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
-กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
-สำนักบริหารการคลังและรายได้
-สำนักงานเลขานุการกรม
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551201-4
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551501-4(หน้าห้อง)
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551401-4(หน้าห้อง)
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 551301-4(หน้าห้อง)
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
4.
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
Ms.Parisa Youngmesook
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Internal Audi ,Senior Professional Level ( - )
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audi Office
 
 
นางสาวอวัสดา ประสมแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
Internal Audi ,Senior Professional Level ( - )
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audi Office
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
5.
 
 
นายอาคม อ่วมสำอางค์  ( - )
เลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
 
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 552001-3(หน้าห้อง)
 
 
 
นางนิรมล พวงพยอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
6.
 
 
นางสุชาดา โชนะโต  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Mrs.Suchada Chonato
Director of Finance and Revenue Management Bureau
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 511001-3(หน้าห้อง)
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
Finance, Expert Level
 
 
 
นางกนกภรณ์  อินไชย  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
Head of Accounting and Budget Management Division
 
 
นางวรรณศิริ ช่วงไชยยะ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการเบิกจ่าย
Head of Disbursement Management Division
 
 
 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารรายได้
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Head of Revenue and Electronic Processing Administration Division
 
 
 
นายนพดล ศิริวัฒนากร  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
Head of Duty Stamp Procurement and Management Division
 
 
นายชัยนาท ฉ่ำทรัพย์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ
Head of Supply Management Division
 
ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
Accounting and Budget Management Division
ส่วนบริหารการเบิกจ่าย
Disbursement Management Division
ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Revenue and Electronic Processing Administration Division
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
Duty Stamp Procurement and Management Division
ส่วนบริหารการพัสดุ
Supply Management Division
สายตรง /เบอร์ภายใน 511101-2 สายตรง /เบอร์ภายใน 511301 สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 511501สายตรง /เบอร์ภายใน 511601
 
สำนักบริหารการคลังและรายได้ ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางวิไลลักษ์ เตือนใจตน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นางสาวกิตติวรรณ บุญอุไร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
 
 
นางศิริกูล จงจัดกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นางวิภาวดี สาริการินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นายวีระ วาณิกบุตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Supply Analyst, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau
 
 
นางมานิต บุญอินทร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายบริหารรายได้ ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ สำนักบริหารการคลังและรายได้
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
7.
 
 
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Mr.Pongsit Sumotayakul
Director of Human Resource Management Bureau
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 542001-3(หน้าห้อง)
 
 
 
นายจตุพร คฤหบดี  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau Technical Expert
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 542011-13
 
 
 
นายสนธยา ชื่นพระแสง  ( - )
ผู้อำนวนการส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
Head Of Manpower and Work System Division
 
 
นางสาวอัญชสา  เล็กสรรเสริญ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Head Of Recruitment,Placement,and Appointment Division
 
 
นางสาวปาณิสรา เกษรบัว  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Administration Technical Service Division
 
 
ผู้อำนวยการส่วนวินัยและจริยธรรม
Head of Discipline and Ethics Division
 
 
 
นายคติ  อาภากุลอนุ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Development Innovation Division
 
 
นางฉันทนา สมกุล  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม
Head Of Traing Administration Division
ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
Manpower and Work System Division
ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Recruitment,Placement,and Appointment Division
ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Administration Technical Service Division
ส่วนวินัยและจริยธรรม
Discipline and Ethics Division
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development Innovation Division
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม
Traing Administration Division
สายตรง /เบอร์ภายใน 542201สายตรง /เบอร์ภายใน 542301สายตรง /เบอร์ภายใน 542401สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 542701สายตรง /เบอร์ภายใน 542601
 
สำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
 
 
นายสาโรจน์ ชินโคตร
Ms.Parisa Youngmesook
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level ( - )
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
นายเดชากร เดชนุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นางสาวชลิตา ผ่องอักษร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นางสาวอรกานต์ แสงมณี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau
 
 
นายลีญวัตร สุวรรณโณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level  ( - )
ฝ่ายวางแผนและบริหารกำลังคน ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Manpower and Work System Division Human Resource Management Bureau
 
 
นางสาวธมน เหลืองอร่าม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายฝึกอบรม 1 ส่วนบริหารงานฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
นางสาวดวงดาว มณฑาทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level  ( - )
ฝ่ายวิชาการทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล/สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
นางวรินทร งามทรัพย์เกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level  ( - )
ฝ่ายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
8.
 
 
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร  ( - )
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Dr.Charuspong Samarnbutr
Director of Information Technology Center
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
 
สายตรง 022437273/เบอร์ภายใน 65101-03
 
 
 
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
Computer Technical Officer, Expert Level
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 65106-7
 
 
 
นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
Head of Information Policy and Management Division
 
 
 
นายสุดใจ พรมพล  ( - )
ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
Mr.Sudjai Prompol
Head of Information and Services Division
 
 
 
นายทินกร อ่องแสงคุณ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
Head of System Development Division
 
 
 
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ  ( - )
หัวหน้างาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อาวุโส
Head of Computer and Network Management Division
ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
Information Policy and Management Division
ส่วนสารสนเทศและบริการ
Information and Services Division
ส่วนพัฒนาระบบงาน
System Development Devision
ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Management Division
สายตรง 026686398/เบอร์ภายใน 64201สายตรง 022436115/เบอร์ภายใน 64401-2สายตรง 022448278/เบอร์ภายใน 64301-2สายตรง 022417057/เบอร์ภายใน 63501-3
 
ศูนย์สารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางนริศรา อังกาพย์
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level ( - )
ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
9.
 
 
นายวรพจน์  ด้วงพิบูลย์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Director of Legal Affairs Bureau
สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 541001
 
 
 
 
นายประพฤกษ์ ชมภู่  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
Litigation Technical Expert
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 541011
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
 
 
 
 
นางสาวสุดารัตน์ วุฒิเศรษฐไพบูลย์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนกฏหมายและระเบียบ
Head of Laws and Regulations Division
 
 
นางสาวอภิญญาพร หมั่นตรวจ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนคดี
Head of Litigation Division
 
 
นายประพันธ์ คงเอียด  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์
Legal Officer, Senior Professional Level
 
 
ผู้อำนวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
Chief of the Direction Devision
ส่วนกฏหมายและระเบียบ
Laws and Regulations Division
ส่วนคดี
Litigation Division
ส่วนอุทธรณ์
Appeals Division
ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
Exhibits Examination and Handling Division
สายตรง /เบอร์ภายใน 541201 สายตรง /เบอร์ภายใน 541301 สายตรง /เบอร์ภายใน 541401สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
สำนักกฏหมาย ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสุคนธ์  ชาญชลยุทธ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 ( - )
สำนักกฏหมาย
Legal Affairs Bureau
 
 
นายพิสิฏฐ์ พันหอม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Legal Officer, Senior Professional Level ( - )
ส่วนคดี สำนักกฎหมาย
 
 
นายณัฐพล พรหมสิงห์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนอุทธรณ์ สำนักกฎหมาย
 
 
นางสาวณัฏฐนันท์ วันไชยธนวงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level ( - )
ส่วนกฎหมายและระเบียบ สำนักกฎหมาย
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau
10.
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Acting Sub Lt. Yongyut Phoomiprathe
Director of Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 595111-13
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
Audit Tax, Expert Level
 
 
นายดุลยพล  จูฑะพล  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
Litigation Excise Audi Expert
 
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 595211
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Direction Division
 
 
นายบรรหาร ศิริศักดิ์  ( - )
หัวหน้างานสื่อสาร
Head of Communications Services Section
 
