ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายเพียรไชย คะสีทอง

ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่