ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilokna Phuket
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Director of Regional Excise Office 8
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Chief of Samutprakan1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Samutprakan1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
3
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Chief of Samutprakan1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Samutprakan1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3 มี.ค.2557

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
10
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ส.ค.2555 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Mr.Praphan Rattanadilok na Phuket
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Chief of Yasothon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
Yasothon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่