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
Chief of the Direction Division
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Services Section
2.ฝ่ายสื่อสาร
Communications Services Section
3.ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
Control System Prevention and Suppression
สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง -/เบอร์ภายใน 591111-16 สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
แนะนำหน่วยงาน 
4.ส่วนป้องกันและปราบปราม 1
Prevention and Suppression Division 1
สายตรง /เบอร์ภายใน 593111-12
 
 
นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์  ( - )
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม1
Head of Prevention and Suppression Section 1
 
 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 2
Head of Prevention and Suppression Section 2
 
 
นางสาวอภิชญา เทพเสนา  ( - )
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 3
Head of Prevention and Suppression Section 3
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
4.1 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 1
Prevention and Suppression Section 1
4.2 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 2
Prevention and Suppression Section 2
4.3 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 3
Prevention and Suppression Section 3
สายตรง /เบอร์ภายใน 593131 สายตรง /เบอร์ภายใน  สายตรง /เบอร์ภายใน 592191
 
 
นายวีระคม ฐาปนสมบูรณ์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 2
Director of Prevention and Suppression Division 2
แนะนำหน่วยงาน 
5.ส่วนป้องกันและปราบปราม 2
Prevention and Suppression Division 2
สายตรง /เบอร์ภายใน 593211-12
 
 
นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
 
 
นายเอกรินทร์ เกิดทอง  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
 
 
นายวีระ บุญช่วย  ( - )
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
5.1 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 4
Prevention and Suppression Section 4
5.2 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 5
Prevention and Suppression Section 5
5.3 ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 6
Prevention and Suppression Section 6
สายตรง /เบอร์ภายใน 593181 สายตรง /เบอร์ภายใน 592151 สายตรง /เบอร์ภายใน 592171
 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
นายอิสรา สถิตยุทธการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 2 ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
 
 
นายมงคล สุตโต
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
 
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Tax Collection Standards and Development 1 Bureau
11.
 
 
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Sub LT.Prayoot Settphirom
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 521001-4
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Expert
แนะนำหน่วยงาน 
 
 
 
นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 1
Head of Tax Collection Standards and Development Division 1
 
 
นายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Head of Tax Collection Standards and Development Division 2
 
 
ส่วนมาตรฐานการ จัดเก็บภาษี 3
Chief of the Direction Division
 
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สุรา/เบียร์/เอทานอล
Tax Collection Standards and Development Division 1 (Liquor,Beer,and Ethanol)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ยาสูบ/ไพ่
Tax Collection Standards and Development Division 2 (Tobacco,Playing Cards)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
เครื่องดื่ม แก้ว พรม เครื่องสำอาง สนามแข่งม้า
สถานอาบน้ำ หรือ อบตัวและนวด ไนต์คลับและดิสโก้เธค กิจการโทรคมนาคม และสินค้า บริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น
Tax Collection Standards and Development Division 3 (Beverage,Crystal,Carpet,Cosmetics,Horse Racecourse,Massage Parlog,Nightclub and Discotheque,Telecomunication,and any Additional Goods or Services)
สายตรง /เบอร์ภายใน 521201สายตรง /เบอร์ภายใน 521301สายตรง /เบอร์ภายใน 
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
นางรัตนา จันทร์เที่ยง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
 
นายคมกริช เนตรหิน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
สำนักมาตรฐาน และการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
 
 
นางสาวศุภรดา ทองอ่อน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau
12.
 
 
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Dr.Chonlathan Visaruthvong
Director of Excise Tax Administration Standaeds and Development 2 Bureau
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 522001-9
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
Excise Technical Expert
แนะนำหน่วยงาน 
 
 
 
นางสุภา  เอี่ยมโอภาส  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1
Head of Tax Collection Standards and Development Division 1
 
 
-ว่าง-  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Head of Tax Collection Standards and Development Division 2
 
 
นายวัฒนา  กิจงาม  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3
Head of Tax Collection Standards and Development Division 3
 
 
นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
Head of Tax Collection Standards and Development Division 4
แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน  แนะนำหน่วยงาน 
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
Tax Collection Standards and Development Division 1 (Oil and Oil Products)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โซเว้นท์และกองทุน
Tax Collection Standards and Development Division 2 (Hydrocarbon Solvent)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
รถยนต์/รถจักรยานยนต์
Tax Collection Standards and Development Division 3 (Car and Motorcycle)
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
เครื่องไฟฟ้า/แบตเตอรี่/สนามกอล์ฟ
สารโอโซน และสินค้าอื่นๆ
Tax Collection Standards and Development Division 4 (Electric Appliance,Battery,Golf Course,Ozone Depleting Substance and Other Goods)
สายตรง /เบอร์ภายใน 522201สายตรง /เบอร์ภายใน 522301สายตรง /เบอร์ภายใน 522401สายตรง /เบอร์ภายใน 522501
  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ระดับชำนาญการพิเศษ
  
 
 
นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์
Ms.Nonumar Suebwongpat
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี(ชำนาญการพิเศษ)
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2 Bureau
 
 
นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development Division 1/Bureau of Tax Collection Standard and Development 2 Bureau
 
 
นายอรรถกร บุรังกูร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ฝ่ายมาตรฐานการกำหนดมูลค่า ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
 
 
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development Division 2/Bureau of Tax Collection Standard and Development 2 Bureau
สำนักแผนภาษี
Tax Planning Bureau
13.
 
 
ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Direction of Tax Planning Bureau
 
สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ำชอง  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert
 
สายตรง -/เบอร์ภายใน 535201-03
 
 
 
 
นางสาวพรพรรณ ชีววุฒิพงศ์  ( - )
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
้Head of General Service Section
 
 
นายภูดิศ จันทน์ขาว  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
Head of Tax Structure Development Division
 
 
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาแผนภาษี
Chief of the Direction Devision
 
 
นางสาวณัฏฐิญา มีสูงเนิน  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
Head of Strategic Planning and Development Division
 
 
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
Chief of the Direction Devision
 
 
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมภาษีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Head of International cooperation and Innovation Tax Division
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Service Section
2.ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
Tax Structure Development Division
3.ส่วนพัฒนาแผนภาษี
Development Tax Planning Division
4.ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
Strategic Planning and Development Division
5.ส่วนติดตามและประเมินผล
Monitoring and Evaluation Division
6.ส่วนนวัตกรรมภาษีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
International cooperation and Innovation Tax Division
สายตรง /เบอร์ภายใน 535301-06สายตรง /เบอร์ภายใน 535501 สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 535601สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง -/เบอร์ภายใน 535401
 
 
นายพิชัย ชลวิหารพันธ์
นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนพัฒนาแผนภาษี สำนักแผนภาษี
 
 
นางสาวชัชฎาภรณ์ สมบัติศรีเจริญ
นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนพัฒนาแผนภาษี สำนักแผนภาษี
 
 
นายก้องกิดากร อาภรณ์สุวรรณ
นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนภาษี
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office
14.
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Director of Technical Development and Audit Office
 
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
 
 
นายสุเวช พงษาพันธ์  ( - )
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
Mr.Suwet Pongsaphan
Engineer, Senior Professional Level
 
 
นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์   ( - )
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
Mr.Panumas Mutthanuwat
Engineer, Senior Professional Level
 
 
นายธีระชัย สมานทรัพย์  ( - )
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
Engineer,Senior Professional Level
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Audit Division
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
Design Standards Division
ส่วนควบคุมโรงงาน
Factory Monitoring Division
สายตรง /เบอร์ภายใน 582501-12สายตรง /เบอร์ภายใน 582301-8สายตรง /เบอร์ภายใน 582401-10
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibits Analysis Office
15.
 
