ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางนริศรา อังกาพย์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
สังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Center

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่