 
นายณรงค์  ศิริบำรุงวงศ์  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า
Head of Laboratory Analysis Division 2
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 581101-3
 
 
 
 
นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 1
Head of Laboratory Analysis Division 1
 
 
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 2
Chief of the Direction Devision
 
 
ว่าที่ร้อยตรี นราเศรษฐ์ นิรัดิศะยะกุล  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 3
Head of Laboratory Analysis Division 3
ส่วนวิเคราะห์ 1
Laboratory Analysis Division 1
ส่วนวิเคราะห์ 2
Laboratory Analysis Division 2
ส่วนวิเคราะห์ 3
Laboratory Analysis Division 3
สายตรง -/เบอร์ภายใน 581301-13สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง -/เบอร์ภายใน 54351
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Scientist, Senior Professional Level  ( - )
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
 
 
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกำจร
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Scientist, Senior Professional Level  ( - )
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
 
 
นายทรงชัย มรกตจินดา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญพิเศษ
Scientist, Senior Professional Level  ( - )
กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development
16.
 
 
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Management System Development Group
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development
 
สายตรง -/เบอร์ภายใน -
 
 
 
นางสาวอ้อมฤทัย อองสาคร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level ( - )
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Management System Development Group
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
17.
 
 
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Direction Devision
 
 
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี1
 
 
นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี2
 
 
นางสาวพรวิไล มีเนตร  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี3
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Service Section
2.ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1
-
3.ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 2
-
4.ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 3
-
สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 533201 สายตรง /เบอร์ภายใน 533301สายตรง /เบอร์ภายใน 533401
 
 
นางสาวนันทกานต์ วิสาลวัธน์
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 3
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
 
นางสาวจารุภา อุดมพันธุ์
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 2
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
 
นางกรรณิกา ลิลิตธรรม
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 2
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
 
นางสาวพรพิมล จึงจินต์เจริญ
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 3
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
 
นางอุบลรัตน์ ธาดาพิทยา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 3
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
 
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
 
 
นางวีรนุช ดำรงค์นาวิน
ระดับชำนาญการพิเศษ
 ( - )
ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 2
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
18.
 
 
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์  ( - )
ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาราคาภาษีสรรพสามิต
Dr.Bunchrn Songsamphant
Director of Tax Price Monitoring and Standard Development Division
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
 
สายตรง /เบอร์ภายใน 534001-3
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Direction Devision
 
 
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์  ( - )
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
 
 
นายวิกรม สมิตเวช  ( - )
ผู้อำนวยการส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์  ( - )
ผู้อำนวยการส่่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอื่นๆ และสถานบริการ
Mr.Pramode Sumukkalanulock
1.ฝ่ายอำนวยการ
General Service Section
2.ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
-
3.ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสิ่งแวดล้อม
-
4.ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอื่นๆและสถานบริการ
-
สายตรง /เบอร์ภายใน สายตรง /เบอร์ภายใน 534201 สายตรง /เบอร์ภายใน 534301สายตรง /เบอร์ภายใน 534401
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2| สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่1-10
     
 
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Mrs.Chananun Vanairlock
Director of Regional Excise Office 1-
 
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mr.Lanong Kaewsrichuang
Director of Regional Excise Office 2-
 
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mr.Pradith Chanchonyoot
Director of Regional Excise Office 3
 
นายฉลอง นิ่มเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Mr.Chalong Nimniam
Director of Regional Excise Office 4
 
นายปัณณทัต ใจทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mr.Pannatat Jaiton
Director of Regional Excise Office 5
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
     
 
นายอนิรุต หนูหน่าย
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Mr.Anirut Nunai
Director of Regional Excise Office 6
 
นางสุรีย์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mrs.Suree Srisook
Director of Regional Excise Office 7
 
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mr.Praphan Rattanadilokna Phuket
Director of Regional Excise Office 8
 
นายจรูญ ราชกิจจา
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Mr.Jaroon Rajchakijja
Director of Regional Excise Office 9
 
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Director of Regional Excise Office 10
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
Director of Regional Excise Office 10
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวสุขุมา ศรีครามนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4.นางวารุณี ศรีละไมนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5.นายสุริยะ พุ่มน้อยนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6.นายฑชพล พิศลยบุตรนิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ภายในสายตรงโทรสาร
701001-30 2158 0126-80 2158 0130
เมล์(E-mail):excise_pak10@mail.excise.go.th
 
นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท
1.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
นางสาวรัชฎา  วานิชกร
2.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
3.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
4.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
5.สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางสาวสุขุมา ศรีคราม
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางวารุณี ศรีละไม
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายสุริยะ พุ่มน้อย
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายฑชพล พิศลยบุตร
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริษา ยังมีสุข
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
Ms.Praiya Artlert
-
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราบ
นายธิติ ตันสกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Excise Technical Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสุวิทย์ แพเรืองทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Professional Level
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 10
นายวัชระ เมียนโอ
รักษาการในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Professional Level
ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office
701101-3 0 2880 8890 -เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 15 เขตได้แก่ 1.เขตทวีวัฒนา 2.เขตตลิ่งชัน 3.เขตหนองแขม 4.เขตบางแค 5.เขตภาษีเจริญ 6.เขตบางบอน 7.เขตบางขุนเทียน 8.เขตจอมทอง 9.เขตราษฎร์บูรณะ 10.เขตทุ่งครุ 11.เขตบางพลัด 12.เขตบางกอกน้อย 13.เขตบางกอกใหญ่ 14.เขตคลองสาน 15.เขตธนบุรี
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวณฤดี งามพิศ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.กทม.1
นางสาวรัชฎา  วานิชกร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok2 Area Excise Office
701201-3 0 2675 7494-8 0 2675 7503เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 8 เขตได้แก่ 1.เขตพระนคร 2.เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย 3.เขตสัมพันธวงศ์ 4.เขตปทุมวัน 5.เขตบางคอแหลม 6.เขตบางรัก 7.เขตยานนาวา 8.เขตสาทร
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเสฎฐพัฒน์ รัตนวารินทร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Dr.BunChon Songsamphant
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- 2563 - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok3 Area Excise Office
701301-3 0 224 5600-9 0 2668 6603เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 9 เขตได้แก่ 1.เขตบางซื่อ 2.เขตดุสิต 3.เขตพญาไทย 4.เขตห้วยขวาง 5.เขตวัฒนา 6.เขตคลองเตย 7.เขตพระโขนง 8.เขตราชเทวี 9.เขตดินแดง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวครองจิต เขียวเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นายสาธิต ปิ่นรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Mr.Satit Pinrat
Chief of Bangkok4 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok4 Area Excise Office
701401-3 0 2273 8234-8 0 2273 8236เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 7 เขตได้แก่ 1.เขตบางนา 2.เขตสวนหลวง 3.เขตลาดพร้าว 4.เขตวันทองหลาง 5.เขตบางกะปิ 6.เขตจตุจักร 7.เขตประเวศ
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
 
ชำนาญการพิเศษ
General
 
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 พื้นที่กำกับดูแล 11 เขต 701501-3 0 2576 1721-5 0 2576 1727เว็ปไซต์
พื้นที่กำกับดูแล 11 เขตได้แก่ 1.เขตดอนเมือง 2.เขตสายไหม 3.เขตบางเขน 4.เขตบึงกุ่ม 5.เขตคันนายาว 6.เขตสะพานสูง 7.เขตคลองสามวา 8.เขตมีนบุรี 9.เขตลาดกระบัง 10.เขตหนองจอก 11.เขตหลักสี่
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางขณิฎฐา อินทรอิ่ม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
                กรม| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นางชนานันต์ วันแอเลาะ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Mrs.Chananun Vanairlock
Director of Regional Excise Office 1
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางจันทิมา เถื่อนเจริญนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นายสมชาย ศรีประทุมรักษ์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายสันติ ชื่นชมนิติกรชำนาญการพิเศษ
5.นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6.นางสาววชิราภรณ์ ขยันนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
ภายในสายตรงโทรสาร
71001-30 2525 4813 /0 2525 4811-20 2525 4813 /0 2525 4810
เมล์(E-mail): excise_pak1@mail.excise.go.th
 
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
1.สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
ดร.นิตยา โสรีกุล
2.สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
นายทวีป สอนชา
3.สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
4.สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
5.สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
 
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง
6.สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์
7.สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
8.สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
ดร.จิรวิวัฒน์ นิคม
9.สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
นางนวลอนงค์ คงคำ
10.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางสาววชิราภรณ์ ขยัน
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางจันทิมา  เถื่อนเจริญ
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายปรีชา น้อยพ่วง
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายสันติ ชื่นชม
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายประสงค์ จำนงค์ทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 1
-
นางรัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันแบะปราบปราม สภ.ที่ 1
-
นายสมชาย ตุลา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Senior Professional Level
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 1
-
นางสาวรฐา รัฐกิจตรีกูล
นิติกรชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Senior Professional Level
ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Mr.Supanit Swetwathana
Chief of Area Excise Chainat
สท.ชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักบริหารการคลังและรายได้ อีกหน้าที่หนึ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 712001-2 0 5641 6390 0 5641 6390เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท 712101-2 0 5641 4959 0 5641 4959
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา 712201-2 0 5645 2274 0 5645 2274
ดร.นิตยา โสรีกุล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Dr.Nitaya Soreekul
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี 711001-3 0 2589 7682 0 2580 0719เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาเมืองนนทบุรี 711101-2 0 2596 931/0 2580 2003 0 2591 6931
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่ 711201-2 0 2595 0680 0 2595 0680
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางนันทรัต เตปันวงศ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-
-
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
-
นางสาวณัฐศลี โสรีกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-
-
หัวหน้าสาขาเมืองนนทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
-
นายทวีป สอนชา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Mr.Taveep Sonchar
Chief of Pathumthani 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 713101-3 0 2567 5859 /0 2567 5860-1 0 2567 6983/ 0 2567 7002เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวประภา โตจาด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-
-
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
-
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 71301-3 0 2529 5666-7 0 2529 5734เว็ปไซต์
มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
1.อำเภอคลองหลวง 2.อำเภอธัญบุรี 3.อำเภอลำลูกกา 4.อำเภอหนองเสือ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เรือง สุขสำราญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Mr.Permsak Kongpermpool
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1 71401-2 0 3524 2678 0 3524 2680เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายวันชัย สมัครการ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
-
นางวิชชุมนตร์ ปิ่นทอง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
Mrs.Wichumon Pinthong
Chief of Ayutthaya 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2 714201-3 0 3578 2603 0 3578 2604เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสุรชาติ เพียรการค้า
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 2
-
นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Chief of Lopburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 715001-2 0 3642 4801 0 3642 4743เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 714101-2 0 3642 4701 0 3642 4832
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง 715201-2 0 3644 2465 0 3644 2465
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 715301-2 0 3642 6389 0 3642 6389
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายอนันตสิทธิ์ มีสอาด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี
-
นางสาวนันทพร ชื่อวาริน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ลพบุรี
-
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Ms.Kittiwan Tawat
Chief of Saraburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 716001-3 0 3639 1478/0 3639 1479 0 3639 1480
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี 716101-2 0 3621 1631 03621 1631เว็ปไซต์
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาแก่งคอย 716201-2 0 3624 7252 0 3624 7252
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี สาขาหนองแค 716301-2 0 3638 9850 0 3638 9850
ดร.จิรวิวัฒน์ นิคม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Dr.Jeravevat Nicom
Chief of Singburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี 717001-2 0 3650 7156 0 3650 7157เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางดวงจันทร์ เกษมลาภ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สิงห์บุรี
-
นางนวลอนงค์ คงคำ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Chief of Angthong Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 718001-3 0 3561 1572 0 3561 1572เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
                กรม|สภ.ที่ 1|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายละนอง แก้วศรีช่วง  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Mr.Lanong Kaewsrichuang
Director of Regional Excise Office 2
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมรนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายสุชิน พุ่มพ่วงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3.นายสุทธิพงษ์ เอื้องศักดิ์สุภานักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายนิคม เหล็กศิรินักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ
5.นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณนิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ภายในสายตรงโทรสาร
720001-20 3878 3511 0 3878 4498-90 3827 3074
เมล์: excise_pak2@mail.excise.go.th
 
นายรังสรรค์ จินตศิริ
1.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
2.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
3.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
นายบุญธรรม เสาวดี
4.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
นายเดชา บุญอินท์
5.สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
6.สรรพสามิตพื้นที่ตราด
 
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
7.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
นายพานิช หมู่ศิริ
8.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
นายพยุง บุญสมสุวรรณ
9.สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นางสาวปัทมา ศรีสุข
10.สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
นางสุพัตรา เพชรดี
11.สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
นายสุดใจ คนทัตย์
11.สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
 
นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
นายสุชิน พุ่มพ่วง
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางสุภาพร วัฒนเจริญ
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายสุทธิพงษ์ เอื้อศักดิ์สุภา
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายนิคม เหล็กศิริ
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นางทรงรัตน์ วงษ์สุวรรณ
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา ชวลิตธำรง
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
นายอนันต์ วงศ์ซิ้ม
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 2
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
นายอาทิตย์ บุญชัย
นิติกรชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Senior Professional Level
ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
นายรังสรรค์ จินตศิริ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Mr.Rungsan Jintasiri
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 721101-3 0 3827 8700-3 0 3826 0977เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายนพดล พิพัฒน์นภาพร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
Ms.Sirigaet Praevanich
Chief of Chonburi 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 721201-3 0 3832 7361-5 0 3832 3528เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเอกสิทธิ์ เพ็ชรสันทัด
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
Ms.Suppawan Opapaiboon
Chief of Rayong1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 727101-3 0 3869 4069-71 0 3869 4069เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายบุญลือ นาควิจิตร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1
นายบุญธรรม เสาวดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Mr.Boontham Saowadee
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 727201-3 0 3896 8791-2 0 3869 8793เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายประเสริฐ วัฒนเจริญ
ระดับชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีระยอง 2
นายเดชา บุญอินท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 722001-2 0 3931 1102 0 3931 4769เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี 722101-2 Tel. 0 3931 1102 0 3931 4769
อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม 722301-2 0 3949 1115 0 3949 1115
อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน 722201-2 0 3944 7186 0 3944 7186
อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์ สิมสินธุ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี
นายกุศล ไพรงาม
นักวิชาการสรรพสามิตขำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Ms.Saowanee Marlaiphong
Chief of Trat Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 724001-2 0 395 4060 0 3951 1253-4 เว็ปไซต์
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด 724101-2 0 3951 1253-4 0 3951 1253-4
อำเภอเมืองตราด อำเภอเกาะกูด และอำเภอคลองใหญ่
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง 724201-2 0 3954 6322 0 3954 6323
อำเภอเขาสมิง อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอบ่อไร่
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายปพณพัชร์ ทองเกิด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ตราด
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Mr.Sresthaporn Sritipun
Chief of Samutprakan 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 728101-3 0 2388 0500 0 2395 4500เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางวรรณา พรมพล
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
นายพานิช หมู่ศิริ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Mr.Panich Moosiri
Chief of Samutprakan 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 728201-3 0 2317 1203-5 0 2317 1202เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสุดา เนียรมงคล
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
นายพยุง บุญสมสุวรรณ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mr.Payoong Boonsomuswan
Chief of Chachoengsao Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 723001-3 0 3851 1149 0 3851 1149เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาเมืองฉะเชิงเทรา 723101-2 03851 1149 0 3851 1149
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 723201-2 0 3855 3795 0 3855 3795
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายอิทธิพงษ์ รุ่งโรจน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราหัวหน้าสรรพสามิตพื้นทีฉะเชิงเทรา สาขาเมืองฉะเชิงเทรา
นางผุสดี จงไกรจักร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
นางสาวปัทมา ศรีสุข  ( - )
สรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี
Ms.Patama Srisuk
Chief of Prachinburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี 726001-3 0 3745 4052-3 0 3745 4053เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี 726101-2 0 3745 4112 0 3745 4112
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 726201-2 0 3728 0351 0 3728 0351
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายมนูญ ประสิทธิศาสตร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี
นายอุดร มาศิริ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขาเมืองปราจีนบุรี
นางสุพัตรา เพชรดี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Mrs.Supattra Petchdee
Chief of Nakhon Nayok Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก 725001-3 0 3731 1256 0 3731 1442เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาววาสนา แป้นอาทิตย์
นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
นายสุดใจ คนทัตย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Mr.Soodjai Konthut
Chief of Sakaeo Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว 729001-2 0 3742 5004 0 3742 5005เว็ปไซต์
- - - 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาเมืองสระแก้ว 729101-2 0 3742 5357 0 3742 5357
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 729201-2 0 3723 3319 0 3723 3319
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวชวรัสย์ รูปโฉม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สระแก้ว
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Mr.Pradith Chanchonyoot
Director of Regional Excise Office 3
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นายสิทธิชัย เพาะปลูกนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางสมควร แสนสุขนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นางถอฟ้า ลิ่มประยูร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายธนากร โพธิโตนิติกรชำนาญการพิเศษ
5.นายพูนรัตน์ กัปตันนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6.นายวัลลภ อุทุมพันธ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
7.นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
8.นางสาวเกษร จาระนัยนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
9.นางสาวปริศนา พรรณรัตน์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ภายในสายตรงโทรสาร
730001-30 4423 0720 , 0 4425 6761 , 0 4423 0100 , 0 4425 9246 Fax : 0 4423 04250 4423 0425
เมล์(E-mail): excise_pak3@mail.excise.go.th
 
นายพิพัฒน์ คำพูน
1.สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
นางสาวบุศรา ทองโผ
2.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
3.สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์
4.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
นางสาวสำรวย ระษารักษ์
5.สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
 
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
6.สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
นายคำนวณ รอดขำ
7.สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
นางอรสา ทองบุญรอด
8.สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
นายพิน  แสงจันทร์
9.สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นายวัลลภ อุทุมพันธ์
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นางถอฟ้า ลิ่มประยูร
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นางสมควร  แสนสุข
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายธนากร โพธิโต
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกษร จาระนัย
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
นางสาวปริศนา พรรณรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
นายไชยรัตน์ ชื่นใจฉ่ำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
-Senior Professional Level
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 3
นางสาวลักษมี ศรีภาค์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
--
ส่วนกฎหมาย สภ.ที่่ 3
นายพิพัฒน์ คำพูน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Mr.Phiphat compoon
Chief of Nakhonratchasima Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 731001-2 0 4424 7626 , 0 4424 2081 0 4424 7626 ต่อ 208เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา 731101-2 0 4426 0056 0 4426 0056
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย 731201-2 0 4449 1401 0 4449 1401
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง 731301-2 0 4439 7356 0 4439 7356
- - 2563 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 731401-2 0 4446 1023 0 4446 2787
- - 2563 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย 731501-2 0 4447 1897 0 4447 1897
- - 2563 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว 731601-2 0 4498 6026 0 4498 6026
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสถิตย์ อินทร์จำนงค์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
นางสาวสุนันทา ผาแสง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา
นางสาวบุศรา ทองโผ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Ms.Budsara Thongpo
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 732001-3 0 4481 1799 / 0 4481 1908 0 4481 1799เว็ปไซต์
- - - 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมือง 732101-2 0 4482 2403 0 4482 2403
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาจัตุรัส 732201-2 0 4485 1733 0 4485 1733
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาภูเขียว 732301-2 0 4486 2111 0 4486 2111
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมพร ทาทิพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ชัยภูมิ
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr.Suvanchai Viravattanadej
Chief of Roi Et Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 735001-2 0 4351 1330 0 4351 9963เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด 735101-2 0 4351 9975
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 735201-2 0 4357 1288
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ 735301-2 0 4358 0796
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ 735401-2 0 4359 9371
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางเรณู มีสอาด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ร้อยเอ็ด
นายสากล ภักดีพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสาขาเมืองร้อยเอ็ด สท.ร้อยเอ็ด
นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Mrs.Malai Danmongkhonthip
Chief of Buriram Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 733001-3 0 4461 1076 0 4460 1109เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ 733101-2 0 4460 2093 0 4460 2093
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขานางรอง 733201-2 0 4463 1726 0 4463 1726
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย 733301-2 0 4467 0655 0 4467 0655
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง 733401-2 0 4468 9600 0 4468 9600
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเพชร จันธิมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
นางสาวสำรวย ระษารักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
Ms.Sumruay Rasaruk
Chief of Surin Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 737001-3 0 4451 1012 0 4451 6045เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ 737101-2 0 4451 9136 0 4451 9136
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม 737201-2 0 4459 2006 0 4459 2006
- - 2563 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท 737301-2 0 4455 2284 0 4455 2284
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกรานต์ นุชพ่วง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สุรินทร์
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Radtravud Mitprasan
Chief of Ubonratchathani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 738001-3 0 4524 5211 0 4525 4863เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี 738101-2 0 4524 5212 0 4524 5212
- 2563 - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ 738201-2 0 4549 2162 0 4549 2162
- - 2563 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 738301-2 0 4536 5448 0 4536 5448
- - - 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล 738401-2 0 4548 2033 0 4548 2033
- - - 5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร 738501-2 0 4544 2204 0 4544 2204
- - 2563 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ 738601-2 0 4532 2477 0 4532 2477
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกวีศักดิ์ คูณค้ำ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
นายพิชัย อนุวรรณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี
นายคำนวณ รอดขำ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Khamnuan Rodkham
Chief of Sisaket Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 736001-3 0 4561 2689 /0 4561 7657 0 4561 2689เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ 736101-2 0 4561 2689 , 045-617656 0 4561 2689
อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอพยุห์ อำเภออยางชุมน้อย อำเภอวังหิน
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 736201-2 0 4566 3043 0 4566 3043
อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ 736301-2 0 4567 1657 0 4567 1657
อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอไพรบึง อำเภอภูสิงห์
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย 736401-2 045-692350
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราษีไศล อำเภอศิลาลาด อำเภอห้วยทับทัน
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ศรีสะเกษ
นายสุพจน์ สุวรรณรัตน์
นักวิชากรสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ
นางอรสา ทองบุญรอด  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Mrs.Orasa thongboonrod
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ 739001-2 0 4552 3072 0 4552 3072เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาเมืองอำนาจเจริญ 739101-2 0 4552 3074 0 4552 3074
อำเภออำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา 739201-2 0 4546 5289 0 4546 5289
อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมาน อำเภอพนา
ระดับชำนาญการพิเศษ
 
 
 
ชำนาญการพิเศษ
General
 
นายพิน  แสงจันทร์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Chief of Yasothon Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 734001-2 0 4571 2721 0 4571 2721เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร 734101-2 0 4571 2721
อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ 734201-2 0 4571 8189
อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย 734301-2 0 4579 9694
อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายประยุทธ สนามแจ่ม
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร
นางสาวชุมพูนุช อร่ามโรจน์สกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ยโสธร
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
 
นายฉลอง นิ่มเนียม  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Mr.Chalong Nimniam
Director of Regional Excise Office 4
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางจุไรรัตน์ เคนหาญนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.-นิติกรชำนาญการพิเศษ
3.นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัยนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายสุทธิพากย์ ศรีเทพนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ภายในสายตรงโทรสาร
740001-30 4222 2856/0 4232 069320-4222-2856
เมล์(E-mail): excise_pak4@mail.excise.go.th
 
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
1.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
นายสมบัติ  เกริกชัยวัน
2.สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
นางดรุณี จารุภูมิ
3.สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม
4.สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
5.สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม  
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์
6.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
 
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
7.สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
นายชวการ มาฆะวงศ์
8.สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
นายสิทธิชัย เพาะปลูก
9.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
10.สรรพสามิตพื้นที่เลย

11.สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
 
นางบุญฐิตา มาใกล้
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
Mrs.ฺBuntita Makai
Head of Administrative Division
-
 
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
Mr.Tammarat Niammalai
Head of Information Technology Division
-
 
นายสุริยันต์ วงศ์อาษา
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
Mr.Suriyan Wongasa
Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
Mr.Suthipark Srithep
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกิติภพ สำราญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - )
Mr.Kittiphop Samran
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายปราบปราม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
นางสุบรรณ์ รัตนพุทธคุณ
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ  ( - )
Mrs.Suban Rattanaputtakhun
Tax Audit Officer, Senior Professional Level
ฝ่ายตรวจสอบ ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - )
-Senior Professional Level
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
นางสาวชนัดดา ศิริกูลมงคล
นิติกรชำนาญการพิเศษ  ( - )
--
ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Ms.Naiyana Pisuthirat
Chief of Udonthan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 740901-2 0 4222 1138 0 4222 1138เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี 740501-2 0 4222 3469 0 4222 3469
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี 740701-2 0 4233 1797 0 4233 1797
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ 740801-2 0 4228 2859 0 4228 2859
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ 740601-2 0 4227 8515 0 4227 8515
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.อุดรธานี
นายชัยยุทธ บุตรจันทร์
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี
นายสมบัติ  เกริกชัยวัน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 741001-2 0 4381 1521 0 4381 1521เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์ 741101-2 0 4381 5319 0 4381 5319
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ 741201-2 0 4386 1025 0 4386 1025
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี 741301-2 0 4388 1567 0 4388 1567
นางดรุณี จารุภูมิ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Mrs.Darunee Charupoom
Chief of Khon Kaen Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 742001-2 0 4325 8504-6 0 4325 8507เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น 742101-2 0 4325 8504-6/0 4325 8508 0 4325 8508
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ 742201-2 0 4331 1823 0 4331 1823
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง 721301-2 0 4343 1270 0 4343 1270
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 742401-2 0 4327 4993 0 4327 4993
- - - 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล 742501-2 0 4341 8227 0 4341 8227
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Level สนง.สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นายนัฐวุฒิ สายบุญมี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 743001-2 0 4251 1306 0 4251 1306เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม 743101-2 0 4254 1401
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม 743201-2 0 4254 1401
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม 743301-2 0 4259 9601
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายประชา สุนนท์ชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.นครพนม
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakham Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 744001-3 0 4372 5346-7 0 4372 5349เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม 744101-2 0 4372 5342-3 0 4372 5345
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ 744201-2 0 4377 0115-7 0 4377 0118
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายพงศ์ภัทร ศรีชยุตพงศ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.มหาสารคาม
นางณัฐธิกัญจ์ มหายศนันท์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Acting Sub Lt. Chakri Sirinusorn
Chief of Mukdahan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 745001-2 0 4261 1402 0 4261 4545เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร 745101-2 0 426 15139 0 426 15139
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาคำชะอี 745201-2 0 4269 1354 0 4269 1354
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายยุทธนา หวังกลับ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Mrs.Jurairat Kenharn
Chief of Sakonnakorn Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 747001-2 0 4271 1165 0 4271 1165เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร 747101-2 .0 4271 4876 0 4271 1165
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส 747201-2 0 4279 1697 0 4279 1697
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 747301-2 0 4272 1218 0 4272 1218
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเพียรไชย คะสีทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สกลนคร
นายชวการ มาฆะวงศ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Mr.Chawakarn Makawong
Chief of Nong Khai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 748001-2 0 4242 3232 0 4242 2825เว็ปไซต์
- 2563 - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย 748101-2 0 4241 3284 0 4242 0231
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่ 748201-2 0 4245 1090 0 4245 1090
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางอจิรวดี สิทธิพิสัย
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย  ( - ) 
Mrs.Ajirawadee Sitthipisai
-
-
นายไกรโชติ กาญจนสมบูรณ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
-Excise Technical Officer, Senior Professional Levelสนง.สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสิทธิชัย เพาะปลูก  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nongbualamphu Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 746901-2 0 4236 0943/0 4231 2902 0 4231 2902เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู 746501-2 0 4236 0944 0 4231 2902
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง 746601-2 0 4235 9249 0 4235 9249
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสันติ โพธิ์คำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองหนองบัวลำภู
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เลย
Mrs.Pawana Kiatchusak
Chief of Loei Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 746001-2 0 4281 2306 0 4281 1622เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย 746101-2 0 4281 1030 0 4281 1622
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาด่านซ้าย 746201-2 0 4289 2273 0 4289 2273
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง 746301-2 0 4284 1791 0 4284 1791
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสุดสาคร โพธิ์คำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย
นายสมควร กั้วศรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.เลย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับ:โล่ห์-ทอง

ระดับ:โล่ห์-เงิน

ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 749001-2 0 4249 1060 0 4249 1060 เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 0 4249 1060 0 4249 1060
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ สาขาเซกา 749101-2 0 4248 9612 0 4248 9612
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายปัณณทัต ใจทน  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Mr.Pannatat Jaiton
Director of Regional Excise Office 5
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
2.นายชาตรี สุขสิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นายฐากร เกิดอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายสว่าง จิโน นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5.นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ภายในสายตรงโทรสาร
750001-3 053-243955 0 5324 9949
เมล์: excise_pak5@excise.go.th
 
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์
1.สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
นางจินตนา ดิษเย็น
2.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
นายสมชาย เปี่ยมสุข
3.สรรพสามิตพื้นที่แพร่
นางนงลักษณ์ สมัครการ
4.สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
5.สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 
นายสามารถ พิมพ์หนู
6.สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน  
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
7.สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
นายอำนาจ อริยจินดา
8.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
นายประพันธ์ สุขเข
9.สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นายสว่าง จิโน
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายชาตรี สุขสิทธิ์
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
 
นางสาวนิศารัตน์  กันทะวงศ์
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย   ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน มุณีกาญจน์
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายวีระชัย ศิริพานกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที 5
นายจงรักษ์ หนูเอียด
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 5
นายวิทยา อันชำนาญ
นิติกรชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ส่วนกฎหมาย สภ.ที่่ 5
นายวิรัช พงศ์นภารักษ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Mr.Wiruch Phongnaparux
Chief of Chiang Mai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 751001-3 0 5311 2393-5 0 5311 2393เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 751101-2 053-112392
อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสารภี
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 751201-2 053-455106
อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอเวียงแหง
- 2563 - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง 751301-2 053-382439
อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย
- - 2563 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย 751401-2 053-491284
อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ต อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง
- - 2563 5.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 751501-2 053-311501
อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง
- 2563 - 6.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด 751601-2 053-461544
อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต๋า อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอออมก๋อย
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายโกสินทร์ เกษพรหม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่
นายพรศักดิ์ นวลคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
นางจินตนา ดิษเย็น  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Mrs.Chintana Dityen
Chief of Lamphum Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 758001-2 0 5351 1039 0 5356 0706เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน 758101-2 053-511082
อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง 758201-2 053-981203
อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอเวียงหนองล่อง
นายสมชาย เปี่ยมสุข  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrae Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ 753001-2 0 5451 1066 0 5451 1066เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ 753101-2 054-511248
อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย 753201-2 054-613131
อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่น
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางมณีรัตน์ เอื้ออรุณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.แพร่
นางนงลักษณ์ สมัครการ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่น่าน
Mrs.Nongluck Smarkarn
Chief of Nan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 755001-2 0 5471 0117 0 5471 0302เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่่่่่าน 755101-2 054-710117
อำเภอเมืองน่าน อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว 755301-2 054-791521
อำเภอปัว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา 755201-2 054-621579
อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางพรศิริ ตุ้ยน้อย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน
นางจาริณี จินะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.น่าน
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์   ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Miss Kanraphi Sritipant
Chief of Uttaradit Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 759001-3 0 5541 7753 0 5541 1767เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมือง 759101-2 055-414251
- ได้รับรางวัล ปี 2562 - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด 759201-2 055-481829
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายนิรันดร์ ศรีการะเกตุ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
นายพลภัทร พันเต
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์
นายสามารถ พิมพ์หนู  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Maehongson Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 754001-2 0 5361 2083 0 5361 3152เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน 754101-2 053-612045
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวน อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 754201-2 053-683054
อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายองอาจ ธนานุวัฒน์ติกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.แม่ฮ่องสอน
นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตแม่ฮ่องสอน
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 752001-2 0 5371 1329 0 5371 1329เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 752101-2 053-711409
อำเภอเชียงราย อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเทิง -ย้าย-สาขาเชียงของ 752201-2 053-796145
อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย 752401-2 053-734382
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 752301-2 053-782197
อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสมนึก พิงคะสัน
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
นายศุภพงษ์ เพชรชนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย
นายอำนาจ อริยจินดา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Mr.Amnat Ariyajinda
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 756001-2 0 5444 9538 0 5443 1515เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา 756101-2 054-449541
อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง 756201-2 054-429078
อำเภอปง อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูซาง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ชัย ผลพัฒนกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.พะเยา
นายประพันธ์ สุขเข  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Mr.Prapan Sukkhe
Chief of Lampang Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 757001 054-265057 เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง 757101-2 054-265125
อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอห้างฉัตร
- - - 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม 757201-2 054-369111
อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ
- - 2563 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ 757301-2 054-291041
อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางอังภิศร อักษรไพร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
นายวิทยา สุขเจริญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ลำปาง
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายอนิรุต หนูหน่าย  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Mr.Anirut Nunai
Director of Regional Excise Office 6
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายสามารถ พิมพ์หนูนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3.นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุนนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
4.นายเล็ก แคล้วภัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5.นายประเทือง เบ็ญพาดนิติกรชำนาญการพิเศษ
6.นายณรงค์ ชูเวชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ภายในสายตรงโทรสาร
760001-3 0 5525 8221 0 5528 2402
เมล์(E-mail): excise_pak6@mail.excise.go.th
 
นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
1.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
นางขนิษฐา จิรจินดา
2.สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง
3.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
นางสาววันดี โชคคีรี
4.สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
นายฐากร เกิดอินทร์
5.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์  
 
นายปรีดา บุญภา
6.สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
นายอำคา ยอดโพธิ์
7.สรรพสามิตพื้นที่ตาก
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์
8.สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นายณรงค์ ชูเวช
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 
นายเล็ก แคล้วภัย
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายประเทือง  เบ็ญพาด
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายคำรพ แก้วสีนวล
ระดับชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Senior Professional Level
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นายชูเกียรติ เสริมวัฒนากุล
ระดับชำนาญการพิเศษ   ( - )
-Senior Professional Level
ฝ่ายปราบปราม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
นางสาวศุภกานต์ อินทรสูต
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
นายอำนวย ตันติพิริยาภรณ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ส่วนกฎหมาย สภ.ที่่ 6
นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Veetharin Sunthornnon
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 761001-3 0 5525 8228 0 5525 8900เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก 761101-2 055-232006 055-232006
อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวังทอง 761201-2 055-228074 055-228074
อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ 761301-2 055-291486 055-291486
อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอขาติตระการ อำเภอพรหมพิราม
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานต์ชนก กฤษณ์เพ็ชร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.พิษณุโลก
นางขนิษฐา จิรจินดา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Mrs.Khanittha Jirajinda
Chief of Phichit Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 765001-3 056-611025 0 5661 1025เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาเมืองพิจิตร 765101-2 056-616319
อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก อำเภอสามง่าม
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 765201-2 056-632897 056-632897
อำเภอบางมูลนาก อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายพรชัย ศรีแจ่มดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.พิจิตร
นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
Chief of Sukhothai Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย 767001-3 055-611422 0 5561 1024เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย 767101-2 055-611-24 055-611-24
อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาศรีสำโรง 767201-2 055-683021 055-683022
อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาสวรรคโลก 767301-2 055-644400 055-644400
อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนาลัย
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย
นางเอื้อมพร เหมือนทอง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สุโขทัย
นางสาววันดี โชคคีรี  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Ms.Wandee Chockeeree
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร 762001-2 055-705015 0 5571 6257เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร 762101-2 055-716265
อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาคลองขลุง 762201-2 055-781993
อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี อำเภอปางศลาทอง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายพงศ์ไท ขจรกลิ่น
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร สาขาเมืองกำแพงเพชร
นางนภาพร ปิ่นจินดา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.กำแพงเพชร
นายฐากร เกิดอินทร์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Chief of Phetchabun Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 766001-2 056-711448 0 5671 2185เว็ปไซต์
- ได้รับรางวัล ปี 2562 - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 766101-2 056-711448 056-712185
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน 766201-2 056-782000
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 766301-2 056-704855
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางลัดดา ทองวิค
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์
ว่าที่ ร.ต.อดิศัย พยุงทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.เพชรบูรณ์
นายปรีดา บุญภา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
Mr.Preeda Boonpa
Chief of NakhonSawan Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 764001-2 056-803541-3 0 5622 8434เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2561 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ 764101-2 056-228143 056-228143
อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี 764201-2 056-264748 056-264748
อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า อำเภอพยุหะคีรี
- - 2563 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว 764401-2 056-274274 056-274274
อำเภอลาดยาว อำเภอชุมตาบง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสาขาเมืองนครสวรรค์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
นายเสรี มงคลทรง
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
นายอำคา ยอดโพธิ์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Mr.Amka Yodpho
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก 763001-2 055-511006 0 5551 1006เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาเมืองตาก 763101-2 055-511006 055-511006
อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด 763201-2 055-546199 055-546199
อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้งผาง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัทมา เก่งรักษา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ตาก
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Chief of Uthaithani Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 768001-2 056-511587 0 5697 0278เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี 768101-2 056-511587 056-513160
อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร่ 768201-2 056-539551 056-539551
อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
นายศักดิ์ชัย เหมือนเสมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.อุทัยธานี
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 8|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นางสุรีย์ ศรีสุข  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Mrs.Suree Srisook
Director of Regional Excise Office 7
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นายณธัชพงศ์ เผ่าผางนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นางสาวจันทร์สุดา วงษ์มาลัยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3.นายดิลก เจียเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ
4.นางสาวบังอร แสงสว่างนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5.นายพศุตม์ เจนไพจิตร์นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6.นางรัชตา สุคนธนิตยกุลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ภายในสายตรงโทรสาร
0 3425 4338 770001 0 3425 4338
เมล์: excise_pak7@mail.excise.go.th
 
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
1.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
นายไพรัช คุลิมา
2.สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
3.สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร
4.สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรึขันธ์
นายยุคล กำเหนิดแขก
5.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
 
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
6.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
นายอภิวัชร์ มีเสือ
7.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ
8.สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา
9.สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
 
นายณธัชพงศ์ เผ่าผาง  ( - )
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
Administrative Professional Taxsation
 
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางรัชตา สุคลธนิตยกุล
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นางสาวบังอร แสงสว่าง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายพศุตม์ เจนไพจิตร์
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายดิลก เจียเจริญ
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สภ.ที่ 7  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายคมวิช สุขพจน์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นางสาวจินดา คิมอยู่
นักตรวจสอบภาษี ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
นายรัชพล ธนัชญารณพร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ว่าที่ ร.ต.ประจวบ ประยูรพรหม
นิติกรชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ส่วนกฎหมาย สภ.ที่่ 7
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1
Mrs.Monsarun Pholjerm
Chief of Nakhonpathom 1 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 771101-2 0 3425 8474 0 3425 8474เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 034-258474
อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอตอนตูม อำเภอนครชัยศรี
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายเอกรินทร์ ประไพกรเกียรติ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตนครปฐม 1
นายไพรัช คุลิมา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Mr.Pairuch Kulima
Chief of Nakhonpathom 2 Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 771201-3 0 3432 2232-3 0 3443 2234เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 034-322232-3
อำเภอสามพราน อำเภอบางเลน อำเภอพุทธมณฑล
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายวรพล ฉลองเดชาชาญ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตนครปฐม 2
นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Wisit Wachirawiroon
Chief of Kanchanaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 772001-2 0 3456 4432 0 3456 4427เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรี 772101-2 034-564427
อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง 772201-2 034-613897
อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย 772301-2 034-581570
อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา
- - - 4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาสังขละบุรี 772401-2 034-595627
อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายสุวิชชา ธนสีลังกูร
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตกาญจนบุรี
นางสาวชนิดา มหาสุข
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรี
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 773001-3 0 3261 1334 0 3261 1334เว็ปไซต์
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 773101-2 032-601204
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด
- - 2563 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน 773201-2 032-692081
อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพานน้อย
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 773301-2 032-511928
อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวพนิตตา นราอินทร์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.ประจวบคีรีขันธ์
นายยุคล กำเหนิดแขก  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Mr.Yukon Kamnerdkhag
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 775001-3 0 3233 7180 0 3233 7180เว็ปไซต์
- - - 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมืองราชบุรี 775101-2 032-337180
อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอวัดเพลง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาจอมบึง 775201-2 032-262352
อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง
- - - 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง 775301-2 032-211046
อำเภอบ้านโป้ง อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม
ระดับชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี ศุภมาศ กุลศลกู้เกียรติ
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตราชบุรี
นางสาวบุญส่ง ทุกข์เปลื้อง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมืองราชบุรี
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Mr.Chairat Saedan
Chief of Phetchaburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 774001-3 0 3242 4102 0 3242 5448เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี 774101-2 032-425448
อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอหนองหญ้าปล้อง
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอำ 774201-2 032-470751
อำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกฤติเดช จิตรโอฬาร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.เพชรบุรี
นางสาวอำไพ ศุกลรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้้นที่เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี
นายอภิวัชร์ มีเสือ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Mr.Apiwatch Meesoua
Chief of Samutsakorn Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - ได้รับรางวัล ปี 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 16-77700 0 3441 1052 0 3441 2300เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 16-77700-1 034-426605
อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางนุชนาถ วรวิทย์สัตถญาณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of SamutSongkhram Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 781001-2 0 3441 1052 0 3441 2300เว็ปไซต์
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 034-716277
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี พิทักษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สมุทรสงคราม
นางสาวสุมาลี ศิริอารยา  ( - )
สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
Ms.Sumalee Siriaraya
Chief of Supanburi Area Excise Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับรางวัล Government Easy Contact Center (GECC) ศูนย์ราชการสะดวก (ก.พ.ร.)หน่วยงานภายในสายตรงโทรสาร เว็ปไซต์หน่วยงาน
ระดับ:โล่ห์-ทอง
ระดับ:โล่ห์-เงิน
ระดับ:โล่ห์-ทั่วไป
- - - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 778001-2 0 3553 5414 0 3553 5415เว็ปไซต์
- - 2563 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี 778101-2 035-524207
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง
- - - 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช 778201-2 035-515900
อำเภอบางนางบวช อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอด่านช้าง อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ
ระดับชำนาญการพิเศษ
นางประกายมาศ แสงไชย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สท.สุพรรณบุรี
นายไพฑูรย์ ดีลี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  ( - ) 
--
หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี
                กรม|สภ.ที่ 1| สภ.ที่ 2|สภ.ที่ 3|สภ.ที่ 4|สภ.ที่ 5|สภ.ที่ 6|สภ.ที่ 7|สภ.ที่ 9|สภ.ที่ 10|ภาค|เยี่ยมชม|ติชม ชี้แนะ  ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
 
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ( - )
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Mr.Praphan Rattanadilokna Phuket
Director of Regional Excise Office 8
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
1.นางพิกุล ถิ่นธารานักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2.นายสุธรรม สุริโยนิติกรชำนาญการพิเศษ
3.นางกอบแก้ว ช่องลมกรดนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4.นายสุธรรม มีล่องนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5.นายนุกูล โพธิ์เพชรนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ภายในสายตรงโทรสาร
780001-3 0 7728 4681 0 7728 4784
เมล์(E-mail): excise_pak8@excsie.go.th
 
นายสมยศ ซัง
1. สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
นายวศิน สีตลารมณ์
2.สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล
3.สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
4.สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
นางพิกุล ถิ่นธารา
5.สรรพสามิตพื้นที่พังงา
 
นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ
6.สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
7.สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
 
นางกอบแก้ว ช่องลมกรด
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  ( - )
-Head of Administrative Division
-
 
นางสาวชุติมา หน่อสกุล
 ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( - )
-Head of Information Technology Division
-
 
นายสุธรรม มีล่อง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ( - )
-Head of Tax Collection Administration Division
-
 
นายนุกูล โพธิ์เพชร
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ( - )
-Head of Audit, Prevention and Suppression Division
-
 
นายสุธรรม สุริโย
 ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย  ( - )
-Head of Legal Affairs Division
-
ระดับชำนาญการพิเศษ
นายกระจ่าง หนูประสิทธิ์
นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ   ( - )
--
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 8